Saltar al contingut principal
Vendes a la resta del món Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 8.938.430 9.358.678 10.960.491
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 109.260 272.890 232.616
Venda vehicles de motor 17.708 23.036 24.746
Manteniment i reparació vehicles de motor 2.585 1.492 2.383
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 72.160 151.074 182.320
Venda i reparació motocicletes i recanvis 16.807 97.288 23.168
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 4.275.528 4.398.849 4.686.696
Intermediaris comerç 43.848 20.155 65.284
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 8.880 3.673 8.083
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 6.941 3.642 12.401
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 9.623 3.425 6.869
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 11.089 6.873 23.747
Intermediaris especialitzats venda altres productes 7.315 2.541 14.184
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 104.916 182.636 56.919
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 59.178 44.834 37.708
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 45.738 137.802 19.211
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 784.327 880.637 863.142
Comerç engròs fruites i hortalisses 144.387 287.265 121.052
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 246.431 320.300 400.511
Comerç engròs begudes 90.553 73.434 91.593
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 35.036 22.458 17.296
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 153.054 137.661 182.365
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 114.865 39.519 50.325
Comerç engròs articles d'ús domèstic 1.634.168 1.396.847 1.780.296
Comerç engròs tèxtils 104.612 96.365 96.260
Comerç engròs peces de vestir i calçat 643.477 523.000 589.189
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 158.881 125.430 142.210
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 31.015 29.696 33.617
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 137.642 149.367 147.080
Comerç engròs productes farmacèutics 362.985 288.526 495.330
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 195.555 184.463 276.609
Comerç engròs equips per a les TIC 149.776 174.380 191.008
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 86.507 109.445 108.944
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 63.269 64.936 82.064
Comerç engròs altra maquinària i equips 421.862 495.634 574.814
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 9.215 7.372 36.687
Comerç engròs màquines eina 23.743 82.071 129.323
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 74.685 94.762 83.899
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 8.607 8.377 15.207
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 305.612 303.052 309.698
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.104.838 1.244.933 1.131.258
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 204.637 211.346 226.557
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 112.372 70.162 74.837
Comerç engròs fusta i materials construcció 208.372 151.307 138.547
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 50.097 62.061 70.018
Comerç engròs productes químics 383.174 611.029 431.786
Comerç engròs altres productes semielaborats 61.785 37.299 36.719
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 84.401 101.729 152.794
Comerç engròs no especialitzat 31.792 3.627 23.974
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 601.166 519.368 685.734
Comerç detall establiments no especialitzats 83.050 77.470 98.658
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 27 1.507 4.038
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 83.023 75.963 94.620
Comerç detall aliments, begudes i tabac 1.388 5.983 6.717
Comerç detall fruites i hortalisses 7 14 1.726
Comerç detall carn i productes carnis 11 ~ 221
Comerç detall peix i marisc 3 ~ 440
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 3 3.712 1.894
Comerç detall begudes i productes de tabac 162 425 294
Comerç detall altres productes alimentaris 1.201 1.833 2.142
Comerç detall carburants per a l'automoció ~ 46 26
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 490.653 396.403 503.791
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 79.478 123.222 108.587
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 936 249 769
Comerç detall tèxtils 20.715 12.840 11.257
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 3.141 174 1.151
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 2.244 7.131 10.674
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 673 511 1.109
Comerç detall peces de vestir 360.072 219.066 305.626
Comerç detall calçat i articles cuir 6.645 22.569 54.151
Comerç detall productes farmacèutics 829 1.472 883
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 7.653 1.025 1.571
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 8.267 8.144 8.014
Comerç detall en parades i mercats ambulants 144 8 886
Comerç detall fora d'establiments 25.932 39.457 75.655
Comerç detall per correspondència i per Internet 23.484 36.810 70.319
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 2.448 2.647 5.337
Transport i emmagatzematge 1.104.767 1.357.574 1.405.828
Transport terrestre; transport per canonades 79.768 97.278 110.892
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 10.695 8.784 6.379
Transport mercaderies per carretera i per canonada 69.073 88.494 104.513
Transport marítim i per vies navegació interiors 2.482 4.216 2.665
Transport aeri 286.465 252.505 299.223
Emmagatzematge i activitats afins al transport 734.981 1.000.062 983.523
Dipòsit i emmagatzematge 46.998 34.927 51.149
Activitats afins al transport 687.983 965.134 932.374
Activitats postals i de correus 1.071 3.513 9.525
Hostaleria 217.465 262.494 261.654
Serveis d'allotjament 191.171 241.184 241.626
Hotels i allotjaments similars 188.422 232.944 222.483
Allotjaments turístics i altres de curta durada 1.558 4.596 12.108
Càmpings i altres tipus allotjaments 1.192 3.644 7.035
Serveis de menjar i begudes 26.294 21.310 20.028
Restaurants i establiments de menjars 9.096 7.651 8.632
Provisió de menjars preparats 12.601 12.712 11.150
Establiments de begudes 4.597 947 246
Informació i comunicacions 731.976 868.828 1.144.946
Edició 221.278 247.147 218.057
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 134.556 134.573 101.124
Edició programes informàtics 86.722 112.574 116.933
Cinema i vídeo; enregistrament de so 66.890 63.865 138.378
Ràdio i televisió 10.049 7.836 1.219
Telecomunicacions 29.861 63.510 63.183
Telecomunicacions per cable 6.436 48.693 20.003
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 23.425 14.817 43.180
Serveis de tecnologies de la informació 359.810 405.165 664.925
Serveis d'informació 44.088 81.304 59.184
Activitats immobiliàries 6.438 13.101 15.304
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 3.026 5.946 8.260
Activitats immobiliàries per compte d'altri 3.411 7.155 7.044
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.194.009 1.089.688 1.569.824
Activitats jurídiques i de comptabilitat 61.621 49.742 92.073
Activitats jurídiques 28.952 21.292 50.429
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 32.669 28.450 41.644
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 211.594 243.349 321.108
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 411.054 367.249 495.669
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 359.594 315.605 408.207
Anàlisis i assajos tècnics 51.460 51.644 87.462
Recerca i desenvolupament 41.433 25.456 57.123
Publicitat i estudis de mercat 380.381 337.733 496.729
Publicitat 360.075 324.284 477.770
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 20.306 13.449 18.959
Altres activitats professionals i tècniques 82.541 66.158 105.889
Activitats de disseny especialitzat 17.325 5.809 19.488
Activitats de fotografia 4.858 2.785 6.118
Activitats de traducció i d'interpretació 28.465 28.874 38.523
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 31.894 28.691 41.761
Activitats veterinàries 5.386 ~ 1.233
Activitats administratives i serveis auxiliars 569.071 428.009 817.123
Activitats de lloguer 21.010 13.180 38.247
Lloguer vehicles de motor 5.630 4.310 4.917
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 837 368 3.536
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 14.542 8.502 29.794
Activitats relacionades amb l'ocupació 2.579 3.911 10.345
Agències de viatges i operadors turístics 265.376 325.244 621.476
Activitats de seguretat i investigació 1.121 544 843
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.067 819 1.905
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 1 ~ 6
Activitats de neteja 405 327 1.775
Activitats de jardineria 1.662 492 125
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 276.917 84.312 144.306
Activitats administratives i auxiliars oficina 2.727 2.401 4.696
Activitats de centres d'atenció telefònica 14.286 12.482 10.927
Organització convencions i fires de mostres 55.358 56.608 51.290
Altres activitats de suport a les empreses 204.546 12.820 77.394
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 127.638 146.788 138.259
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 28.754 14.413 23.970
Activitats de biblioteques, arxius i museus 3.514 2.228 3.220
Jocs atzar i apostes ~ ~ 41
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 95.370 130.148 111.029
Altres serveis 1.114 1.091 2.507
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 672 511 540
Reparació ordinadors i equips de comunicació 553 406 308
Reparació efectes personals i domèstics 120 105 232
Altres activitats de serveis personals 441 579 1.967
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes