Saltar al contingut principal
Persones assalariades Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 1.319.583 1.401.586 1.471.721
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 36.488 40.654 40.391
Venda vehicles de motor 13.478 14.823 15.001
Manteniment i reparació vehicles de motor 15.613 16.999 16.213
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 5.981 7.146 7.430
Venda i reparació motocicletes i recanvis 1.416 1.686 1.747
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 188.140 192.556 202.692
Intermediaris comerç 9.878 10.070 10.898
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 795 859 791
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 1.559 1.312 1.385
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.722 1.417 1.305
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 3.274 3.813 4.117
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.527 2.670 3.300
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.920 4.242 4.144
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.224 2.656 2.516
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.697 1.586 1.628
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 43.423 43.883 45.722
Comerç engròs fruites i hortalisses 13.203 12.649 12.877
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 5.201 5.110 5.507
Comerç engròs begudes 7.056 6.606 7.350
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 2.328 2.407 2.597
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 6.918 7.279 8.041
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 8.718 9.831 9.350
Comerç engròs articles d'ús domèstic 54.209 55.535 58.811
Comerç engròs tèxtils 3.737 3.359 3.190
Comerç engròs peces de vestir i calçat 11.366 11.685 11.904
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 3.798 3.656 3.821
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 2.014 2.024 2.686
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 3.821 4.174 4.930
Comerç engròs productes farmacèutics 17.306 18.018 19.104
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 12.167 12.619 13.175
Comerç engròs equips per a les TIC 12.456 13.097 13.975
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 6.213 6.526 7.208
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 6.244 6.571 6.768
Comerç engròs altra maquinària i equips 28.069 26.790 27.459
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.621 1.901 2.165
Comerç engròs màquines eina 2.501 2.794 3.031
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.518 1.521 1.376
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 2.700 2.607 2.786
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 19.730 17.968 18.101
Altres tipus comerç engròs especialitzat 35.182 37.792 40.652
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 1.145 1.568 1.441
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 3.697 3.712 3.775
Comerç engròs fusta i materials construcció 10.247 9.016 10.908
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 7.984 10.084 10.729
Comerç engròs productes químics 6.812 8.076 8.128
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.578 1.559 1.978
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 3.720 3.777 3.692
Comerç engròs no especialitzat 1.003 1.147 1.031
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 219.608 239.734 240.309
Comerç detall establiments no especialitzats 65.401 72.148 74.064
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 57.657 63.425 65.136
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 7.744 8.722 8.928
Comerç detall aliments, begudes i tabac 37.850 39.645 39.486
Comerç detall fruites i hortalisses 5.038 5.437 5.101
Comerç detall carn i productes carnis 10.001 10.820 11.097
Comerç detall peix i marisc 2.630 2.288 2.119
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 13.424 14.827 14.516
Comerç detall begudes i productes de tabac 2.330 2.641 3.259
Comerç detall altres productes alimentaris 4.427 3.633 3.394
Comerç detall carburants per a l'automoció 6.153 6.597 6.419
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 103.374 112.366 111.106
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 30.536 31.746 32.008
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 3.956 4.238 3.488
Comerç detall tèxtils 2.231 2.564 2.614
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 7.258 8.005 8.037
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 8.995 8.453 9.200
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 3.333 3.828 3.391
Comerç detall peces de vestir 24.017 27.289 26.199
Comerç detall calçat i articles cuir 6.930 6.421 6.858
Comerç detall productes farmacèutics 9.677 12.988 11.785
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 2.142 2.135 2.477
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 4.300 4.699 5.052
Comerç detall en parades i mercats ambulants 1.634 1.776 2.245
Comerç detall fora d'establiments 5.196 7.202 6.988
Comerç detall per correspondència i per Internet 2.315 3.577 3.435
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 2.881 3.625 3.554
Transport i emmagatzematge 122.903 127.105 133.399
Transport terrestre; transport per canonades 57.687 61.578 64.785
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 24.783 26.439 27.086
Transport mercaderies per carretera i per canonada 32.904 35.139 37.699
Transport marítim i per vies navegació interiors 320 257 357
Transport aeri 5.239 5.904 6.344
Emmagatzematge i activitats afins al transport 45.303 44.728 46.908
Dipòsit i emmagatzematge 5.542 5.453 6.217
Activitats afins al transport 39.761 39.275 40.691
Activitats postals i de correus 14.355 14.637 15.005
Hostaleria 173.331 196.328 210.371
Serveis d'allotjament 40.605 49.530 48.515
Hotels i allotjaments similars 33.613 41.423 39.471
Allotjaments turístics i altres de curta durada 3.313 4.078 4.654
Càmpings i altres tipus allotjaments 3.679 4.028 4.390
Serveis de menjar i begudes 132.726 146.799 161.855
Restaurants i establiments de menjars 68.545 82.083 88.219
Provisió de menjars preparats 22.746 25.614 26.950
Establiments de begudes 41.436 39.102 46.686
Informació i comunicacions 75.251 80.594 85.572
Edició 10.831 11.256 11.217
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 9.000 9.197 8.794
Edició programes informàtics 1.831 2.059 2.423
Cinema i vídeo; enregistrament de so 4.877 5.991 5.755
Ràdio i televisió 4.736 4.843 4.946
Telecomunicacions 8.845 7.875 8.069
Telecomunicacions per cable 4.430 4.107 3.740
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 4.415 3.767 4.329
Serveis de tecnologies de la informació 41.425 45.831 49.978
Serveis d'informació 4.537 4.798 5.607
Activitats immobiliàries 29.989 31.030 35.602
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 18.921 17.171 21.313
Activitats immobiliàries per compte d'altri 11.067 13.859 14.289
Activitats professionals, científiques i tècniques 145.699 146.683 157.370
Activitats jurídiques i de comptabilitat 48.445 45.139 47.154
Activitats jurídiques 13.889 14.429 15.200
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 34.556 30.710 31.954
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 17.078 21.910 23.155
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 31.322 32.266 34.135
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 21.756 22.404 24.093
Anàlisis i assajos tècnics 9.567 9.862 10.042
Recerca i desenvolupament 12.908 12.634 14.090
Publicitat i estudis de mercat 21.288 20.052 21.549
Publicitat 18.291 16.305 17.875
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 2.997 3.748 3.674
Altres activitats professionals i tècniques 12.337 11.948 14.111
Activitats de disseny especialitzat 1.507 1.478 2.435
Activitats de fotografia 930 1.179 1.222
Activitats de traducció i d'interpretació 1.355 1.616 1.906
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 8.544 7.674 8.547
Activitats veterinàries 2.322 2.734 3.177
Activitats administratives i serveis auxiliars 242.481 256.289 273.767
Activitats de lloguer 7.565 7.219 8.027
Lloguer vehicles de motor 1.887 1.810 1.982
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.024 1.074 1.211
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 4.654 4.335 4.835
Activitats relacionades amb l'ocupació 48.761 50.762 56.801
Agències de viatges i operadors turístics 8.604 9.316 9.382
Activitats de seguretat i investigació 17.609 18.582 21.240
Serveis a edificis i activitats de jardineria 99.677 110.446 115.724
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 11.865 12.253 13.440
Activitats de neteja 82.299 92.608 96.399
Activitats de jardineria 5.513 5.585 5.885
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 60.265 59.964 62.593
Activitats administratives i auxiliars oficina 5.042 4.649 5.276
Activitats de centres d'atenció telefònica 15.550 17.647 18.333
Organització convencions i fires de mostres 3.671 3.729 4.018
Altres activitats de suport a les empreses 36.002 33.938 34.967
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 56.014 55.607 58.201
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 10.815 9.249 6.853
Activitats de biblioteques, arxius i museus 4.111 4.042 4.506
Jocs atzar i apostes 5.526 3.894 4.771
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 35.561 38.422 42.071
Altres serveis 29.679 35.005 34.047
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 5.029 5.597 4.782
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.330 2.341 1.839
Reparació efectes personals i domèstics 2.699 3.256 2.943
Altres activitats de serveis personals 24.650 29.408 29.265
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes