Inversió bruta en actius intangibles 

Inversió bruta en actius intangibles
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes3.5058.119
Venda vehicles de motor1.4102.667
Manteniment i reparació vehicles de motor619878
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.2344.259
Venda i reparació motocicletes i recanvis243316
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor119.060158.188
Intermediaris comerç1.0994.768
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls25425
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria461.802
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir3417
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos9031.912
       Intermediaris especialitzats venda altres productes93613
Comerç engròs matèries agràries i animals vius1.4101.940
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar7321.343
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells678597
Comerç engròs aliments, begudes i tabac18.52234.125
       Comerç engròs fruites i hortalisses1.8271.363
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos98917.782
       Comerç engròs begudes5.3875.124
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.678880
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments3.3475.521
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac5.2933.456
Comerç engròs articles d'ús domèstic58.74972.918
       Comerç engròs tèxtils1.028579
       Comerç engròs peces de vestir i calçat9.6588.931
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió4.1643.128
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja787156
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica3.0281.858
       Comerç engròs productes farmacèutics34.65051.106
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic5.4357.160
Comerç engròs equips per a les TIC10.7887.222
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes8.0622.895
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions2.7264.327
Comerç engròs altra maquinària i equips8.92410.690
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles461849
       Comerç engròs màquines eina2201.223
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils350976
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina576595
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips7.3167.048
Altres tipus comerç engròs especialitzat19.40525.724
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos3.6757.263
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.9643.530
       Comerç engròs fusta i materials construcció3.8622.119
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció3.0216.321
       Comerç engròs productes químics5.8305.474
       Comerç engròs altres productes semielaborats363269
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig690748
Comerç engròs no especialitzat162802
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes58.44787.338
Comerç detall establiments no especialitzats23.30423.161
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats15.68610.556
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats7.61812.605
Comerç detall aliments, begudes i tabac9845.595
       Comerç detall fruites i hortalisses309384
       Comerç detall carn i productes carnis551.298
       Comerç detall peix i marisc~352
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria1282.223
       Comerç detall begudes i productes de tabac399800
       Comerç detall altres productes alimentaris92537
Comerç detall carburants per a l'automoció2.1111.293
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic26.90139.216
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous9.08917.106
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics622827
       Comerç detall tèxtils67110
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre193841
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic3.9582.286
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria603624
       Comerç detall peces de vestir9.2715.913
       Comerç detall calçat i articles cuir1.7806.336
       Comerç detall productes farmacèutics9434.554
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà59139
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics316480
Comerç detall en parades i mercats ambulants40193
Comerç detall fora d'establiments5.10717.880
       Comerç detall per correspondència i per Internet3.81816.637
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments1.2891.243
Transport i emmagatzematge121.08194.712
Transport terrestre; transport per canonades42.10319.404
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera39.37514.497
       Transport mercaderies per carretera i per canonada2.7294.907
Transport marítim i per vies navegació interiors1817
Transport aeri27.3561.388
Emmagatzematge i activitats afins al transport43.82969.068
       Dipòsit i emmagatzematge2.5073.851
       Activitats afins al transport41.32165.217
Activitats postals i de correus7.7754.835
Hostaleria27.89440.005
Serveis d'allotjament4.22414.603
       Hotels i allotjaments similars2.3828.996
       Allotjaments turístics i altres de curta durada1.4431.892
       Càmpings i altres tipus allotjaments3993.715
Serveis de menjar i begudes23.67025.402
       Restaurants i establiments de menjars17.33319.103
       Provisió de menjars preparats1.3011.978
       Establiments de begudes5.0374.322
Informació i comunicacions566.689639.920
Edició54.84860.045
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició37.44552.262
       Edició programes informàtics17.4037.783
Cinema i vídeo; enregistrament de so51.10144.555
Ràdio i televisió12.0235.900
Telecomunicacions57.76267.275
       Telecomunicacions per cable25.83133.862
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres31.93233.413
Serveis de tecnologies de la informació365.890450.250
Serveis d'informació25.06411.894
Activitats immobiliàries27.81218.085
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi12.9376.476
       Activitats immobiliàries per compte d'altri14.87511.610
Activitats professionals, científiques i tècniques1.525.910263.681
Activitats jurídiques i de comptabilitat37.73815.648
       Activitats jurídiques2.4413.518
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal35.29712.129
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial55.259103.653
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques23.34442.078
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria15.76234.880
       Anàlisis i assajos tècnics7.5827.198
Recerca i desenvolupament71.74555.804
Publicitat i estudis de mercat1.315.29918.624
       Publicitat1.314.8099.891
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública4908.733
Altres activitats professionals i tècniques22.37527.768
       Activitats de disseny especialitzat11.15422.276
       Activitats de fotografia62111
       Activitats de traducció i d'interpretació274482
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa10.8854.900
Activitats veterinàries149105
Activitats administratives i serveis auxiliars101.99681.126
Activitats de lloguer5.7504.331
       Lloguer vehicles de motor3.5581.800
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual205285
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles1.9862.245
Activitats relacionades amb l'ocupació8371.575
Agències de viatges i operadors turístics16.94912.215
Activitats de seguretat i investigació342379
Serveis a edificis i activitats de jardineria1.2173.158
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions184327
       Activitats de neteja6142.696
       Activitats de jardineria419134
Activitats administratives d'oficina i auxiliars76.90259.469
       Activitats administratives i auxiliars oficina16.85213.049
       Activitats de centres d'atenció telefònica31.72712.089
       Organització convencions i fires de mostres1.8201.249
       Altres activitats de suport a les empreses26.50333.082
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment190.077137.325
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles3901.075
Activitats de biblioteques, arxius i museus2.1264.489
Jocs atzar i apostes19.26720.152
Activitats esportives, recreatives i entreteniment168.294111.609
Altres serveis8.5294.378
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics4.1702.349
       Reparació ordinadors i equips de comunicació3.7741.031
       Reparació efectes personals i domèstics3951.317
Altres activitats de serveis personals4.3602.029
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte seleccionat Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: