Nombre d'empreses 

Nombre d'empreses
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes10.34012.238
Venda vehicles de motor2.1272.568
Manteniment i reparació vehicles de motor6.7027.709
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor9961.209
Venda i reparació motocicletes i recanvis515751
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor41.60146.538
Intermediaris comerç11.61415.450
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls1.8012.951
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria2.2272.408
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir1.8321.650
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos3.1575.183
       Intermediaris especialitzats venda altres productes2.5973.259
Comerç engròs matèries agràries i animals vius1.1261.295
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar559777
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells567518
Comerç engròs aliments, begudes i tabac6.3426.522
       Comerç engròs fruites i hortalisses1.0491.178
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos1.2001.184
       Comerç engròs begudes1.1821.212
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau330339
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments1.2811.139
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac1.2991.470
Comerç engròs articles d'ús domèstic9.7309.931
       Comerç engròs tèxtils905858
       Comerç engròs peces de vestir i calçat1.8871.916
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió1.0431.049
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja609685
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica849757
       Comerç engròs productes farmacèutics1.1521.202
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic3.2843.466
Comerç engròs equips per a les TIC1.1151.141
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes488513
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions627628
Comerç engròs altra maquinària i equips5.0914.756
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles233297
       Comerç engròs màquines eina454593
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils314294
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina326359
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips3.7633.213
Altres tipus comerç engròs especialitzat5.7866.104
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos166184
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics404376
       Comerç engròs fusta i materials construcció1.8441.941
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.1581.230
       Comerç engròs productes químics1.0251.160
       Comerç engròs altres productes semielaborats252230
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig937983
Comerç engròs no especialitzat7971.339
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes71.85678.840
Comerç detall establiments no especialitzats5.7327.244
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats4.8006.143
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats9321.101
Comerç detall aliments, begudes i tabac17.95619.201
       Comerç detall fruites i hortalisses2.6143.136
       Comerç detall carn i productes carnis4.6864.524
       Comerç detall peix i marisc1.6571.540
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria4.7425.549
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.6481.724
       Comerç detall altres productes alimentaris2.6102.728
Comerç detall carburants per a l'automoció592626
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic39.92142.241
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous11.50411.606
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics1.6481.688
       Comerç detall tèxtils2.1062.028
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre3.1953.202
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic3.8024.024
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria2.4452.921
       Comerç detall peces de vestir8.1759.358
       Comerç detall calçat i articles cuir1.8341.723
       Comerç detall productes farmacèutics2.8983.263
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà1.2191.243
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics1.0941.185
Comerç detall en parades i mercats ambulants6.1027.119
Comerç detall fora d'establiments1.5532.409
       Comerç detall per correspondència i per Internet7261.282
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments8271.127
Transport i emmagatzematge37.58640.258
Transport terrestre; transport per canonades32.17934.506
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera11.86112.408
       Transport mercaderies per carretera i per canonada20.31822.098
Transport marítim i per vies navegació interiors4889
Transport aeri4337
Emmagatzematge i activitats afins al transport4.1803.894
       Dipòsit i emmagatzematge424450
       Activitats afins al transport3.7563.443
Activitats postals i de correus1.1361.732
Hostaleria43.52649.485
Serveis d'allotjament4.1734.595
       Hotels i allotjaments similars2.2132.360
       Allotjaments turístics i altres de curta durada1.5871.872
       Càmpings i altres tipus allotjaments373363
Serveis de menjar i begudes39.35344.890
       Restaurants i establiments de menjars12.62314.533
       Provisió de menjars preparats2.4972.767
       Establiments de begudes24.23327.589
Informació i comunicacions13.36115.535
Edició2.0352.279
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició1.7931.788
       Edició programes informàtics242492
Cinema i vídeo; enregistrament de so1.4851.671
Ràdio i televisió209236
Telecomunicacions9191.117
       Telecomunicacions per cable91173
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres828944
Serveis de tecnologies de la informació7.6189.204
Serveis d'informació1.0951.027
Activitats immobiliàries31.97543.304
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi24.38134.636
       Activitats immobiliàries per compte d'altri7.5948.668
Activitats professionals, científiques i tècniques67.40076.786
Activitats jurídiques i de comptabilitat24.65924.943
       Activitats jurídiques12.89212.668
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal11.76612.276
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial4.4755.088
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques17.56119.811
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria15.57917.356
       Anàlisis i assajos tècnics1.9822.455
Recerca i desenvolupament1.0361.314
Publicitat i estudis de mercat7.1789.674
       Publicitat6.3088.901
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública869773
Altres activitats professionals i tècniques11.28214.494
       Activitats de disseny especialitzat1.8121.505
       Activitats de fotografia1.7992.431
       Activitats de traducció i d'interpretació2.4842.608
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa5.1867.950
Activitats veterinàries1.2101.462
Activitats administratives i serveis auxiliars30.60533.478
Activitats de lloguer3.0323.404
       Lloguer vehicles de motor473591
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual789693
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles1.7702.120
Activitats relacionades amb l'ocupació9251.091
Agències de viatges i operadors turístics2.1202.513
Activitats de seguretat i investigació527532
Serveis a edificis i activitats de jardineria6.3197.196
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions205140
       Activitats de neteja4.1704.839
       Activitats de jardineria1.9452.217
Activitats administratives d'oficina i auxiliars17.68318.741
       Activitats administratives i auxiliars oficina1.6651.848
       Activitats de centres d'atenció telefònica104105
       Organització convencions i fires de mostres1.2741.444
       Altres activitats de suport a les empreses14.64015.343
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment15.88512.817
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles7.2665.523
Activitats de biblioteques, arxius i museus989806
Jocs atzar i apostes1.180344
Activitats esportives, recreatives i entreteniment6.4506.144
Altres serveis21.27927.025
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics4.4005.388
       Reparació ordinadors i equips de comunicació1.4121.988
       Reparació efectes personals i domèstics2.9883.400
Altres activitats de serveis personals16.87921.637

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte seleccionat Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)