Saltar al contingut principal
Ingressos accessoris i altres de gestió Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 4.628.604 4.977.145 5.393.506
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 429.690 459.483 511.432
Venda vehicles de motor 375.826 404.098 437.185
Manteniment i reparació vehicles de motor 18.797 19.715 25.891
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 31.772 31.733 44.037
Venda i reparació motocicletes i recanvis 3.294 3.937 4.318
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.375.740 1.368.921 1.508.347
Intermediaris comerç 48.187 68.963 85.815
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 12.311 9.617 5.111
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 4.765 18.952 5.284
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 16.142 7.317 4.185
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 3.965 13.523 24.490
Intermediaris especialitzats venda altres productes 11.004 19.555 46.744
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 20.491 18.831 16.321
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 14.195 13.137 13.824
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 6.297 5.695 2.497
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 232.448 228.494 251.354
Comerç engròs fruites i hortalisses 30.270 26.370 27.993
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 18.316 19.546 19.950
Comerç engròs begudes 77.743 62.093 84.174
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 27.885 31.105 31.687
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 51.485 56.631 61.843
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 26.750 32.748 25.706
Comerç engròs articles d'ús domèstic 607.845 560.577 664.428
Comerç engròs tèxtils 7.913 7.051 9.360
Comerç engròs peces de vestir i calçat 280.581 202.523 220.757
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 59.853 39.587 40.140
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 11.144 14.492 11.323
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 11.848 16.214 22.159
Comerç engròs productes farmacèutics 193.887 230.707 296.293
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 42.619 50.003 64.397
Comerç engròs equips per a les TIC 193.484 163.953 198.186
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 172.580 129.693 162.688
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 20.904 34.260 35.498
Comerç engròs altra maquinària i equips 124.328 149.826 137.126
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 4.528 7.465 4.950
Comerç engròs màquines eina 10.233 11.089 14.337
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 6.108 7.540 6.394
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 4.200 5.581 5.592
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 99.258 118.151 105.853
Altres tipus comerç engròs especialitzat 148.875 177.625 153.240
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 28.765 47.286 23.924
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 13.043 12.914 12.656
Comerç engròs fusta i materials construcció 27.544 23.315 49.407
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 19.261 19.821 18.034
Comerç engròs productes químics 47.308 61.452 41.807
Comerç engròs altres productes semielaborats 11.072 10.537 5.101
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.883 2.300 2.311
Comerç engròs no especialitzat 81 651 1.879
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 694.259 721.664 786.962
Comerç detall establiments no especialitzats 402.334 434.550 507.774
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 363.490 393.569 460.286
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 38.844 40.981 47.487
Comerç detall aliments, begudes i tabac 18.261 16.053 18.681
Comerç detall fruites i hortalisses 2.883 1.150 1.236
Comerç detall carn i productes carnis 1.294 1.918 1.207
Comerç detall peix i marisc 254 4.660 197
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 8.039 6.779 9.482
Comerç detall begudes i productes de tabac 5.164 804 5.207
Comerç detall altres productes alimentaris 626 742 1.352
Comerç detall carburants per a l'automoció 48.702 39.092 41.145
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 183.819 186.910 172.161
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 61.241 48.970 52.166
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 11.708 16.132 5.262
Comerç detall tèxtils 873 1.018 2.247
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 6.306 9.906 9.189
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 9.771 17.838 11.343
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 11.807 5.001 5.326
Comerç detall peces de vestir 53.921 51.859 57.586
Comerç detall calçat i articles cuir 3.435 5.875 10.045
Comerç detall productes farmacèutics 8.939 10.566 2.122
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 2.221 4.725 4.706
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 13.598 15.022 12.168
Comerç detall en parades i mercats ambulants 592 1.117 692
Comerç detall fora d'establiments 40.551 43.943 46.510
Comerç detall per correspondència i per Internet 35.736 37.421 41.966
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 4.815 6.521 4.543
Transport i emmagatzematge 469.520 423.995 392.320
Transport terrestre; transport per canonades 138.076 141.229 144.419
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 58.026 65.136 77.881
Transport mercaderies per carretera i per canonada 80.050 76.093 66.538
Transport marítim i per vies navegació interiors 2.916 1.953 1.680
Transport aeri 45.501 36.971 44.448
Emmagatzematge i activitats afins al transport 277.724 234.633 192.554
Dipòsit i emmagatzematge 20.498 20.159 24.145
Activitats afins al transport 257.227 214.474 168.409
Activitats postals i de correus 5.302 9.210 9.219
Hostaleria 189.589 219.389 284.577
Serveis d'allotjament 108.776 113.586 137.560
Hotels i allotjaments similars 86.989 95.319 114.023
Allotjaments turístics i altres de curta durada 10.673 9.987 15.192
Càmpings i altres tipus allotjaments 11.114 8.281 8.344
Serveis de menjar i begudes 80.813 105.802 147.017
Restaurants i establiments de menjars 52.937 58.532 85.790
Provisió de menjars preparats 9.492 9.992 11.336
Establiments de begudes 18.384 37.279 49.890
Informació i comunicacions 249.571 243.409 227.151
Edició 116.812 80.448 66.783
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 109.956 74.404 62.730
Edició programes informàtics 6.857 6.044 4.053
Cinema i vídeo; enregistrament de so 13.446 17.697 16.996
Ràdio i televisió 5.661 7.710 6.397
Telecomunicacions 63.920 49.760 75.732
Telecomunicacions per cable 26.981 21.613 45.912
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 36.939 28.147 29.820
Serveis de tecnologies de la informació 46.240 83.925 55.530
Serveis d'informació 3.492 3.869 5.713
Activitats immobiliàries 279.679 251.403 557.847
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 252.462 208.091 514.491
Activitats immobiliàries per compte d'altri 27.217 43.312 43.356
Activitats professionals, científiques i tècniques 341.232 556.728 557.772
Activitats jurídiques i de comptabilitat 81.448 167.051 93.704
Activitats jurídiques 17.888 21.165 14.761
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 63.559 145.887 78.942
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 99.155 248.889 284.910
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 20.489 21.912 39.541
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 14.673 14.092 32.352
Anàlisis i assajos tècnics 5.815 7.820 7.190
Recerca i desenvolupament 61.558 25.940 49.188
Publicitat i estudis de mercat 45.580 76.805 69.802
Publicitat 33.608 64.218 58.533
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 11.972 12.588 11.269
Altres activitats professionals i tècniques 32.473 13.552 15.262
Activitats de disseny especialitzat 436 1.602 1.941
Activitats de fotografia 644 383 2.549
Activitats de traducció i d'interpretació 2.239 1.419 2.002
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 29.154 10.148 8.770
Activitats veterinàries 529 2.579 5.365
Activitats administratives i serveis auxiliars 286.520 348.794 308.660
Activitats de lloguer 82.036 61.596 68.768
Lloguer vehicles de motor 33.808 33.217 30.222
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.570 1.465 4.801
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 46.658 26.914 33.745
Activitats relacionades amb l'ocupació 2.486 3.719 3.170
Agències de viatges i operadors turístics 50.369 59.755 63.950
Activitats de seguretat i investigació 7.538 10.352 8.503
Serveis a edificis i activitats de jardineria 18.943 26.571 27.122
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 1.236 1.787 2.401
Activitats de neteja 10.718 16.097 15.108
Activitats de jardineria 6.989 8.687 9.613
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 125.148 186.801 137.147
Activitats administratives i auxiliars oficina 7.095 3.601 6.041
Activitats de centres d'atenció telefònica 18.891 16.690 17.322
Organització convencions i fires de mostres 693 7.345 2.684
Altres activitats de suport a les empreses 98.469 159.166 111.099
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 289.321 337.462 234.123
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 33.844 20.846 16.585
Activitats de biblioteques, arxius i museus 55.457 61.226 31.029
Jocs atzar i apostes 25.958 17.578 22.596
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 174.062 237.812 163.912
Altres serveis 23.485 45.896 24.317
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 335 9.870 602
Reparació ordinadors i equips de comunicació 215 783 160
Reparació efectes personals i domèstics 120 9.087 442
Altres activitats de serveis personals 23.150 36.026 23.715
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes