Saltar al contingut principal

Índex de taules: Activitats immobiliàries per compte d'altri

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 6.436 6.751 7.594
Nombre d'establiments 6.699 7.173 8.170
Ocupats 16.100 15.800 17.088
Assalariats 10.406 10.824 11.523
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 954.355 867.177 1.198.517
Altres ingressos 46.028 63.402 31.280
Variació d'existències de productes acabats i en curs -11.286 -266 566
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 29.910 9.770 14.464
Consum de mercaderies 92.462 2.724 57.555
Treballs fets per altres empreses 91.155 81.740 78.511
Despeses de personal 288.891 322.861 332.831
Despeses en serveis exteriors 319.525 316.624 419.487
Altres despeses (*) 15.783 4.386 31.711
Dotacions per a amortitzacions 40.655 72.843 68.871
Inversió bruta en actius materials 159.236 64.207 78.119
Inversió bruta en actius intangibles 4.105 242.626 14.631
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 805.401 845.700 1.091.160
Consum intermedi 349.436 326.395 433.951
Valor afegit brut a preus de mercat 455.965 519.305 657.209
Impostos nets de subvencions 7.285 26.740 13.277
Valor afegit brut al cost dels factors 448.680 492.565 643.932
Despeses de personal 288.891 322.861 332.831
Excedent brut d'explotació 159.789 169.704 311.101
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 16.100 15.800 17.088
Homes 8.169 8.192 9.160
Dones 7.932 7.607 7.929
Assalariats 10.406 10.824 11.523
Fixos 9.342 10.121 10.137
Eventuals 1.064 703 1.387
No assalariats 5.694 4.975 5.565
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor