Saltar al contingut principal

Índex de taules: Activitats administratives d'oficina i auxiliars

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 13.651 15.704 17.683
Nombre d'establiments 14.191 16.007 18.330
Ocupats 60.791 65.071 76.107
Assalariats 48.158 50.587 62.823
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.553.978 3.073.722 4.208.759
Altres ingressos 184.542 262.784 195.771
Variació d'existències de productes acabats i en curs 1.336 -422 835
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 226.308 252.746 307.352
Consum de mercaderies 73.048 105.139 41.660
Treballs fets per altres empreses 374.775 551.399 670.884
Despeses de personal 1.123.060 1.564.228 1.668.124
Despeses en serveis exteriors 681.682 884.883 1.172.531
Altres despeses (*) 85.728 28.459 60.827
Dotacions per a amortitzacions 72.175 112.298 95.818
Inversió bruta en actius materials 75.914 105.694 153.797
Inversió bruta en actius intangibles 34.662 46.689 75.785
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 2.180.189 2.568.725 3.625.059
Consum intermedi 907.990 1.137.629 1.479.882
Valor afegit brut a preus de mercat 1.272.199 1.431.095 2.145.177
Impostos nets de subvencions -105.278 -104.289 -34.860
Valor afegit brut al cost dels factors 1.377.477 1.535.384 2.180.036
Despeses de personal 1.123.060 1.564.228 1.668.124
Excedent brut d'explotació 254.417 -28.843 511.912
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 60.791 65.071 76.107
Homes 30.035 31.321 35.690
Dones 30.756 33.750 40.417
Assalariats 48.158 50.587 62.823
Fixos 31.466 33.653 39.120
Eventuals 16.692 16.934 23.703
No assalariats 12.633 14.484 13.284
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor