Vendes a la resta del món 

Vendes a la resta del món
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes109.260272.890
Venda vehicles de motor17.70823.036
Manteniment i reparació vehicles de motor2.5851.492
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor72.160151.074
Venda i reparació motocicletes i recanvis16.80797.288
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor4.275.5284.398.849
Intermediaris comerç43.84820.155
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls8.8803.673
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria6.9413.642
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir9.6233.425
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos11.0896.873
       Intermediaris especialitzats venda altres productes7.3152.541
Comerç engròs matèries agràries i animals vius104.916182.636
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar59.17844.834
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells45.738137.802
Comerç engròs aliments, begudes i tabac784.327880.637
       Comerç engròs fruites i hortalisses144.387287.265
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos246.431320.300
       Comerç engròs begudes90.55373.434
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau35.03622.458
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments153.054137.661
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac114.86539.519
Comerç engròs articles d'ús domèstic1.634.1681.396.847
       Comerç engròs tèxtils104.61296.365
       Comerç engròs peces de vestir i calçat643.477523.000
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió158.881125.430
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja31.01529.696
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica137.642149.367
       Comerç engròs productes farmacèutics362.985288.526
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic195.555184.463
Comerç engròs equips per a les TIC149.776174.380
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes86.507109.445
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions63.26964.936
Comerç engròs altra maquinària i equips421.862495.634
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles9.2157.372
       Comerç engròs màquines eina23.74382.071
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils74.68594.762
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina8.6078.377
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips305.612303.052
Altres tipus comerç engròs especialitzat1.104.8381.244.933
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos204.637211.346
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics112.37270.162
       Comerç engròs fusta i materials construcció208.372151.307
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció50.09762.061
       Comerç engròs productes químics383.174611.029
       Comerç engròs altres productes semielaborats61.78537.299
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig84.401101.729
Comerç engròs no especialitzat31.7923.627
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes601.166519.368
Comerç detall establiments no especialitzats83.05077.470
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats271.507
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats83.02375.963
Comerç detall aliments, begudes i tabac1.3885.983
       Comerç detall fruites i hortalisses714
       Comerç detall carn i productes carnis11~
       Comerç detall peix i marisc3~
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria33.712
       Comerç detall begudes i productes de tabac162425
       Comerç detall altres productes alimentaris1.2011.833
Comerç detall carburants per a l'automoció~46
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic490.653396.403
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous79.478123.222
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics936249
       Comerç detall tèxtils20.71512.840
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre3.141174
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic2.2447.131
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria673511
       Comerç detall peces de vestir360.072219.066
       Comerç detall calçat i articles cuir6.64522.569
       Comerç detall productes farmacèutics8291.472
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà7.6531.025
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics8.2678.144
Comerç detall en parades i mercats ambulants1448
Comerç detall fora d'establiments25.93239.457
       Comerç detall per correspondència i per Internet23.48436.810
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments2.4482.647
Transport i emmagatzematge1.104.7671.357.574
Transport terrestre; transport per canonades79.76897.278
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera10.6958.784
       Transport mercaderies per carretera i per canonada69.07388.494
Transport marítim i per vies navegació interiors2.4824.216
Transport aeri286.465252.505
Emmagatzematge i activitats afins al transport734.9811.000.062
       Dipòsit i emmagatzematge46.99834.927
       Activitats afins al transport687.983965.134
Activitats postals i de correus1.0713.513
Hostaleria217.465262.494
Serveis d'allotjament191.171241.184
       Hotels i allotjaments similars188.422232.944
       Allotjaments turístics i altres de curta durada1.5584.596
       Càmpings i altres tipus allotjaments1.1923.644
Serveis de menjar i begudes26.29421.310
       Restaurants i establiments de menjars9.0967.651
       Provisió de menjars preparats12.60112.712
       Establiments de begudes4.597947
Informació i comunicacions731.976868.828
Edició221.278247.147
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició134.556134.573
       Edició programes informàtics86.722112.574
Cinema i vídeo; enregistrament de so66.89063.865
Ràdio i televisió10.0497.836
Telecomunicacions29.86163.510
       Telecomunicacions per cable6.43648.693
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres23.42514.817
Serveis de tecnologies de la informació359.810405.165
Serveis d'informació44.08881.304
Activitats immobiliàries6.43813.101
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi3.0265.946
       Activitats immobiliàries per compte d'altri3.4117.155
Activitats professionals, científiques i tècniques1.194.0091.089.688
Activitats jurídiques i de comptabilitat61.62149.742
       Activitats jurídiques28.95221.292
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal32.66928.450
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial211.594243.349
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques411.054367.249
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria359.594315.605
       Anàlisis i assajos tècnics51.46051.644
Recerca i desenvolupament41.43325.456
Publicitat i estudis de mercat380.381337.733
       Publicitat360.075324.284
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública20.30613.449
Altres activitats professionals i tècniques82.54166.158
       Activitats de disseny especialitzat17.3255.809
       Activitats de fotografia4.8582.785
       Activitats de traducció i d'interpretació28.46528.874
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa31.89428.691
Activitats veterinàries5.386~
Activitats administratives i serveis auxiliars569.071428.009
Activitats de lloguer21.01013.180
       Lloguer vehicles de motor5.6304.310
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual837368
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles14.5428.502
Activitats relacionades amb l'ocupació2.5793.911
Agències de viatges i operadors turístics265.376325.244
Activitats de seguretat i investigació1.121544
Serveis a edificis i activitats de jardineria2.067819
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions1~
       Activitats de neteja405327
       Activitats de jardineria1.662492
Activitats administratives d'oficina i auxiliars276.91784.312
       Activitats administratives i auxiliars oficina2.7272.401
       Activitats de centres d'atenció telefònica14.28612.482
       Organització convencions i fires de mostres55.35856.608
       Altres activitats de suport a les empreses204.54612.820
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment127.638146.788
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles28.75414.413
Activitats de biblioteques, arxius i museus3.5142.228
Jocs atzar i apostes~~
Activitats esportives, recreatives i entreteniment95.370130.148
Altres serveis1.1141.091
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics672511
       Reparació ordinadors i equips de comunicació553406
       Reparació efectes personals i domèstics120105
Altres activitats de serveis personals441579
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte seleccionat Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: