Taxa de valor afegit 

Taxa de valor afegit
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes47,647,9
Venda vehicles de motor54,150,7
Manteniment i reparació vehicles de motor35,736,5
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor62,466,5
Venda i reparació motocicletes i recanvis46,151,6
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor51,950,8
Intermediaris comerç63,957,8
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls70,659,0
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria65,556,5
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir59,761,7
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos59,854,3
       Intermediaris especialitzats venda altres productes67,060,5
Comerç engròs matèries agràries i animals vius46,646,2
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar46,049,8
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells47,840,1
Comerç engròs aliments, begudes i tabac46,944,3
       Comerç engròs fruites i hortalisses48,450,5
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos43,034,9
       Comerç engròs begudes47,340,7
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau43,945,8
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments42,839,3
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac54,254,0
Comerç engròs articles d'ús domèstic46,746,4
       Comerç engròs tèxtils47,050,9
       Comerç engròs peces de vestir i calçat33,628,7
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió44,140,2
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja53,164,0
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica41,244,9
       Comerç engròs productes farmacèutics53,654,1
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic50,647,8
Comerç engròs equips per a les TIC63,061,6
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes63,860,5
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions62,162,6
Comerç engròs altra maquinària i equips62,561,4
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles66,866,6
       Comerç engròs màquines eina62,359,6
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils60,859,8
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina63,262,7
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips62,461,2
Altres tipus comerç engròs especialitzat53,554,3
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos33,438,9
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics53,559,9
       Comerç engròs fusta i materials construcció58,859,7
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció58,659,6
       Comerç engròs productes químics57,256,3
       Comerç engròs altres productes semielaborats55,750,3
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig50,148,9
Comerç engròs no especialitzat54,640,9
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes61,861,0
Comerç detall establiments no especialitzats63,463,1
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats64,163,6
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats59,060,6
Comerç detall aliments, begudes i tabac67,864,9
       Comerç detall fruites i hortalisses70,769,3
       Comerç detall carn i productes carnis73,771,6
       Comerç detall peix i marisc71,574,4
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria60,359,1
       Comerç detall begudes i productes de tabac79,169,9
       Comerç detall altres productes alimentaris61,754,6
Comerç detall carburants per a l'automoció61,158,8
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic60,360,4
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous61,261,3
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics57,755,5
       Comerç detall tèxtils62,663,4
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre59,961,8
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic56,454,9
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria66,766,5
       Comerç detall peces de vestir54,153,2
       Comerç detall calçat i articles cuir54,949,7
       Comerç detall productes farmacèutics78,979,6
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà55,661,7
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics59,455,9
Comerç detall en parades i mercats ambulants71,261,1
Comerç detall fora d'establiments48,647,5
       Comerç detall per correspondència i per Internet40,741,3
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments56,955,8
Transport i emmagatzematge56,653,3
Transport terrestre; transport per canonades65,061,6
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera89,589,0
       Transport mercaderies per carretera i per canonada54,850,0
Transport marítim i per vies navegació interiors41,743,0
Transport aeri18,317,4
Emmagatzematge i activitats afins al transport64,161,0
       Dipòsit i emmagatzematge52,352,1
       Activitats afins al transport65,962,2
Activitats postals i de correus67,868,4
Hostaleria43,143,3
Serveis d'allotjament49,550,0
       Hotels i allotjaments similars49,450,2
       Allotjaments turístics i altres de curta durada44,743,3
       Càmpings i altres tipus allotjaments54,053,8
Serveis de menjar i begudes40,239,7
       Restaurants i establiments de menjars40,940,8
       Provisió de menjars preparats48,047,6
       Establiments de begudes36,434,6
Informació i comunicacions56,556,9
Edició44,548,6
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició40,345,8
       Edició programes informàtics69,563,6
Cinema i vídeo; enregistrament de so57,563,0
Ràdio i televisió144,1134,8
Telecomunicacions56,954,6
       Telecomunicacions per cable63,568,7
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres47,040,3
Serveis de tecnologies de la informació57,056,7
Serveis d'informació60,063,6
Activitats immobiliàries63,961,0
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi65,062,1
       Activitats immobiliàries per compte d'altri59,056,7
Activitats professionals, científiques i tècniques64,363,2
Activitats jurídiques i de comptabilitat63,765,1
       Activitats jurídiques67,065,8
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal61,564,6
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial57,250,9
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques71,866,8
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria71,768,5
       Anàlisis i assajos tècnics72,461,4
Recerca i desenvolupament85,9134,7
Publicitat i estudis de mercat53,852,2
       Publicitat53,351,2
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública57,059,8
Altres activitats professionals i tècniques68,166,8
       Activitats de disseny especialitzat62,769,4
       Activitats de fotografia53,252,0
       Activitats de traducció i d'interpretació77,276,1
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa70,766,2
Activitats veterinàries65,162,1
Activitats administratives i serveis auxiliars68,569,6
Activitats de lloguer51,652,4
       Lloguer vehicles de motor61,752,6
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual55,152,3
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles41,752,0
Activitats relacionades amb l'ocupació91,291,6
Agències de viatges i operadors turístics49,753,4
Activitats de seguretat i investigació80,079,3
Serveis a edificis i activitats de jardineria83,882,1
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions81,379,8
       Activitats de neteja84,982,6
       Activitats de jardineria76,179,9
Activitats administratives d'oficina i auxiliars60,161,4
       Activitats administratives i auxiliars oficina55,752,7
       Activitats de centres d'atenció telefònica74,177,0
       Organització convencions i fires de mostres32,535,2
       Altres activitats de suport a les empreses62,764,1
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment63,964,2
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles71,467,3
Activitats de biblioteques, arxius i museus94,686,0
Jocs atzar i apostes57,348,0
Activitats esportives, recreatives i entreteniment62,265,2
Altres serveis64,762,9
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics64,964,3
       Reparació ordinadors i equips de comunicació64,665,7
       Reparació efectes personals i domèstics65,163,2
Altres activitats de serveis personals64,762,4
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte seleccionat Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)