Saltar al contingut principal

Índex de taules: Comerç engròs perfumeria i cosmètica

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 555 681 849
Nombre d'establiments 665 777 1.028
Ocupats 3.951 4.420 4.561
Assalariats 3.612 4.079 3.977
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.195.739 1.295.599 1.396.008
Altres ingressos 10.228 10.625 12.142
Variació d'existències de productes acabats i en curs -530 304 1.047
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.134 12.378 22.177
Consum de mercaderies 632.931 698.922 806.225
Treballs fets per altres empreses 21.294 36.810 20.528
Despeses de personal 150.581 160.240 149.993
Despeses en serveis exteriors 330.767 322.606 317.808
Altres despeses (*) 384 3.986 7.659
Dotacions per a amortitzacions 12.280 12.184 10.413
Inversió bruta en actius materials 6.227 12.035 17.917
Inversió bruta en actius intangibles 1.134 1.714 2.665
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 550.902 570.549 582.160
Consum intermedi 341.902 334.985 339.985
Valor afegit brut a preus de mercat 209.000 235.564 242.175
Impostos nets de subvencions 1.416 1.248 2.427
Valor afegit brut al cost dels factors 207.585 234.316 239.748
Despeses de personal 150.581 160.240 149.993
Excedent brut d'explotació 57.004 74.076 89.755
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 3.951 4.420 4.561
Homes 1.685 1.845 1.735
Dones 2.266 2.575 2.826
Assalariats 3.612 4.079 3.977
Fixos 3.277 3.493 3.642
Eventuals 335 586 334
No assalariats 339 341 584
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.195.739 1.295.599 1.396.008
Vendes a l'engròs i al detall 1.193.888 1.294.255 1.395.031
Volum de negoci per altres conceptes 1.851 1.344 977
Consum de mercaderies 632.931 698.922 806.225
Compres de mercaderies 644.827 701.675 809.145
Variació d'existències de mercaderies 11.896 2.753 2.920
Marge comercial brut 560.957 595.333 588.806
Marge comercial brut sobre vendes (%) 47,0 46,0 42,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor