Saltar al contingut principal
Inversió bruta en actius intangibles Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 2.751.001 1.532.877 1.835.753
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 3.505 8.119 8.875
Venda vehicles de motor 1.410 2.667 1.268
Manteniment i reparació vehicles de motor 619 878 2.733
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.234 4.259 4.552
Venda i reparació motocicletes i recanvis 243 316 323
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 119.060 158.188 174.593
Intermediaris comerç 1.099 4.768 3.965
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 25 425 236
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 46 1.802 128
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 34 17 32
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 903 1.912 2.407
Intermediaris especialitzats venda altres productes 93 613 1.161
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 1.410 1.940 3.220
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 732 1.343 1.547
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 678 597 1.673
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 18.522 34.125 26.067
Comerç engròs fruites i hortalisses 1.827 1.363 4.717
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 989 17.782 6.943
Comerç engròs begudes 5.387 5.124 4.304
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.678 880 387
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 3.347 5.521 5.200
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 5.293 3.456 4.518
Comerç engròs articles d'ús domèstic 58.749 72.918 84.682
Comerç engròs tèxtils 1.028 579 525
Comerç engròs peces de vestir i calçat 9.658 8.931 17.854
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 4.164 3.128 4.688
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 787 156 595
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 3.028 1.858 5.167
Comerç engròs productes farmacèutics 34.650 51.106 47.313
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 5.435 7.160 8.540
Comerç engròs equips per a les TIC 10.788 7.222 10.899
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 8.062 2.895 6.883
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 2.726 4.327 4.016
Comerç engròs altra maquinària i equips 8.924 10.690 15.186
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 461 849 510
Comerç engròs màquines eina 220 1.223 3.374
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 350 976 538
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 576 595 3.358
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 7.316 7.048 7.405
Altres tipus comerç engròs especialitzat 19.405 25.724 30.352
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 3.675 7.263 3.088
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.964 3.530 4.219
Comerç engròs fusta i materials construcció 3.862 2.119 3.861
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 3.021 6.321 3.982
Comerç engròs productes químics 5.830 5.474 9.994
Comerç engròs altres productes semielaborats 363 269 4.493
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 690 748 715
Comerç engròs no especialitzat 162 802 222
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 58.447 87.338 98.828
Comerç detall establiments no especialitzats 23.304 23.161 23.884
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 15.686 10.556 23.368
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 7.618 12.605 516
Comerç detall aliments, begudes i tabac 984 5.595 5.575
Comerç detall fruites i hortalisses 309 384 283
Comerç detall carn i productes carnis 55 1.298 1.738
Comerç detall peix i marisc ~ 352 18
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 128 2.223 1.235
Comerç detall begudes i productes de tabac 399 800 2.219
Comerç detall altres productes alimentaris 92 537 81
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.111 1.293 1.139
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 26.901 39.216 43.852
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 9.089 17.106 13.191
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 622 827 1.343
Comerç detall tèxtils 67 110 254
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 193 841 393
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 3.958 2.286 2.299
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 603 624 1.900
Comerç detall peces de vestir 9.271 5.913 12.366
Comerç detall calçat i articles cuir 1.780 6.336 6.039
Comerç detall productes farmacèutics 943 4.554 4.972
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 59 139 541
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 316 480 555
Comerç detall en parades i mercats ambulants 40 193 67
Comerç detall fora d'establiments 5.107 17.880 24.310
Comerç detall per correspondència i per Internet 3.818 16.637 22.499
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 1.289 1.243 1.811
Transport i emmagatzematge 121.081 94.712 87.824
Transport terrestre; transport per canonades 42.103 19.404 19.538
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 39.375 14.497 14.759
Transport mercaderies per carretera i per canonada 2.729 4.907 4.780
Transport marítim i per vies navegació interiors 18 17 80
Transport aeri 27.356 1.388 4.866
Emmagatzematge i activitats afins al transport 43.829 69.068 60.752
Dipòsit i emmagatzematge 2.507 3.851 2.989
Activitats afins al transport 41.321 65.217 57.763
Activitats postals i de correus 7.775 4.835 2.587
Hostaleria 27.894 40.005 67.563
Serveis d'allotjament 4.224 14.603 17.329
Hotels i allotjaments similars 2.382 8.996 15.828
Allotjaments turístics i altres de curta durada 1.443 1.892 592
Càmpings i altres tipus allotjaments 399 3.715 909
Serveis de menjar i begudes 23.670 25.402 50.235
Restaurants i establiments de menjars 17.333 19.103 21.562
Provisió de menjars preparats 1.301 1.978 2.847
Establiments de begudes 5.037 4.322 25.826
Informació i comunicacions 566.689 639.920 693.624
Edició 54.848 60.045 76.952
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 37.445 52.262 64.814
Edició programes informàtics 17.403 7.783 12.138
Cinema i vídeo; enregistrament de so 51.101 44.555 107.264
Ràdio i televisió 12.023 5.900 12.026
Telecomunicacions 57.762 67.275 64.936
Telecomunicacions per cable 25.831 33.862 27.015
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 31.932 33.413 37.921
Serveis de tecnologies de la informació 365.890 450.250 422.277
Serveis d'informació 25.064 11.894 10.169
Activitats immobiliàries 27.812 18.085 25.673
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 12.937 6.476 12.864
Activitats immobiliàries per compte d'altri 14.875 11.610 12.809
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.525.910 263.681 394.564
Activitats jurídiques i de comptabilitat 37.738 15.648 30.491
Activitats jurídiques 2.441 3.518 5.077
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 35.297 12.129 25.415
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 55.259 103.653 65.476
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 23.344 42.078 144.115
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 15.762 34.880 137.423
Anàlisis i assajos tècnics 7.582 7.198 6.692
Recerca i desenvolupament 71.745 55.804 83.930
Publicitat i estudis de mercat 1.315.299 18.624 8.405
Publicitat 1.314.809 9.891 8.288
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 490 8.733 117
Altres activitats professionals i tècniques 22.375 27.768 62.009
Activitats de disseny especialitzat 11.154 22.276 41.685
Activitats de fotografia 62 111 403
Activitats de traducció i d'interpretació 274 482 353
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 10.885 4.900 19.567
Activitats veterinàries 149 105 137
Activitats administratives i serveis auxiliars 101.996 81.126 92.272
Activitats de lloguer 5.750 4.331 10.364
Lloguer vehicles de motor 3.558 1.800 1.582
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 205 285 2.522
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 1.986 2.245 6.260
Activitats relacionades amb l'ocupació 837 1.575 4.159
Agències de viatges i operadors turístics 16.949 12.215 11.550
Activitats de seguretat i investigació 342 379 552
Serveis a edificis i activitats de jardineria 1.217 3.158 3.866
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 184 327 565
Activitats de neteja 614 2.696 3.218
Activitats de jardineria 419 134 83
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 76.902 59.469 61.781
Activitats administratives i auxiliars oficina 16.852 13.049 9.630
Activitats de centres d'atenció telefònica 31.727 12.089 27.985
Organització convencions i fires de mostres 1.820 1.249 1.754
Altres activitats de suport a les empreses 26.503 33.082 22.412
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 190.077 137.325 181.946
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 390 1.075 2.097
Activitats de biblioteques, arxius i museus 2.126 4.489 4.214
Jocs atzar i apostes 19.267 20.152 33.565
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 168.294 111.609 142.070
Altres serveis 8.529 4.378 9.991
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 4.170 2.349 1.355
Reparació ordinadors i equips de comunicació 3.774 1.031 1.005
Reparació efectes personals i domèstics 395 1.317 350
Altres activitats de serveis personals 4.360 2.029 8.635
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes