Saltar al contingut principal
Volum de negoci Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 220.869.913 235.981.527 246.765.880
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 13.407.603 15.706.012 17.383.979
Venda vehicles de motor 9.570.375 11.238.278 12.605.117
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.653.104 1.657.759 1.691.257
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.768.443 2.160.149 2.350.754
Venda i reparació motocicletes i recanvis 415.681 649.826 736.851
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 80.438.738 88.844.987 90.540.366
Intermediaris comerç 1.452.235 1.843.280 1.830.607
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 178.390 187.818 191.355
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 211.209 252.272 297.033
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 245.385 241.603 218.430
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 406.421 666.484 638.086
Intermediaris especialitzats venda altres productes 410.830 495.104 485.703
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.745.758 4.169.031 3.797.563
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.445.460 2.599.757 2.455.028
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.300.298 1.569.274 1.342.535
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 18.819.274 20.895.460 20.798.676
Comerç engròs fruites i hortalisses 4.383.348 5.332.593 4.290.364
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 3.189.784 3.600.552 4.313.794
Comerç engròs begudes 2.975.443 3.162.711 3.453.604
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.932.971 1.615.042 1.657.778
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 3.094.730 3.359.215 3.911.190
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.242.999 3.825.347 3.171.946
Comerç engròs articles d'ús domèstic 21.250.336 22.610.497 24.923.823
Comerç engròs tèxtils 1.131.978 1.187.191 1.286.421
Comerç engròs peces de vestir i calçat 3.646.057 3.228.105 4.296.295
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.035.924 2.289.194 2.412.698
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 663.275 590.824 1.144.201
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.396.008 1.535.048 1.683.166
Comerç engròs productes farmacèutics 8.759.509 9.311.168 9.924.877
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.617.586 4.468.968 4.176.164
Comerç engròs equips per a les TIC 5.296.229 5.208.733 5.781.120
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 3.349.170 3.183.153 3.518.703
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.947.059 2.025.580 2.262.417
Comerç engròs altra maquinària i equips 8.398.943 8.900.189 8.796.522
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 437.401 581.422 644.162
Comerç engròs màquines eina 827.812 1.012.655 1.199.246
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 428.641 493.031 462.780
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 464.924 514.225 495.695
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 6.240.164 6.298.856 5.994.638
Altres tipus comerç engròs especialitzat 21.282.511 24.903.401 24.254.640
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 7.060.285 8.654.837 8.349.330
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.972.050 1.802.741 2.020.922
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.575.799 2.816.776 2.765.141
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.952.526 2.655.106 2.590.542
Comerç engròs productes químics 5.341.720 6.556.836 5.904.116
Comerç engròs altres productes semielaborats 850.178 1.004.447 1.046.847
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.529.953 1.412.659 1.577.743
Comerç engròs no especialitzat 193.452 314.396 357.416
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 37.814.434 39.360.517 40.467.603
Comerç detall establiments no especialitzats 13.297.859 14.253.695 14.672.301
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 11.835.348 12.676.821 12.964.145
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.462.510 1.576.874 1.708.156
Comerç detall aliments, begudes i tabac 4.985.292 4.534.122 5.231.605
Comerç detall fruites i hortalisses 640.826 767.052 647.432
Comerç detall carn i productes carnis 1.006.367 881.562 1.079.266
Comerç detall peix i marisc 404.252 334.289 352.588
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 837.420 863.590 855.093
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.617.426 1.238.051 1.781.223
Comerç detall altres productes alimentaris 479.001 449.579 516.003
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.338.460 2.428.818 2.352.079
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 15.663.022 16.082.104 16.045.152
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 4.147.761 4.568.352 4.362.192
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 634.135 783.020 744.598
Comerç detall tèxtils 253.547 262.505 250.645
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 1.101.482 1.166.444 1.153.113
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.267.135 1.317.611 1.394.111
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 562.332 537.878 460.571
Comerç detall peces de vestir 3.859.973 3.383.177 3.521.161
Comerç detall calçat i articles cuir 749.439 756.724 815.532
Comerç detall productes farmacèutics 2.272.599 2.503.535 2.454.719
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 284.347 254.893 270.022
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 530.273 547.965 618.489
Comerç detall en parades i mercats ambulants 247.719 338.440 303.932
Comerç detall fora d'establiments 1.282.082 1.723.338 1.862.534
Comerç detall per correspondència i per Internet 756.601 1.122.002 1.154.704
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 525.481 601.335 707.831
Transport i emmagatzematge 21.437.365 22.404.402 22.590.390
Transport terrestre; transport per canonades 7.565.039 8.294.626 8.267.860
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 1.725.549 1.953.835 1.895.946
Transport mercaderies per carretera i per canonada 5.839.489 6.340.791 6.371.913
Transport marítim i per vies navegació interiors 71.211 83.542 110.378
Transport aeri 2.498.061 2.925.753 3.116.512
Emmagatzematge i activitats afins al transport 10.478.598 10.106.199 10.077.921
Dipòsit i emmagatzematge 922.403 872.530 999.674
Activitats afins al transport 9.556.195 9.233.669 9.078.246
Activitats postals i de correus 824.457 994.281 1.017.720
Hostaleria 12.095.446 12.994.321 13.904.771
Serveis d'allotjament 3.799.051 4.674.736 4.759.085
Hotels i allotjaments similars 3.183.107 3.912.515 3.899.194
Allotjaments turístics i altres de curta durada 277.247 398.929 466.236
Càmpings i altres tipus allotjaments 338.697 363.292 393.656
Serveis de menjar i begudes 8.296.395 8.319.585 9.145.686
Restaurants i establiments de menjars 4.358.227 4.637.412 5.153.832
Provisió de menjars preparats 1.025.323 1.083.637 1.092.886
Establiments de begudes 2.912.844 2.598.536 2.898.967
Informació i comunicacions 13.200.171 13.897.683 14.984.641
Edició 1.852.100 1.836.266 1.876.456
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.588.768 1.568.135 1.563.706
Edició programes informàtics 263.332 268.130 312.750
Cinema i vídeo; enregistrament de so 1.504.211 1.453.927 1.452.985
Ràdio i televisió 180.703 207.633 193.219
Telecomunicacions 4.188.213 4.289.180 4.723.672
Telecomunicacions per cable 2.356.908 2.295.898 2.624.455
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 1.831.305 1.993.282 2.099.218
Serveis de tecnologies de la informació 5.082.734 5.646.004 6.180.777
Serveis d'informació 392.209 464.674 557.531
Activitats immobiliàries 6.112.734 6.036.593 6.765.064
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 4.914.217 4.720.813 5.326.971
Activitats immobiliàries per compte d'altri 1.198.517 1.315.780 1.438.093
Activitats professionals, científiques i tècniques 16.926.305 16.957.707 18.510.846
Activitats jurídiques i de comptabilitat 4.723.672 4.577.427 4.830.137
Activitats jurídiques 1.929.069 1.988.243 2.147.597
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 2.794.602 2.589.184 2.682.539
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 2.631.822 2.846.047 3.025.042
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 3.269.832 3.809.339 4.090.001
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 2.535.727 2.974.350 3.199.920
Anàlisis i assajos tècnics 734.105 834.989 890.081
Recerca i desenvolupament 748.203 436.378 559.509
Publicitat i estudis de mercat 4.090.393 3.826.925 4.165.011
Publicitat 3.796.745 3.543.626 3.914.880
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 293.648 283.299 250.132
Altres activitats professionals i tècniques 1.292.364 1.288.639 1.641.498
Activitats de disseny especialitzat 304.342 253.056 419.145
Activitats de fotografia 100.647 115.361 115.280
Activitats de traducció i d'interpretació 153.310 170.239 175.349
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 734.064 749.983 931.724
Activitats veterinàries 170.020 172.952 199.648
Activitats administratives i serveis auxiliars 13.448.653 14.075.789 15.042.411
Activitats de lloguer 1.859.738 1.991.660 2.227.237
Lloguer vehicles de motor 877.477 957.227 1.036.969
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 116.466 139.960 147.498
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 865.795 894.473 1.042.770
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.192.774 1.405.472 1.638.161
Agències de viatges i operadors turístics 2.746.126 3.103.966 3.480.732
Activitats de seguretat i investigació 673.961 661.841 727.951
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.767.294 2.945.393 3.060.995
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 259.761 276.727 394.313
Activitats de neteja 2.255.645 2.426.942 2.399.863
Activitats de jardineria 251.888 241.724 266.819
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 4.208.759 3.967.457 3.907.334
Activitats administratives i auxiliars oficina 414.835 438.726 457.938
Activitats de centres d'atenció telefònica 714.570 705.176 790.834
Organització convencions i fires de mostres 611.829 571.999 723.169
Altres activitats de suport a les empreses 2.467.526 2.251.556 1.935.393
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 4.279.258 4.016.967 4.762.882
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 644.819 596.365 725.683
Activitats de biblioteques, arxius i museus 117.709 160.486 169.861
Jocs atzar i apostes 975.953 633.072 1.213.959
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 2.540.777 2.627.044 2.653.379
Altres serveis 1.709.205 1.686.550 1.812.928
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 382.317 499.237 417.449
Reparació ordinadors i equips de comunicació 164.540 211.688 167.741
Reparació efectes personals i domèstics 217.777 287.549 249.708
Altres activitats de serveis personals 1.326.888 1.187.313 1.395.478
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes