Saltar al contingut principal

Índex de taules: Comerç detall altres tipus fora d'establiments

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.227 1.030 827
Nombre d'establiments 1.287 1.095 934
Ocupats 4.063 3.964 3.578
Assalariats 3.045 3.027 3.023
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 677.402 570.716 525.481
Altres ingressos 8.320 4.794 5.570
Variació d'existències de productes acabats i en curs -393 1 130
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.168 4.799 5.392
Consum de mercaderies 397.343 350.005 296.391
Treballs fets per altres empreses 12.863 6.967 3.502
Despeses de personal 90.873 75.167 82.499
Despeses en serveis exteriors 103.126 90.622 93.546
Altres despeses (*) 1.130 563 1.727
Dotacions per a amortitzacions 19.148 18.570 17.399
Inversió bruta en actius materials 16.262 25.817 23.276
Inversió bruta en actius intangibles 1.365 2.955 1.289
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 275.068 218.482 230.921
Consum intermedi 111.294 95.421 98.938
Valor afegit brut a preus de mercat 163.774 123.061 131.983
Impostos nets de subvencions 1.165 796 600
Valor afegit brut al cost dels factors 162.609 122.265 131.383
Despeses de personal 90.873 75.167 82.499
Excedent brut d'explotació 71.736 47.098 48.884
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 4.063 3.964 3.578
Homes 2.463 2.461 2.214
Dones 1.600 1.503 1.364
Assalariats 3.045 3.027 3.023
Fixos 2.405 2.306 2.596
Eventuals 639 721 427
No assalariats 1.018 937 555
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 677.402 570.716 525.481
Vendes a l'engròs i al detall 674.575 562.656 520.400
Volum de negoci per altres conceptes 2.828 8.060 5.081
Consum de mercaderies 397.343 350.005 296.391
Compres de mercaderies 396.972 351.344 296.276
Variació d'existències de mercaderies -371 1.339 -116
Marge comercial brut 277.231 212.651 224.008
Marge comercial brut sobre vendes (%) 41,1 37,8 43,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor