Saltar al contingut principal

Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar

Índex de taules: Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 631 685 559
Nombre d'establiments 701 735 616
Ocupats 2.935 2.602 2.621
Assalariats 2.494 2.185 2.283
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.642.911 2.468.452 2.445.460
Altres ingressos 28.316 25.459 18.414
Variació d'existències de productes acabats i en curs 6.472 1.382 11.225
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 72.792 61.415 57.946
Consum de mercaderies 2.259.627 2.129.086 2.129.657
Treballs fets per altres empreses 31.497 23.378 30.242
Despeses de personal 83.453 76.729 74.465
Despeses en serveis exteriors 132.191 125.460 110.809
Altres despeses (*) 2.030 1.704 4.786
Dotacions per a amortitzacions 13.321 16.782 15.197
Inversió bruta en actius materials 34.676 25.217 21.883
Inversió bruta en actius intangibles 4.848 1.624 716
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 381.812 341.243 313.525
Consum intermedi 204.983 186.876 168.755
Valor afegit brut a preus de mercat 176.830 154.367 144.771
Impostos nets de subvencions -3.305 -130 590
Valor afegit brut al cost dels factors 180.135 154.497 144.180
Despeses de personal 83.453 76.729 74.465
Excedent brut d'explotació 96.681 77.769 69.715
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 2.935 2.602 2.621
Homes 2.146 1.864 1.842
Dones 789 738 779
Assalariats 2.494 2.185 2.283
Fixos 1.999 1.908 1.968
Eventuals 495 278 316
No assalariats 441 417 337
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 2.642.911 2.468.452 2.445.460
Vendes a l'engròs i al detall 2.610.288 2.457.604 2.439.604
Volum de negoci per altres conceptes 32.623 10.848 5.857
Consum de mercaderies 2.259.627 2.129.086 2.129.657
Compres de mercaderies 2.259.393 2.164.513 2.126.694
Variació d'existències de mercaderies -234 35.427 -2.963
Marge comercial brut 350.660 328.518 309.947
Marge comercial brut sobre vendes (%) 13,4 13,4 12,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor