Saltar al contingut principal

Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria

Índex de taules: Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 4.643 4.659 4.742
Nombre d'establiments 6.526 6.163 6.063
Ocupats 19.439 19.469 19.037
Assalariats 13.949 14.070 13.778
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 814.648 828.838 837.420
Altres ingressos 2.882 5.697 10.725
Variació d'existències de productes acabats i en curs 47 -35 380
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 104.779 116.625 85.193
Consum de mercaderies 248.423 255.851 293.120
Treballs fets per altres empreses 1.601 3.490 1.517
Despeses de personal 245.178 237.203 243.171
Despeses en serveis exteriors 135.698 131.491 131.410
Altres despeses (*) 1.737 2.454 2.469
Dotacions per a amortitzacions 22.922 18.209 14.097
Inversió bruta en actius materials 10.673 7.240 13.074
Inversió bruta en actius intangibles 97 62 128
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 567.291 575.083 553.845
Consum intermedi 240.477 248.116 216.604
Valor afegit brut a preus de mercat 326.814 326.967 337.241
Impostos nets de subvencions 1.852 2.609 3.321
Valor afegit brut al cost dels factors 324.962 324.358 333.920
Despeses de personal 245.178 237.203 243.171
Excedent brut d'explotació 79.783 87.155 90.749
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 19.439 19.469 19.037
Homes 7.008 6.212 6.633
Dones 12.431 13.258 12.404
Assalariats 13.949 14.070 13.778
Fixos 11.813 11.345 11.329
Eventuals 2.135 2.724 2.449
No assalariats 5.491 5.400 5.259
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 814.648 828.838 837.420
Vendes a l'engròs i al detall 810.922 824.506 832.502
Volum de negoci per altres conceptes 3.725 4.332 4.918
Consum de mercaderies 248.423 255.851 293.120
Compres de mercaderies 248.017 257.599 291.936
Variació d'existències de mercaderies -406 1.748 -1.184
Marge comercial brut 562.499 568.655 539.382
Marge comercial brut sobre vendes (%) 69,4 69,0 64,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor