Càrregues socials i altres despeses de personal 

Càrregues socials i altres despeses de personal
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes259.944280.968
Venda vehicles de motor116.745123.399
Manteniment i reparació vehicles de motor92.06596.636
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor42.60349.941
Venda i reparació motocicletes i recanvis8.53110.992
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor1.519.4361.600.243
Intermediaris comerç81.93486.766
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls8.8669.905
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria15.11514.282
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir13.15311.928
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos20.23724.189
       Intermediaris especialitzats venda altres productes24.56326.462
Comerç engròs matèries agràries i animals vius23.54926.280
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar14.29817.109
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells9.2509.171
Comerç engròs aliments, begudes i tabac289.969291.279
       Comerç engròs fruites i hortalisses63.93270.375
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos33.18930.716
       Comerç engròs begudes56.30154.645
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau21.38419.440
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments52.95552.668
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac62.20763.434
Comerç engròs articles d'ús domèstic494.703506.549
       Comerç engròs tèxtils22.16422.505
       Comerç engròs peces de vestir i calçat79.01981.415
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió35.34030.574
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja16.64817.166
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica30.16429.574
       Comerç engròs productes farmacèutics225.355236.093
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic86.01489.222
Comerç engròs equips per a les TIC112.492131.698
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes54.63772.947
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions57.85558.751
Comerç engròs altra maquinària i equips234.085236.252
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles12.97415.670
       Comerç engròs màquines eina22.89625.578
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils12.28813.968
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina20.96620.492
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips164.961160.544
Altres tipus comerç engròs especialitzat279.560315.465
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos13.21115.741
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics30.51431.284
       Comerç engròs fusta i materials construcció72.01565.268
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció60.94982.161
       Comerç engròs productes químics71.74984.406
       Comerç engròs altres productes semielaborats10.95114.322
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig20.17222.283
Comerç engròs no especialitzat3.1455.954
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes1.091.3681.189.300
Comerç detall establiments no especialitzats347.574423.108
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats299.149371.842
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats48.42551.266
Comerç detall aliments, begudes i tabac147.589134.468
       Comerç detall fruites i hortalisses20.11319.003
       Comerç detall carn i productes carnis37.90234.163
       Comerç detall peix i marisc9.5416.824
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria54.74554.798
       Comerç detall begudes i productes de tabac9.0818.667
       Comerç detall altres productes alimentaris16.20711.014
Comerç detall carburants per a l'automoció37.37036.766
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic522.493526.505
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous152.497151.810
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics17.50919.858
       Comerç detall tèxtils9.95110.164
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre35.63941.739
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic42.55437.346
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria14.64315.662
       Comerç detall peces de vestir120.980119.686
       Comerç detall calçat i articles cuir31.63428.830
       Comerç detall productes farmacèutics64.60270.006
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà11.81111.682
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics20.67119.723
Comerç detall en parades i mercats ambulants4.1314.308
Comerç detall fora d'establiments32.21264.144
       Comerç detall per correspondència i per Internet14.79242.215
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments17.42021.929
Transport i emmagatzematge995.7611.049.745
Transport terrestre; transport per canonades458.987491.745
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera229.230238.889
       Transport mercaderies per carretera i per canonada229.756252.855
Transport marítim i per vies navegació interiors1.9821.803
Transport aeri56.01575.544
Emmagatzematge i activitats afins al transport400.192409.890
       Dipòsit i emmagatzematge46.58247.189
       Activitats afins al transport353.611362.701
Activitats postals i de correus78.58570.764
Hostaleria823.800871.559
Serveis d'allotjament251.929296.313
       Hotels i allotjaments similars215.376254.795
       Allotjaments turístics i altres de curta durada15.62220.248
       Càmpings i altres tipus allotjaments20.93121.270
Serveis de menjar i begudes571.872575.245
       Restaurants i establiments de menjars317.849347.692
       Provisió de menjars preparats94.68996.458
       Establiments de begudes159.334131.095
Informació i comunicacions748.977810.545
Edició101.802102.547
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició79.55879.654
       Edició programes informàtics22.24422.892
Cinema i vídeo; enregistrament de so39.60043.258
Ràdio i televisió55.58655.403
Telecomunicacions121.143110.480
       Telecomunicacions per cable79.98272.343
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres41.16138.137
Serveis de tecnologies de la informació395.198458.895
Serveis d'informació35.64739.963
Activitats immobiliàries177.114174.660
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi111.750103.618
       Activitats immobiliàries per compte d'altri65.36471.043
Activitats professionals, científiques i tècniques1.201.6361.172.408
Activitats jurídiques i de comptabilitat368.690298.214
       Activitats jurídiques120.86894.307
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal247.823203.907
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial215.524261.528
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques258.362263.798
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria181.368184.932
       Anàlisis i assajos tècnics76.99578.866
Recerca i desenvolupament113.748111.967
Publicitat i estudis de mercat151.525137.292
       Publicitat130.552116.723
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública20.97420.569
Altres activitats professionals i tècniques83.79888.625
       Activitats de disseny especialitzat9.69511.191
       Activitats de fotografia4.4375.316
       Activitats de traducció i d'interpretació9.40010.372
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa60.26561.746
Activitats veterinàries9.98910.984
Activitats administratives i serveis auxiliars1.282.4611.294.811
Activitats de lloguer52.77055.513
       Lloguer vehicles de motor14.90614.954
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual4.4725.843
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles33.39134.716
Activitats relacionades amb l'ocupació250.554295.744
Agències de viatges i operadors turístics60.69264.130
Activitats de seguretat i investigació102.984110.016
Serveis a edificis i activitats de jardineria400.699434.384
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions39.25847.474
       Activitats de neteja331.590355.087
       Activitats de jardineria29.85131.823
Activitats administratives d'oficina i auxiliars414.764335.024
       Activitats administratives i auxiliars oficina33.14232.556
       Activitats de centres d'atenció telefònica96.98995.168
       Organització convencions i fires de mostres24.64023.114
       Altres activitats de suport a les empreses259.993184.186
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment273.789258.549
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles40.69430.089
Activitats de biblioteques, arxius i museus26.51627.168
Jocs atzar i apostes34.96722.369
Activitats esportives, recreatives i entreteniment171.613178.923
Altres serveis120.477129.010
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics25.63829.869
       Reparació ordinadors i equips de comunicació12.40912.986
       Reparació efectes personals i domèstics13.22916.883
Altres activitats de serveis personals94.83999.141
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: