Saltar al contingut principal

Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac

Índex de taules: Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.134 1.307 1.299
Nombre d'establiments 1.344 1.452 1.455
Ocupats 9.665 10.192 10.153
Assalariats 9.022 9.343 9.294
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 3.412.985 3.984.734 3.242.999
Altres ingressos 32.088 25.334 27.647
Variació d'existències de productes acabats i en curs -20 99 50
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 16.372 11.665 13.967
Consum de mercaderies 2.785.822 3.271.049 2.558.437
Treballs fets per altres empreses 15.679 30.830 18.456
Despeses de personal 272.674 301.822 285.159
Despeses en serveis exteriors 268.314 295.781 298.951
Altres despeses (*) 811 8.400 6.011
Dotacions per a amortitzacions 24.965 32.678 29.511
Inversió bruta en actius materials 42.593 26.760 25.176
Inversió bruta en actius intangibles 4.420 4.905 5.165
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 640.124 707.937 692.909
Consum intermedi 284.687 307.446 312.919
Valor afegit brut a preus de mercat 355.437 400.491 379.990
Impostos nets de subvencions 816 5.116 4.568
Valor afegit brut al cost dels factors 354.621 395.375 375.422
Despeses de personal 272.674 301.822 285.159
Excedent brut d'explotació 81.947 93.553 90.263
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 9.665 10.192 10.153
Homes 6.123 7.259 6.999
Dones 3.542 2.933 3.155
Assalariats 9.022 9.343 9.294
Fixos 7.848 8.201 8.015
Eventuals 1.174 1.141 1.279
No assalariats 643 849 859
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 3.412.985 3.984.734 3.242.999
Vendes a l'engròs i al detall 3.410.234 3.976.177 3.242.980
Volum de negoci per altres conceptes 2.751 8.557 18
Consum de mercaderies 2.785.822 3.271.049 2.558.437
Compres de mercaderies 2.796.944 3.277.494 2.576.901
Variació d'existències de mercaderies 11.122 6.445 18.464
Marge comercial brut 624.412 705.128 684.543
Marge comercial brut sobre vendes (%) 18,3 17,7 21,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor