Ingressos accessoris i altres de gestió 

Ingressos accessoris i altres de gestió
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes429.690459.483
Venda vehicles de motor375.826404.098
Manteniment i reparació vehicles de motor18.79719.715
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor31.77231.733
Venda i reparació motocicletes i recanvis3.2943.937
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor1.375.7401.368.921
Intermediaris comerç48.18768.963
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls12.3119.617
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria4.76518.952
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir16.1427.317
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos3.96513.523
       Intermediaris especialitzats venda altres productes11.00419.555
Comerç engròs matèries agràries i animals vius20.49118.831
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar14.19513.137
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells6.2975.695
Comerç engròs aliments, begudes i tabac232.448228.494
       Comerç engròs fruites i hortalisses30.27026.370
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos18.31619.546
       Comerç engròs begudes77.74362.093
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau27.88531.105
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments51.48556.631
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac26.75032.748
Comerç engròs articles d'ús domèstic607.845560.577
       Comerç engròs tèxtils7.9137.051
       Comerç engròs peces de vestir i calçat280.581202.523
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió59.85339.587
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja11.14414.492
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica11.84816.214
       Comerç engròs productes farmacèutics193.887230.707
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic42.61950.003
Comerç engròs equips per a les TIC193.484163.953
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes172.580129.693
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions20.90434.260
Comerç engròs altra maquinària i equips124.328149.826
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles4.5287.465
       Comerç engròs màquines eina10.23311.089
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils6.1087.540
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina4.2005.581
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips99.258118.151
Altres tipus comerç engròs especialitzat148.875177.625
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos28.76547.286
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics13.04312.914
       Comerç engròs fusta i materials construcció27.54423.315
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció19.26119.821
       Comerç engròs productes químics47.30861.452
       Comerç engròs altres productes semielaborats11.07210.537
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.8832.300
Comerç engròs no especialitzat81651
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes694.259721.664
Comerç detall establiments no especialitzats402.334434.550
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats363.490393.569
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats38.84440.981
Comerç detall aliments, begudes i tabac18.26116.053
       Comerç detall fruites i hortalisses2.8831.150
       Comerç detall carn i productes carnis1.2941.918
       Comerç detall peix i marisc2544.660
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria8.0396.779
       Comerç detall begudes i productes de tabac5.164804
       Comerç detall altres productes alimentaris626742
Comerç detall carburants per a l'automoció48.70239.092
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic183.819186.910
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous61.24148.970
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics11.70816.132
       Comerç detall tèxtils8731.018
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre6.3069.906
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic9.77117.838
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria11.8075.001
       Comerç detall peces de vestir53.92151.859
       Comerç detall calçat i articles cuir3.4355.875
       Comerç detall productes farmacèutics8.93910.566
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà2.2214.725
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics13.59815.022
Comerç detall en parades i mercats ambulants5921.117
Comerç detall fora d'establiments40.55143.943
       Comerç detall per correspondència i per Internet35.73637.421
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments4.8156.521
Transport i emmagatzematge469.520423.995
Transport terrestre; transport per canonades138.076141.229
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera58.02665.136
       Transport mercaderies per carretera i per canonada80.05076.093
Transport marítim i per vies navegació interiors2.9161.953
Transport aeri45.50136.971
Emmagatzematge i activitats afins al transport277.724234.633
       Dipòsit i emmagatzematge20.49820.159
       Activitats afins al transport257.227214.474
Activitats postals i de correus5.3029.210
Hostaleria189.589219.389
Serveis d'allotjament108.776113.586
       Hotels i allotjaments similars86.98995.319
       Allotjaments turístics i altres de curta durada10.6739.987
       Càmpings i altres tipus allotjaments11.1148.281
Serveis de menjar i begudes80.813105.802
       Restaurants i establiments de menjars52.93758.532
       Provisió de menjars preparats9.4929.992
       Establiments de begudes18.38437.279
Informació i comunicacions249.571243.409
Edició116.81280.448
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició109.95674.404
       Edició programes informàtics6.8576.044
Cinema i vídeo; enregistrament de so13.44617.697
Ràdio i televisió5.6617.710
Telecomunicacions63.92049.760
       Telecomunicacions per cable26.98121.613
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres36.93928.147
Serveis de tecnologies de la informació46.24083.925
Serveis d'informació3.4923.869
Activitats immobiliàries279.679251.403
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi252.462208.091
       Activitats immobiliàries per compte d'altri27.21743.312
Activitats professionals, científiques i tècniques341.232556.728
Activitats jurídiques i de comptabilitat81.448167.051
       Activitats jurídiques17.88821.165
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal63.559145.887
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial99.155248.889
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques20.48921.912
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria14.67314.092
       Anàlisis i assajos tècnics5.8157.820
Recerca i desenvolupament61.55825.940
Publicitat i estudis de mercat45.58076.805
       Publicitat33.60864.218
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública11.97212.588
Altres activitats professionals i tècniques32.47313.552
       Activitats de disseny especialitzat4361.602
       Activitats de fotografia644383
       Activitats de traducció i d'interpretació2.2391.419
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa29.15410.148
Activitats veterinàries5292.579
Activitats administratives i serveis auxiliars286.520348.794
Activitats de lloguer82.03661.596
       Lloguer vehicles de motor33.80833.217
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual1.5701.465
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles46.65826.914
Activitats relacionades amb l'ocupació2.4863.719
Agències de viatges i operadors turístics50.36959.755
Activitats de seguretat i investigació7.53810.352
Serveis a edificis i activitats de jardineria18.94326.571
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions1.2361.787
       Activitats de neteja10.71816.097
       Activitats de jardineria6.9898.687
Activitats administratives d'oficina i auxiliars125.148186.801
       Activitats administratives i auxiliars oficina7.0953.601
       Activitats de centres d'atenció telefònica18.89116.690
       Organització convencions i fires de mostres6937.345
       Altres activitats de suport a les empreses98.469159.166
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment289.321337.462
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles33.84420.846
Activitats de biblioteques, arxius i museus55.45761.226
Jocs atzar i apostes25.95817.578
Activitats esportives, recreatives i entreteniment174.062237.812
Altres serveis23.48545.896
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics3359.870
       Reparació ordinadors i equips de comunicació215783
       Reparació efectes personals i domèstics1209.087
Altres activitats de serveis personals23.15036.026
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte seleccionat Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: