Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 3r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 254,7 247,2 501,9
D'1 a 3 anys 284,3 269,7 554,0
3 anys i més 1.226,4 1.041,6 2.268,0
Total 1.765,4 1.558,5 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles