Saltar al contingut principal

Índex de taules: Cinema i vídeo; enregistrament de so

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.402 1.714 1.485
Nombre d'establiments 1.459 1.760 1.664
Ocupats 6.536 8.087 5.930
Assalariats 5.908 6.790 5.076
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.559.117 1.321.525 1.504.211
Altres ingressos 59.580 38.003 34.403
Variació d'existències de productes acabats i en curs -4.852 3.236 1.363
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 72.132 64.946 61.457
Consum de mercaderies 839.815 516.305 698.859
Treballs fets per altres empreses 198.861 328.374 200.231
Despeses de personal 193.011 184.394 203.247
Despeses en serveis exteriors 172.897 170.918 215.087
Altres despeses (*) 1.303 1.378 17.066
Dotacions per a amortitzacions 84.275 66.738 54.550
Inversió bruta en actius materials 22.325 26.433 22.036
Inversió bruta en actius intangibles 48.657 11.844 20.209
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 552.042 502.394 624.644
Consum intermedi 245.028 235.864 276.544
Valor afegit brut a preus de mercat 307.014 266.529 348.100
Impostos nets de subvencions -19.403 -12.831 -10.853
Valor afegit brut al cost dels factors 326.417 279.361 358.954
Despeses de personal 193.011 184.394 203.247
Excedent brut d'explotació 133.406 94.966 155.707
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 6.536 8.087 5.930
Homes 3.782 4.902 3.622
Dones 2.754 3.185 2.307
Assalariats 5.908 6.790 5.076
Fixos 3.569 4.022 3.584
Eventuals 2.339 2.769 1.492
No assalariats 628 1.297 854
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor