Consum de mercaderies 

Consum de mercaderies
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes9.712.84511.315.758
Venda vehicles de motor8.088.3219.253.717
Manteniment i reparació vehicles de motor38.23849.575
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.298.2001.526.104
Venda i reparació motocicletes i recanvis288.085486.363
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor58.545.87564.853.203
Intermediaris comerç38.45936.956
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls4.5242.131
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria7.6068.538
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir1.9261.150
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos4.9394.005
       Intermediaris especialitzats venda altres productes19.46421.133
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.232.4083.504.683
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.129.6572.197.445
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.102.7521.307.238
Comerç engròs aliments, begudes i tabac14.311.17915.845.244
       Comerç engròs fruites i hortalisses3.287.7854.103.515
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos2.584.8922.877.171
       Comerç engròs begudes2.137.4642.142.447
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.567.5791.275.201
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments2.175.0232.404.272
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac2.558.4373.042.637
Comerç engròs articles d'ús domèstic13.854.26115.065.105
       Comerç engròs tèxtils731.622731.401
       Comerç engròs peces de vestir i calçat2.061.3761.754.236
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió1.563.0971.806.155
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja452.272401.595
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica806.225907.564
       Comerç engròs productes farmacèutics5.874.8306.403.775
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic2.364.8383.060.378
Comerç engròs equips per a les TIC4.368.8104.182.089
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes2.937.3282.714.132
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.431.4831.467.957
Comerç engròs altra maquinària i equips5.580.3596.029.096
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles317.225405.716
       Comerç engròs màquines eina572.256684.955
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils268.429324.137
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina286.868306.064
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips4.135.5824.308.224
Altres tipus comerç engròs especialitzat17.051.54519.964.661
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos6.353.7087.854.657
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.626.3521.405.944
       Comerç engròs fusta i materials construcció1.754.7281.990.870
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.344.2641.843.562
       Comerç engròs productes químics4.121.7535.062.433
       Comerç engròs altres productes semielaborats668.038742.894
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.182.7021.064.302
Comerç engròs no especialitzat108.853225.368
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes25.998.51127.201.505
Comerç detall establiments no especialitzats9.989.71510.813.141
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats9.019.8869.750.062
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats969.8291.063.079
Comerç detall aliments, begudes i tabac3.405.3243.052.256
       Comerç detall fruites i hortalisses434.230542.034
       Comerç detall carn i productes carnis613.602542.945
       Comerç detall peix i marisc296.309253.664
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria293.120316.163
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.462.0401.101.010
       Comerç detall altres productes alimentaris306.023296.440
Comerç detall carburants per a l'automoció1.991.8172.042.829
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic9.630.0369.991.306
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous2.501.7112.885.583
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics472.849577.943
       Comerç detall tèxtils130.617143.173
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre696.594726.389
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic760.197804.230
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria392.525360.533
       Comerç detall peces de vestir2.174.0091.891.338
       Comerç detall calçat i articles cuir419.038426.734
       Comerç detall productes farmacèutics1.588.6191.683.549
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà152.552138.468
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics341.326353.366
Comerç detall en parades i mercats ambulants134.358206.773
Comerç detall fora d'establiments847.2611.095.201
       Comerç detall per correspondència i per Internet550.870776.868
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments296.391318.332
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte seleccionat Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)