Enquesta anual de serveis. Selecció de concepte Metodologia

A partir de l'any de referència 2008, s'han introduït diversos canvis en l'Enquesta anual de serveis per adaptar-la

  • al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals de les empreses (SBS)
  • a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) i
  • al nou Pla general de comptabilitat, aprovat l'any 2007

Els canvis esmentats han provocat un trencament de les sèries, que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables. Els resultats de la sèrie històrica iniciada l'any 2000 es poden consultar a l'Enquesta anual de serveis (CCAE-93).

Per altra banda, també està disponible en format PDF l'Estadística i comptes del sector serveis del període del 2002 al 2007, que recull els resultats de l'Enquesta anual de serveis i les estimacions dels principals comptes dels sectors investigats en aquest període.

Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: