Volum de negoci 

Volum de negoci
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes13.407.60315.706.012
Venda vehicles de motor9.570.37511.238.278
Manteniment i reparació vehicles de motor1.653.1041.657.759
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.768.4432.160.149
Venda i reparació motocicletes i recanvis415.681649.826
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor80.438.73888.844.987
Intermediaris comerç1.452.2351.843.280
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls178.390187.818
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria211.209252.272
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir245.385241.603
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos406.421666.484
       Intermediaris especialitzats venda altres productes410.830495.104
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.745.7584.169.031
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.445.4602.599.757
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.300.2981.569.274
Comerç engròs aliments, begudes i tabac18.819.27420.895.460
       Comerç engròs fruites i hortalisses4.383.3485.332.593
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos3.189.7843.600.552
       Comerç engròs begudes2.975.4433.162.711
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.932.9711.615.042
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments3.094.7303.359.215
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac3.242.9993.825.347
Comerç engròs articles d'ús domèstic21.250.33622.610.497
       Comerç engròs tèxtils1.131.9781.187.191
       Comerç engròs peces de vestir i calçat3.646.0573.228.105
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió2.035.9242.289.194
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja663.275590.824
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.396.0081.535.048
       Comerç engròs productes farmacèutics8.759.5099.311.168
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic3.617.5864.468.968
Comerç engròs equips per a les TIC5.296.2295.208.733
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes3.349.1703.183.153
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.947.0592.025.580
Comerç engròs altra maquinària i equips8.398.9438.900.189
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles437.401581.422
       Comerç engròs màquines eina827.8121.012.655
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils428.641493.031
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina464.924514.225
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips6.240.1646.298.856
Altres tipus comerç engròs especialitzat21.282.51124.903.401
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos7.060.2858.654.837
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.972.0501.802.741
       Comerç engròs fusta i materials construcció2.575.7992.816.776
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.952.5262.655.106
       Comerç engròs productes químics5.341.7206.556.836
       Comerç engròs altres productes semielaborats850.1781.004.447
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.529.9531.412.659
Comerç engròs no especialitzat193.452314.396
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes37.814.43439.360.517
Comerç detall establiments no especialitzats13.297.85914.253.695
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats11.835.34812.676.821
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.462.5101.576.874
Comerç detall aliments, begudes i tabac4.985.2924.534.122
       Comerç detall fruites i hortalisses640.826767.052
       Comerç detall carn i productes carnis1.006.367881.562
       Comerç detall peix i marisc404.252334.289
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria837.420863.590
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.617.4261.238.051
       Comerç detall altres productes alimentaris479.001449.579
Comerç detall carburants per a l'automoció2.338.4602.428.818
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic15.663.02216.082.104
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous4.147.7614.568.352
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics634.135783.020
       Comerç detall tèxtils253.547262.505
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre1.101.4821.166.444
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic1.267.1351.317.611
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria562.332537.878
       Comerç detall peces de vestir3.859.9733.383.177
       Comerç detall calçat i articles cuir749.439756.724
       Comerç detall productes farmacèutics2.272.5992.503.535
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà284.347254.893
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics530.273547.965
Comerç detall en parades i mercats ambulants247.719338.440
Comerç detall fora d'establiments1.282.0821.723.338
       Comerç detall per correspondència i per Internet756.6011.122.002
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments525.481601.335
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte seleccionat Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)