Saltar al contingut principal
Ingressos d'explotació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 229.799.193 244.353.061 255.712.228
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 13.845.504 16.173.799 17.905.016
Venda vehicles de motor 9.950.939 11.648.232 13.047.470
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.672.296 1.677.879 1.718.458
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.802.419 2.193.677 2.397.404
Venda i reparació motocicletes i recanvis 419.849 654.011 741.684
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 81.939.016 90.394.820 92.181.867
Intermediaris comerç 1.503.329 1.914.190 1.918.921
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 191.062 197.554 196.590
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 217.236 271.432 302.607
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 261.544 249.137 223.508
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 411.290 680.381 663.111
Intermediaris especialitzats venda altres productes 422.198 515.687 533.105
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.772.795 4.206.439 3.827.031
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.463.970 2.628.535 2.479.123
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.308.825 1.577.904 1.347.908
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 19.084.102 21.167.445 21.085.191
Comerç engròs fruites i hortalisses 4.439.025 5.393.933 4.347.548
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 3.209.580 3.622.209 4.336.283
Comerç engròs begudes 3.053.463 3.228.456 3.538.883
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.961.540 1.646.585 1.689.847
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 3.149.312 3.417.439 3.974.277
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.271.181 3.858.824 3.198.354
Comerç engròs articles d'ús domèstic 21.904.450 23.240.950 25.618.651
Comerç engròs tèxtils 1.141.402 1.194.821 1.296.159
Comerç engròs peces de vestir i calçat 3.932.103 3.438.178 4.523.617
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.103.511 2.370.857 2.453.957
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 674.597 605.668 1.155.936
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.413.205 1.551.636 1.705.533
Comerç engròs productes farmacèutics 8.975.249 9.557.508 10.237.061
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.664.382 4.522.282 4.246.389
Comerç engròs equips per a les TIC 5.503.679 5.376.746 5.990.042
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 3.533.217 3.315.628 3.688.673
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.970.462 2.061.118 2.301.369
Comerç engròs altra maquinària i equips 8.527.659 9.072.924 8.959.259
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 442.145 589.323 650.741
Comerç engròs màquines eina 838.236 1.025.651 1.215.940
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 435.481 501.287 469.856
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 469.918 520.471 502.600
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 6.341.881 6.436.192 6.120.122
Altres tipus comerç engròs especialitzat 21.449.416 25.100.714 24.423.472
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 7.090.545 8.704.544 8.373.951
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.989.026 1.816.105 2.039.407
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.607.500 2.840.876 2.816.728
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.975.039 2.676.339 2.608.884
Comerç engròs productes químics 5.392.826 6.629.038 5.948.832
Comerç engròs altres productes semielaborats 861.340 1.015.082 1.052.108
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.533.140 1.418.730 1.583.563
Comerç engròs no especialitzat 193.585 315.411 359.301
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 38.551.049 40.128.460 41.313.316
Comerç detall establiments no especialitzats 13.719.838 14.707.384 15.205.557
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 12.204.675 13.076.514 13.430.991
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.515.164 1.630.869 1.774.566
Comerç detall aliments, begudes i tabac 5.008.393 4.551.909 5.253.622
Comerç detall fruites i hortalisses 644.206 768.248 648.854
Comerç detall carn i productes carnis 1.008.221 883.664 1.080.904
Comerç detall peix i marisc 404.515 339.427 352.842
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 848.153 871.024 865.358
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.623.451 1.238.922 1.787.951
Comerç detall altres productes alimentaris 479.847 450.624 517.712
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.388.643 2.468.811 2.394.473
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 15.859.309 16.282.779 16.232.536
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 4.213.486 4.621.865 4.422.250
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 645.978 801.330 750.462
Comerç detall tèxtils 254.469 263.560 252.922
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 1.108.724 1.177.398 1.162.513
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.278.144 1.335.977 1.405.759
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 575.359 543.867 466.786
Comerç detall peces de vestir 3.916.846 3.437.287 3.582.456
Comerç detall calçat i articles cuir 753.139 763.449 826.833
Comerç detall productes farmacèutics 2.281.878 2.514.742 2.456.970
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 287.279 260.059 274.797
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 544.007 563.244 630.788
Comerç detall en parades i mercats ambulants 248.355 339.562 304.782
Comerç detall fora d'establiments 1.326.511 1.778.016 1.922.345
Comerç detall per correspondència i per Internet 795.388 1.169.503 1.207.948
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 531.122 608.512 714.397
Transport i emmagatzematge 23.310.968 23.725.403 23.749.718
Transport terrestre; transport per canonades 8.324.551 9.120.854 9.121.988
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 2.392.894 2.682.967 2.671.331
Transport mercaderies per carretera i per canonada 5.931.657 6.437.887 6.450.657
Transport marítim i per vies navegació interiors 74.389 85.548 111.853
Transport aeri 2.547.093 2.970.333 3.170.503
Emmagatzematge i activitats afins al transport 11.505.137 10.516.187 10.306.557
Dipòsit i emmagatzematge 944.119 893.210 1.024.748
Activitats afins al transport 10.561.018 9.622.977 9.281.809
Activitats postals i de correus 859.798 1.032.481 1.038.818
Hostaleria 12.314.085 13.236.580 14.226.586
Serveis d'allotjament 3.930.552 4.801.777 4.914.016
Hotels i allotjaments similars 3.281.648 4.012.002 4.017.604
Allotjaments turístics i altres de curta durada 296.943 417.163 493.144
Càmpings i altres tipus allotjaments 351.961 372.613 403.268
Serveis de menjar i begudes 8.383.534 8.434.803 9.312.570
Restaurants i establiments de menjars 4.413.862 4.699.806 5.250.325
Provisió de menjars preparats 1.037.791 1.096.120 1.107.119
Establiments de begudes 2.931.881 2.638.877 2.955.126
Informació i comunicacions 14.266.557 14.706.198 16.252.746
Edició 1.993.856 1.940.861 1.968.537
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.718.223 1.659.970 1.643.330
Edició programes informàtics 275.633 280.891 325.207
Cinema i vídeo; enregistrament de so 1.538.990 1.498.270 1.544.562
Ràdio i televisió 486.744 489.506 471.053
Telecomunicacions 4.591.000 4.433.184 5.305.632
Telecomunicacions per cable 2.441.857 2.366.549 2.720.993
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 2.149.143 2.066.635 2.584.639
Serveis de tecnologies de la informació 5.248.247 5.864.725 6.383.869
Serveis d'informació 407.720 479.652 579.093
Activitats immobiliàries 6.671.541 6.473.389 7.472.993
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 5.440.338 5.074.037 5.990.872
Activitats immobiliàries per compte d'altri 1.231.202 1.399.352 1.482.121
Activitats professionals, científiques i tècniques 18.268.165 18.502.958 19.898.560
Activitats jurídiques i de comptabilitat 4.810.202 4.755.149 4.927.484
Activitats jurídiques 1.948.241 2.016.858 2.163.003
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 2.861.961 2.738.291 2.764.482
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 2.824.450 3.146.559 3.341.899
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 3.628.703 4.177.693 4.223.958
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 2.875.394 3.325.794 3.315.749
Anàlisis i assajos tècnics 753.309 851.899 908.209
Recerca i desenvolupament 1.324.566 985.731 1.209.284
Publicitat i estudis de mercat 4.146.868 3.910.854 4.255.139
Publicitat 3.838.327 3.613.683 3.992.982
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 308.541 297.171 262.156
Altres activitats professionals i tècniques 1.362.711 1.351.319 1.734.525
Activitats de disseny especialitzat 320.003 280.661 467.754
Activitats de fotografia 101.298 115.777 118.155
Activitats de traducció i d'interpretació 155.671 172.069 177.552
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 785.739 782.812 971.064
Activitats veterinàries 170.666 175.654 206.271
Activitats administratives i serveis auxiliars 13.932.757 14.676.601 15.541.124
Activitats de lloguer 1.947.418 2.071.306 2.312.784
Lloguer vehicles de motor 915.095 998.466 1.075.100
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 118.045 141.555 153.005
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 914.278 931.285 1.084.679
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.197.149 1.414.032 1.646.508
Agències de viatges i operadors turístics 2.810.357 3.180.358 3.557.408
Activitats de seguretat i investigació 700.593 685.378 752.527
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.869.730 3.055.229 3.174.542
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 264.768 282.730 400.354
Activitats de neteja 2.289.072 2.467.628 2.441.364
Activitats de jardineria 315.890 304.871 332.824
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 4.407.510 4.270.298 4.097.355
Activitats administratives i auxiliars oficina 424.044 444.884 465.644
Activitats de centres d'atenció telefònica 738.450 726.090 812.333
Organització convencions i fires de mostres 624.456 608.846 734.419
Altres activitats de suport a les empreses 2.620.560 2.490.477 2.084.959
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 4.943.197 4.595.001 5.315.495
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 798.599 694.278 862.074
Activitats de biblioteques, arxius i museus 259.684 301.931 307.595
Jocs atzar i apostes 1.079.834 651.794 1.238.836
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 2.805.080 2.946.999 2.906.991
Altres serveis 1.756.352 1.739.851 1.854.805
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 386.913 512.038 419.023
Reparació ordinadors i equips de comunicació 168.968 213.881 168.250
Reparació efectes personals i domèstics 217.945 298.157 250.773
Altres activitats de serveis personals 1.369.439 1.227.812 1.435.783
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes