Saltar al contingut principal

Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics

Índex de taules: Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 4.162 4.525 4.400
Nombre d'establiments 4.345 4.677 4.641
Ocupats 9.013 9.225 9.196
Assalariats 5.339 4.513 5.152
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 448.231 417.724 382.317
Altres ingressos 3.563 2.927 4.549
Variació d'existències de productes acabats i en curs 200 -315 161
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 84.237 121.820 45.010
Consum de mercaderies 31.268 19.851 62.157
Treballs fets per altres empreses 45.099 27.812 21.285
Despeses de personal 150.747 125.618 122.940
Despeses en serveis exteriors 73.064 61.486 60.850
Altres despeses (*) 4.297 1.778 5.615
Dotacions per a amortitzacions 10.073 5.242 4.471
Inversió bruta en actius materials 4.773 9.277 5.428
Inversió bruta en actius intangibles 1.195 172 4.170
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 375.382 372.618 302.935
Consum intermedi 157.301 183.306 105.859
Valor afegit brut a preus de mercat 218.081 189.312 197.076
Impostos nets de subvencions 716 725 607
Valor afegit brut al cost dels factors 217.365 188.587 196.469
Despeses de personal 150.747 125.618 122.940
Excedent brut d'explotació 66.618 62.969 73.529
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 9.013 9.225 9.196
Homes 6.904 7.230 6.846
Dones 2.108 1.995 2.350
Assalariats 5.339 4.513 5.152
Fixos 4.182 3.564 4.191
Eventuals 1.158 949 961
No assalariats 3.674 4.712 4.044
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor