Taxa bruta d'explotació 

Taxa bruta d'explotació
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes5,25,6
Venda vehicles de motor4,75,1
Manteniment i reparació vehicles de motor7,97,4
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor5,87,1
Venda i reparació motocicletes i recanvis4,55,3
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor4,95,0
Intermediaris comerç32,830,2
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls41,133,1
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria28,226,4
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir35,038,2
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos31,229,2
       Intermediaris especialitzats venda altres productes31,828,4
Comerç engròs matèries agràries i animals vius2,83,5
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2,84,0
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells2,82,7
Comerç engròs aliments, begudes i tabac3,94,1
       Comerç engròs fruites i hortalisses4,15,0
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos2,52,3
       Comerç engròs begudes5,96,1
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau3,64,3
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments4,73,6
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac2,83,1
Comerç engròs articles d'ús domèstic5,65,2
       Comerç engròs tèxtils4,45,6
       Comerç engròs peces de vestir i calçat6,02,1
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió3,23,2
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja5,07,8
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica6,48,2
       Comerç engròs productes farmacèutics6,26,0
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic5,45,1
Comerç engròs equips per a les TIC2,31,2
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes2,4-0,2
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions2,03,3
Comerç engròs altra maquinària i equips6,56,6
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles5,17,5
       Comerç engròs màquines eina5,15,4
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils8,36,5
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina1,36,0
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips7,06,8
Altres tipus comerç engròs especialitzat3,64,2
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos1,82,3
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1,74,4
       Comerç engròs fusta i materials construcció5,26,3
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció3,22,8
       Comerç engròs productes químics5,96,3
       Comerç engròs altres productes semielaborats4,94,9
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig3,73,6
Comerç engròs no especialitzat11,01,3
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes7,16,7
Comerç detall establiments no especialitzats5,85,4
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats5,65,2
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats7,17,1
Comerç detall aliments, begudes i tabac8,17,0
       Comerç detall fruites i hortalisses8,18,6
       Comerç detall carn i productes carnis11,18,3
       Comerç detall peix i marisc8,59,3
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria10,88,2
       Comerç detall begudes i productes de tabac5,24,3
       Comerç detall altres productes alimentaris6,95,0
Comerç detall carburants per a l'automoció3,13,2
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic8,38,2
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous7,27,5
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics2,22,2
       Comerç detall tèxtils12,110,5
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre6,05,6
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic7,68,3
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria9,48,5
       Comerç detall peces de vestir9,98,2
       Comerç detall calçat i articles cuir7,15,4
       Comerç detall productes farmacèutics11,513,9
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà6,15,8
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics4,75,2
Comerç detall en parades i mercats ambulants25,818,2
Comerç detall fora d'establiments5,64,8
       Comerç detall per correspondència i per Internet3,12,6
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments9,39,1
Transport i emmagatzematge16,616,3
Transport terrestre; transport per canonades22,420,8
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera30,632,7
       Transport mercaderies per carretera i per canonada20,017,1
Transport marítim i per vies navegació interiors23,722,5
Transport aeri6,45,3
Emmagatzematge i activitats afins al transport16,317,0
       Dipòsit i emmagatzematge20,618,9
       Activitats afins al transport15,916,8
Activitats postals i de correus-0,93,3
Hostaleria12,312,8
Serveis d'allotjament19,420,4
       Hotels i allotjaments similars19,020,3
       Allotjaments turístics i altres de curta durada16,116,7
       Càmpings i altres tipus allotjaments25,625,5
Serveis de menjar i begudes9,08,6
       Restaurants i establiments de menjars7,76,6
       Provisió de menjars preparats6,57,3
       Establiments de begudes11,812,6
Informació i comunicacions14,016,3
Edició10,210,2
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició9,010,5
       Edició programes informàtics17,38,5
Cinema i vídeo; enregistrament de so10,414,0
Ràdio i televisió-29,9-17,4
Telecomunicacions22,327,9
       Telecomunicacions per cable22,131,8
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres22,423,4
Serveis de tecnologies de la informació11,411,0
Serveis d'informació12,118,2
Activitats immobiliàries45,442,4
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi50,247,4
       Activitats immobiliàries per compte d'altri25,824,8
Activitats professionals, científiques i tècniques17,917,9
Activitats jurídiques i de comptabilitat23,027,6
       Activitats jurídiques36,839,3
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal13,418,6
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial13,50,8
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques23,222,7
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria24,726,2
       Anàlisis i assajos tècnics17,910,4
Recerca i desenvolupament20,024,0
Publicitat i estudis de mercat7,19,9
       Publicitat6,99,4
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública10,115,1
Altres activitats professionals i tècniques28,129,1
       Activitats de disseny especialitzat38,945,7
       Activitats de fotografia25,124,1
       Activitats de traducció i d'interpretació35,032,1
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa22,623,6
Activitats veterinàries16,014,7
Activitats administratives i serveis auxiliars13,814,1
Activitats de lloguer33,932,1
       Lloguer vehicles de motor47,843,5
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual22,127,4
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles21,320,6
Activitats relacionades amb l'ocupació3,94,8
Agències de viatges i operadors turístics4,04,9
Activitats de seguretat i investigació15,010,1
Serveis a edificis i activitats de jardineria16,615,2
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions5,30,5
       Activitats de neteja18,216,9
       Activitats de jardineria13,915,5
Activitats administratives d'oficina i auxiliars12,215,3
       Activitats administratives i auxiliars oficina16,115,0
       Activitats de centres d'atenció telefònica5,410,0
       Organització convencions i fires de mostres6,17,8
       Altres activitats de suport a les empreses15,018,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment21,922,4
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles24,821,6
Activitats de biblioteques, arxius i museus28,531,7
Jocs atzar i apostes23,421,7
Activitats esportives, recreatives i entreteniment20,222,1
Altres serveis17,615,8
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics19,218,9
       Reparació ordinadors i equips de comunicació16,321,8
       Reparació efectes personals i domèstics21,416,8
Altres activitats de serveis personals17,114,5
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte seleccionat Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: