Skip to main content
Classes
Code Description
0111 Conreu de cereals i altres conreus
0112 Conreu d'hortalisses, especialitats d'horticultura i productes de planter
0113 Conreu de fruites, fruita seca, espècies i conreus per a begudes
0121 Explotació de bestiar boví i producció de llet crua
0122 Explotació de bestiar oví, cabrum i equí
0123 Explotació de bestiar porcí
0124 Avicultura
0125 Altres explotacions de bestiar
0130 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
0141 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura
0142 Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries
0150 Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica, incloses les activitats dels serveis que s'hi relacionen
0201 Silvicultura i explotació forestal
0202 Activitats dels serveis relacionats amb la silvicultura i l'explotació forestal
0501 Pesca
0502 Aqüicultura
1010 Extracció i aglomeració d'antracita i hulla
1020 Extracció i aglomeració de lignit bru
1030 Extracció i aglomeració de torba
1110 Extracció de petroli brut i de gas natural
1120 Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
1200 Extracció de minerals d'urani i de tori
1310 Extracció de minerals de ferro
1320 Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori
1411 Extracció de pedra per a la construcció
1412 Extracció de pedra calcària, guix i creta
1413 Extracció de pissarres
1421 Extracció de graves i sorres
1422 Extracció d'argila i caolí
1430 Extracció de minerals per a adobs i productes químics
1440 Producció de sal
1450 Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics
1511 Sacrifici de bestiar i conservació de carn
1512 Sacrifici i conservació de volateria
1513 Fabricació de productes carnis
1520 Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
1531 Preparació i conservació de patates
1532 Fabricació de sucs de fruites i hortalisses
1533 Fabricació de conserves de fruites i hortalisses
1541 Fabricació d'olis i greixos sense refinar
1542 Fabricació d'olis i greixos refinats
1543 Fabricació de margarina i greixos comestibles similars
1551 Fabricació de productes lactis
1552 Elaboració de gelats
1561 Fabricació de productes de molineria
1562 Fabricació de midons i productes amilacis
1571 Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja
1572 Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia
1581 Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
1582 Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
1583 Indústries del sucre
1584 Indústries del cacau, xocolata i confiteria
1585 Fabricació de pastes alimentoses
1586 Elaboració de cafè, te i infusions
1587 Elaboració d'espècies, salses i condiments
1588 Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil i preparats dietètics
1589 Elaboració d'altres productes alimentaris
1591 Destil·lació de begudes alcohòliques
1592 Destil·lació d'alcohol etílic procedent de fermentació
1593 Elaboració de vins
1594 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
1595 Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de fermentació
1596 Fabricació de cervesa
1597 Fabricació de malt
1598 Producció d'aigües minerals i de begudes analcohòliques
1600 Indústries del tabac
1711 Preparació i filatura de fibres de cotó i les seves mescles
1712 Preparació i filatura de fibres de llana cardada i les seves mescles
1713 Preparació i filatura de fibres de llana pentinada i les seves mescles
1714 Preparació i filatura de fibres de lli i les seves mescles
1715 Retorciment i preparació de la seda; retorciment i texturació de filaments sintètics i artificials
1716 Fabricació de fil de cosir
1717 Preparació i filatura d'altres fibres tèxtils
1721 Fabricació de teixits de cotó i les seves mescles
1722 Fabricació de teixits de llana cardada i les seves mescles
1723 Fabricació de teixits de llana pentinada i les seves mescles
1724 Fabricació de teixits de seda
1725 Fabricació d'altres teixits tèxtils
1730 Acabament de tèxtils
1740 Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir
1751 Fabricació de catifes i moquetes
1752 Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
1753 Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb aquestes teles, llevat de la roba de vestir
1754 Fabricació d'altres articles tèxtils
1760 Fabricació de teixits de punt
1771 Fabricació de calceteria
1772 Fabricació d'altres articles amb teixits de punt
1810 Confecció de peces de vestir de cuir
1821 Confecció de roba de treball
1822 Confecció d'altres peces de vestir exteriors
1823 Confecció de roba interior
1824 Confecció d'altres tipus de peces de vestir i accessoris
1830 Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació d'articles de pelleteria
1910 Preparació, adobament i acabament del cuir
1920 Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria i talabarderia
1930 Fabricació de calçat
2010 Serrada i planejament de la fusta; preparació industrial de la fusta
2020 Fabricació de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
2030 Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
2040 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
2051 Fabricació d'altres productes de fusta
2052 Fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
2111 Fabricació de pasta de paper
2112 Fabricació de paper i de cartó
2121 Fabricació de paper i de cartó ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i de cartó
2122 Fabricació d'articles de paper i de cartó per a ús domèstic i sanitari
2123 Fabricació d'articles de papereria
2124 Fabricació de papers pintats
2125 Fabricació d'altres articles de paper i de cartó
2211 Edició de llibres
2212 Edició de periòdics
2213 Edició de revistes
2214 Edició de suports de so enregistrat
2215 Altres activitats d'edició
2221 Impressió de periòdics
2222 Altres activitats d'impressió
2223 Enquadernació i acabament
2224 Composició i fotogravat
2225 Altres activitats gràfiques
2231 Reproducció de suports de so enregistrats
2232 Reproducció de suports de vídeo enregistrats
2233 Reproducció de suports d'informàtica enregistrats
2310 Coqueries
2320 Refinació de petroli
2330 Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius
2411 Fabricació de gasos industrials
2412 Fabricació de colorants i pigments
2413 Fabricació de productes bàsics de química inorgànica
2414 Fabricació de productes bàsics de química orgànica
2415 Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
2416 Fabricació de primeres matèries plàstiques
2417 Fabricació de cautxú sintètic en forma primària
2420 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
2430 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
2441 Fabricació de productes farmacèutics de base
2442 Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d'ús medicinal
2451 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
2452 Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
2461 Fabricació d'explosius i articles pirotècnics
2462 Fabricació de coles i gelatines
2463 Fabricació d'olis essencials
2464 Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a fotografia
2465 Fabricació de suports verges per a enregistrament
2466 Fabricació d'altres productes químics
2470 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
2511 Fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú
2512 Reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics
2513 Fabricació d'altres productes de cautxú
2521 Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques
2522 Fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques
2523 Fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció
2524 Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques
2611 Fabricació de vidre pla
2612 Manipulació i transformació del vidre pla
2613 Fabricació de vidre buit
2614 Fabricació de fibra de vidre
2615 Fabricació i manipulació d'altres vidres (inclòs el vidre tècnic)
2621 Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental
2622 Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics
2623 Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
2624 Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic
2625 Fabricació d'altres productes ceràmics
2626 Fabricació de productes ceràmics refractaris
2630 Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
2640 Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
2651 Fabricació de ciment
2652 Fabricació de calç
2653 Fabricació de guix
2661 Fabricació d'elements de formigó per a la construcció
2662 Fabricació d'elements de guix per a la construcció
2663 Fabricació de formigó fresc
2664 Fabricació de morter
2665 Fabricació de fibrociment
2666 Fabricació d'altres productes de formigó, guix i ciment
2670 Indústries de la pedra
2681 Fabricació de productes abrasius
2682 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
2710 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA)
2721 Fabricació de tubs de ferro
2722 Fabricació de tubs d'acer
2731 Estiratge en fred
2732 Laminatge en fred
2733 Producció de perfils en fred amb conformació per doblegament
2734 Trefilatge en fred
2735 Producció de ferroaliatges no CECA i altres processos de transformació del ferro i de l'acer
2741 Producció i primera transformació de metalls preciosos
2742 Producció i primera transformació d'alumini
2743 Producció i primera transformació de plom, zinc i estany
2744 Producció i primera transformació de coure
2745 Producció i primera transformació d'altres metalls no fèrrics
2751 Fosa de ferro
2752 Fosa d'acer
2753 Fosa de metalls lleugers
2754 Fosa d'altres metalls no fèrrics
2811 Fabricació d'estructures metàl·liques i les seves parts
2812 Fabricació de tancaments metàl·lics
2821 Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
2822 Fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
2830 Fabricació de generadors de vapor
2840 Forja, estampació, embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
2851 Tractament i revestiment de metalls
2852 Enginyeria mecànica general per compte d'altri
2861 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts
2862 Fabricació d'eines i d'estris intercanviables per a màquines eines
2863 Fabricació de panys i ferramentes
2871 Fabricació de bidons i barrils de ferro o d'acer
2872 Fabricació d'envasos i embalatges lleugers, en metall
2873 Fabricació de productes de filferro
2874 Fabricació de perns, cargols, cadenes i molles
2875 Fabricació d'altres productes metàl·lics
2911 Fabricació de motors i turbines, llevat dels destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
2912 Fabricació de bombes, compressors i sistemes hidràulics
2913 Fabricació de vàlvules i aixetes
2914 Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
2921 Fabricació de forns i cremadors
2922 Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació
2923 Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica
2924 Fabricació d'altres tipus de maquinària d'ús general
2931 Fabricació de tractors agrícoles
2932 Fabricació d'altres tipus de maquinària agrària
2940 Fabricació de màquines eines
2951 Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
2952 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
2953 Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac
2954 Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir
2955 Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó
2956 Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics
2960 Fabricació d'armes i municions
2971 Fabricació d'aparells electrodomèstics
2972 Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics
3001 Fabricació de màquines d'oficina
3002 Fabricació d'ordinadors i altres equips informàtics
3110 Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
3120 Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics
3130 Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
3140 Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
3150 Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
3161 Fabricació de materials i equips elèctrics per a motors i vehicles
3162 Fabricació d'altres tipus d'equips i materials elèctrics
3210 Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics
3220 Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
3230 Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge
3310 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
3320 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
3330 Fabricació d'equips de control per a processos industrials
3340 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
3350 Fabricació de rellotges
3410 Fabricació de vehicles de motor
3420 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
3430 Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors
3511 Construcció i reparació de vaixells (llevat dels d'esbargiment i esport)
3512 Construcció i reparació d'embarcacions d'esbargiment i esport
3520 Fabricació de material ferroviari
3530 Construcció aeronàutica i espacial
3541 Fabricació de motocicletes
3542 Fabricació de bicicletes
3543 Fabricació de vehicles per a persones amb disminució
3550 Fabricació d'altres materials de transport
3611 Fabricació de cadires i altres seients
3612 Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials
3613 Fabricació de mobles de cuina i bany
3614 Fabricació d'altres mobles
3615 Fabricació de matalassos
3621 Fabricació de monedes i medalles
3622 Fabricació d'articles de joieria, orfebreria i argenteria
3630 Fabricació d'instruments musicals
3640 Fabricació d'articles d'esport
3650 Fabricació de jocs i joguines
3661 Fabricació de bijuteria
3662 Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls
3663 Fabricació d'altres articles
3710 Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
3720 Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
4010 Producció i distribució d'energia elèctrica
4020 Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, llevat de gasoductes
4030 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
4100 Captació, depuració i distribució d'aigua
4511 Demolició i moviment de terres
4512 Perforacions i sondeigs
4521 Construcció general d'edificis i obres singulars d'enginyeria civil (ponts, túnels, etc.)
4522 Construcció de cobertes i d'estructures de tancament
4523 Construcció d'autopistes, carreteres, camps d'aterratge, vies fèrries i centres esportius
4524 Obres hidràuliques
4525 Altres construccions especialitzades
4531 Instal·lacions elèctriques
4532 Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori
4533 Fontaneria i instal·lacions de climatització
4534 Altres instal·lacions d'edificis i obres
4541 Arrebossada
4542 Instal·lacions de fusteria i tancaments metàl·lics
4543 Revestiments de terres i parets
4544 Vidrieria i pintura
4545 Altres treballs d'acabament d'edificis i obres
4550 Lloguer d'equips de construcció o demolició amb operari
5010 Venda de vehicles de motor
5020 Manteniment i reparació de vehicles de motor
5030 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
5040 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris
5050 Venda al detall de carburants per a l'automoció
5111 Intermediaris del comerç de primeres matèries agràries, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats
5112 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials
5113 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció
5114 Intermediaris del comerç de maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus
5115 Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria
5116 Intermediaris del comerç de tèxtils, roba, calçat i articles de cuir
5117 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
5118 Intermediaris del comerç especialitzats en la venda de productes específics o grups de productes no esmentats anteriorment
5119 Intermediaris del comerç de productes diversos
5121 Comerç a l'engròs de cereals, llavors i aliments per al bestiar
5122 Comerç a l'engròs de flors i plantes
5123 Comerç a l'engròs d'animals vius
5124 Comerç a l'engròs de cuirs i pells
5125 Comerç a l'engròs de tabac en brut
5131 Comerç a l'engròs de fruites, patates i verdures
5132 Comerç a l'engròs de carn i productes carnis
5133 Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles
5134 Comerç a l'engròs de begudes
5135 Comerç a l'engròs de productes del tabac
5136 Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria
5137 Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies
5138 Comerç a l'engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris
5139 Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
5141 Comerç a l'engròs de tèxtils
5142 Comerç a l'engròs de roba i calçat
5143 Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics, de ràdio i de televisió
5144 Comerç a l'engròs de porcellana i cristalleria, papers pintats i articles de neteja
5145 Comerç a l'engròs de perfumeria i productes de bellesa
5146 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics
5147 Comerç a l'engròs d'altres béns de consum diferents dels alimentaris
5151 Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars
5152 Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics
5153 Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris
5154 Comerç a l'engròs de ferreteria, fontaneria i calefacció
5155 Comerç a l'engròs de productes químics
5156 Comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats
5157 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig
5161 Comerç a l'engròs de màquines eines
5162 Comerç a l'engròs de maquinària per a la construcció
5163 Comerç a l'engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar
5164 Comerç a l'engròs de màquines i equips d'oficina
5165 Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària per a la indústria, el comerç i la navegació
5166 Comerç a l'engròs de màquines, accessoris i estris agrícoles, inclosos els tractors
5170 Altres tipus de comerç a l'engròs
5211 Comerç al detall, amb predomini d'aliments, begudes i tabac en establiments no especialitzats
5212 Comerç al detall d'altres productes en establiments no especialitzats
5221 Comerç al detall de fruites i verdures
5222 Comerç al detall de carn i productes carnis
5223 Comerç al detall de peix i marisc
5224 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria
5225 Comerç al detall de begudes
5226 Comerç al detall de productes de tabac
5227 Altres tipus de comerç al detall en establiments especialitzats en alimentació
5231 Comerç al detall de productes farmacèutics
5232 Comerç al detall d'articles mèdics i ortopèdics
5233 Comerç al detall de cosmètics i articles de tocador
5241 Comerç al detall de tèxtils
5242 Comerç al detall de roba
5243 Comerç al detall de calçat i articles de cuir
5244 Comerç al detall de mobles; aparells d'il·luminació i altres articles per a la llar
5245 Comerç al detall d'electrodomèstics, aparells de ràdio, televisió i so
5246 Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre
5247 Comerç al detall de llibres, periòdics i papereria
5248 Altres tipus de comerç al detall en establiments especialitzats
5250 Comerç al detall de béns de segona mà, en establiments
5261 Comerç al detall per correspondència
5262 Comerç al detall en parades de venda i encants
5263 Altres tipus de comerç al detall fora d'establiments
5271 Reparació de calçat i altres articles de cuir
5272 Reparació d'aparells domèstics elèctrics
5273 Reparació de rellotges i joieria
5274 Altres reparacions
5511 Hotels, motels, hostals i pensions amb restaurant
5512 Hotels, motels, hostals i pensions sense restaurant
5521 Albergs juvenils i refugis de muntanya
5522 Càmpings
5523 Altres tipus d'allotjament
5530 Restaurants
5540 Establiments de begudes
5551 Menjadors col·lectius
5552 Provisió de menjars preparats
6010 Transport per ferrocarril
6021 Altres tipus de transport terrestre regular de viatgers
6022 Transport en taxi
6023 Altres tipus de transport terrestre discrecional de viatgers
6024 Transport de mercaderies per carretera
6030 Transport per canonada
6110 Transport marítim
6120 Transport per vies de navegació interiors
6210 Transport aeri regular
6220 Transport aeri discrecional
6230 Transport espacial
6311 Manipulació de mercaderies
6312 Dipòsit i emmagatzematge
6321 Altres activitats afins al transport terrestre
6322 Altres activitats afins al transport marítim
6323 Altres activitats afins al transport aeri
6330 Activitats de les agències de viatges, majoristes i detallistes de turisme, i altres activitats d'ajut al sector turístic
6340 Organització del transport de mercaderies
6411 Activitats postals nacionals
6412 Activitats de correus diferents de les activitats postals nacionals
6420 Telecomunicacions
6511 Banca central
6512 Altres tipus de mediació monetària
6521 Arrendament financer
6522 Altres tipus d'activitats creditícies
6523 Altres tipus de mediació financera
6601 Assegurances de vida
6602 Plans de pensions
6603 Assegurances no de vida
6711 Administració de mercats financers
6712 Activitats borsàries per compte d'altri
6713 Activitats auxiliars de la mediació financera
6720 Activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions
7011 Promoció immobiliària per compte propi
7012 Compra-venda de béns immobiliaris per compte propi
7020 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
7031 Agents de la propietat immobiliària
7032 Gestió i administració de la propietat immobiliària
7110 Lloguer d'automòbils
7121 Lloguer d'altres mitjans de transport terrestre
7122 Lloguer de mitjans de navegació
7123 Lloguer de mitjans de transport aeri
7131 Lloguer de maquinària i equips agraris
7132 Lloguer de maquinària i equips per a construcció i enginyeria civil
7133 Lloguer de màquines i equips d'oficina (inclosos els ordinadors)
7134 Lloguer d'altres tipus de maquinària i equips
7140 Lloguer d'efectes personals i estris domèstics
7210 Consulta d'equips informàtics
7220 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics
7230 Processament de dades
7240 Activitats relacionades amb bases de dades
7250 Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics
7260 Altres activitats relacionades amb la informàtica
7310 Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques
7320 Recerca i desenvolupament sobre ciències socials i humanitats
7411 Activitats jurídiques
7412 Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
7413 Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
7414 Consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial
7415 Gestió de societats de cartera (holdings)
7420 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic
7430 Assaigs i anàlisis tècnics
7440 Publicitat
7450 Selecció i col·locació de personal
7460 Serveis d'investigació i de seguretat
7470 Activitats industrials de neteja
7481 Activitats de fotografia
7482 Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri
7483 Activitats de secretaria i traducció
7484 Altres activitats empresarials
7511 Activitats generals de l'Administració pública
7512 Regulació de les activitats sanitàries, educatives i culturals, i altres serveis socials, llevat de la Seguretat Social obligatòria
7513 Regulació de l'activitat econòmica
7514 Altres activitats auxiliars de serveis per a l'Administració pública en general
7521 Afers exteriors
7522 Defensa
7523 Justícia
7524 Ordre públic i seguretat
7525 Activitats de protecció civil
7530 Seguretat Social obligatòria
8010 Ensenyament primari
8021 Ensenyament secundari de formació general
8022 Ensenyament secundari de formació tècnica i professional
8030 Ensenyament superior
8041 Ensenyament de les escoles de conducció i pilotatge
8042 Ensenyament per a adults i altres tipus d'ensenyament
8511 Activitats hospitalàries
8512 Activitats mèdiques
8513 Activitats odontològiques
8514 Altres activitats sanitàries
8520 Activitats veterinàries
8531 Activitats de prestació de serveis socials amb allotjament
8532 Activitats de prestació de serveis socials sense allotjament
9000 Activitats de sanejament públic
9111 Activitats d'organitzacions empresarials i patronals
9112 Activitats d'organitzacions professionals
9120 Activitats sindicals
9131 Activitats d'organitzacions religioses
9132 Activitats d'organitzacions polítiques
9133 Altres activitats associatives
9211 Producció cinematogràfica i de vídeo
9212 Distribució de pel·lícules
9213 Exhibició de pel·lícules
9220 Activitats de ràdio i televisió
9231 Creació i interpretació artística i literària
9232 Gestió de sales d'espectacles
9233 Activitats de fires i parcs d'atraccions
9234 Altres activitats d'espectacles
9240 Activitats d'agències de notícies
9251 Activitats de biblioteques i arxius
9252 Activitats de museus i conservació de llocs i edificis històrics
9253 Activitats de jardins botànics, zoològics i parcs nacionals
9261 Gestió d'estadis i altres instal·lacions esportives
9262 Altres activitats esportives
9271 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
9272 Altres activitats recreatives
9301 Rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de pell
9302 Perruqueria i altres tractaments de bellesa
9303 Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen
9304 Activitats de manteniment físic corporal
9305 Altres activitats de serveis personals
9500 Llars que ocupen personal domèstic
9900 Organismes extraterritorials