Inversió bruta en actius materials 

Inversió bruta en actius materials
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes152.821159.103
Venda vehicles de motor99.70383.777
Manteniment i reparació vehicles de motor36.21838.299
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor14.63133.408
Venda i reparació motocicletes i recanvis2.2683.618
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor1.041.3351.163.741
Intermediaris comerç30.79841.452
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls6.3067.367
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria5.4853.943
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir11.0168.556
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos5.48714.009
       Intermediaris especialitzats venda altres productes2.5057.577
Comerç engròs matèries agràries i animals vius30.77329.329
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar21.88321.721
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells8.8907.608
Comerç engròs aliments, begudes i tabac324.877228.835
       Comerç engròs fruites i hortalisses174.27560.934
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos20.35631.545
       Comerç engròs begudes47.48771.879
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau9.79714.248
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments47.78622.872
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac25.17627.357
Comerç engròs articles d'ús domèstic291.613402.724
       Comerç engròs tèxtils10.27612.149
       Comerç engròs peces de vestir i calçat81.473150.809
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió11.18011.597
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja10.78811.969
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica17.91726.699
       Comerç engròs productes farmacèutics88.421126.077
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic71.55863.424
Comerç engròs equips per a les TIC25.59126.629
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes10.55712.250
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions15.03514.379
Comerç engròs altra maquinària i equips125.429115.735
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles11.7436.727
       Comerç engròs màquines eina5.18315.878
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils14.02914.408
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina8.37110.259
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips86.10268.463
Altres tipus comerç engròs especialitzat210.121316.105
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos22.92128.819
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics15.50538.806
       Comerç engròs fusta i materials construcció50.81782.150
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció34.81438.208
       Comerç engròs productes químics41.43996.285
       Comerç engròs altres productes semielaborats3.70710.772
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig40.91821.064
Comerç engròs no especialitzat2.1332.931
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes577.785607.965
Comerç detall establiments no especialitzats245.374186.002
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats225.307177.813
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats20.0668.190
Comerç detall aliments, begudes i tabac45.20261.600
       Comerç detall fruites i hortalisses6.26910.492
       Comerç detall carn i productes carnis12.1688.484
       Comerç detall peix i marisc1.3247.389
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria13.07416.526
       Comerç detall begudes i productes de tabac4.5879.580
       Comerç detall altres productes alimentaris7.7809.129
Comerç detall carburants per a l'automoció16.59419.196
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic243.819306.063
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous49.59068.840
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics5.3917.808
       Comerç detall tèxtils2.6047.262
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre16.74113.632
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic15.97417.503
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria4.2335.362
       Comerç detall peces de vestir120.933130.588
       Comerç detall calçat i articles cuir9.60427.809
       Comerç detall productes farmacèutics8.92814.468
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà5.1105.043
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics4.7127.748
Comerç detall en parades i mercats ambulants3812.071
Comerç detall fora d'establiments26.41633.033
       Comerç detall per correspondència i per Internet3.1394.744
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments23.27628.289
Transport i emmagatzematge1.436.5831.076.519
Transport terrestre; transport per canonades642.657561.199
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera272.231279.439
       Transport mercaderies per carretera i per canonada370.427281.760
Transport marítim i per vies navegació interiors599834
Transport aeri189.74412.102
Emmagatzematge i activitats afins al transport593.682485.541
       Dipòsit i emmagatzematge57.63294.850
       Activitats afins al transport536.050390.691
Activitats postals i de correus9.90016.843
Hostaleria405.139626.524
Serveis d'allotjament223.082375.598
       Hotels i allotjaments similars167.305303.327
       Allotjaments turístics i altres de curta durada26.36828.977
       Càmpings i altres tipus allotjaments29.40843.295
Serveis de menjar i begudes182.057250.926
       Restaurants i establiments de menjars121.442184.328
       Provisió de menjars preparats20.39117.278
       Establiments de begudes40.22449.320
Informació i comunicacions460.299506.480
Edició15.92914.179
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició10.66911.368
       Edició programes informàtics5.2602.811
Cinema i vídeo; enregistrament de so22.03627.375
Ràdio i televisió4.9705.629
Telecomunicacions334.056378.305
       Telecomunicacions per cable258.453252.437
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres75.604125.868
Serveis de tecnologies de la informació73.55374.077
Serveis d'informació9.7546.916
Activitats immobiliàries1.182.2202.134.892
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi1.104.1011.994.177
       Activitats immobiliàries per compte d'altri78.119140.714
Activitats professionals, científiques i tècniques550.029455.549
Activitats jurídiques i de comptabilitat72.816103.447
       Activitats jurídiques22.67142.850
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal50.14560.597
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial70.566102.696
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques179.94990.545
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria165.93777.228
       Anàlisis i assajos tècnics14.01213.317
Recerca i desenvolupament105.56566.728
Publicitat i estudis de mercat68.99550.625
       Publicitat64.78246.992
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública4.2123.633
Altres activitats professionals i tècniques41.23131.208
       Activitats de disseny especialitzat11.76711.857
       Activitats de fotografia3.1493.312
       Activitats de traducció i d'interpretació1.7513.735
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa24.56312.304
Activitats veterinàries10.90710.301
Activitats administratives i serveis auxiliars904.536976.740
Activitats de lloguer701.317777.054
       Lloguer vehicles de motor541.933605.759
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual10.3319.208
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles149.053162.087
Activitats relacionades amb l'ocupació3.6594.560
Agències de viatges i operadors turístics11.76112.063
Activitats de seguretat i investigació10.0607.117
Serveis a edificis i activitats de jardineria23.94246.843
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions3.2561.518
       Activitats de neteja13.86734.472
       Activitats de jardineria6.81810.853
Activitats administratives d'oficina i auxiliars153.797129.103
       Activitats administratives i auxiliars oficina3.9897.722
       Activitats de centres d'atenció telefònica17.70928.908
       Organització convencions i fires de mostres7.5638.876
       Altres activitats de suport a les empreses124.53783.598
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment324.382341.962
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles33.69411.976
Activitats de biblioteques, arxius i museus15.51317.820
Jocs atzar i apostes42.86043.589
Activitats esportives, recreatives i entreteniment232.316268.578
Altres serveis77.11067.075
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics5.42811.466
       Reparació ordinadors i equips de comunicació8972.473
       Reparació efectes personals i domèstics4.5318.993
Altres activitats de serveis personals71.68255.609
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte seleccionat Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: