Saltar al contingut principal

Índex de taules: Anàlisis i assajos tècnics

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.343 2.151 1.982
Nombre d'establiments 1.453 2.266 2.091
Ocupats 10.310 10.245 10.883
Assalariats 9.802 8.696 9.612
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 733.137 783.999 734.105
Altres ingressos 20.243 6.803 18.899
Variació d'existències de productes acabats i en curs -2.416 803 -459
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 62.476 107.504 35.837
Consum de mercaderies 3.759 1.632 4.099
Treballs fets per altres empreses 97.693 66.708 62.389
Despeses de personal 352.328 340.847 360.233
Despeses en serveis exteriors 170.329 154.536 156.897
Altres despeses (*) 2.378 3.823 10.392
Dotacions per a amortitzacions 20.569 18.822 20.450
Inversió bruta en actius materials 17.408 10.807 14.012
Inversió bruta en actius intangibles 1.527 3.630 7.570
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 640.183 722.079 679.147
Consum intermedi 232.805 262.041 192.733
Valor afegit brut a preus de mercat 407.377 460.038 486.414
Impostos nets de subvencions -7.296 3.203 -5.287
Valor afegit brut al cost dels factors 414.673 456.835 491.700
Despeses de personal 352.328 340.847 360.233
Excedent brut d'explotació 62.345 115.988 131.467
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 10.310 10.245 10.883
Homes 6.899 6.324 7.108
Dones 3.411 3.920 3.775
Assalariats 9.802 8.696 9.612
Fixos 7.615 7.180 8.186
Eventuals 2.187 1.516 1.426
No assalariats 508 1.548 1.271
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor