Saltar al contingut principal
Inversió bruta en actius materials Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 7.112.237 8.116.550 8.846.507
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 152.821 159.103 212.089
Venda vehicles de motor 99.703 83.777 120.914
Manteniment i reparació vehicles de motor 36.218 38.299 44.895
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 14.631 33.408 41.509
Venda i reparació motocicletes i recanvis 2.268 3.618 4.772
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.041.335 1.163.741 1.165.648
Intermediaris comerç 30.798 41.452 41.693
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 6.306 7.367 4.592
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 5.485 3.943 9.352
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 11.016 8.556 8.468
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 5.487 14.009 13.451
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.505 7.577 5.831
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 30.773 29.329 28.921
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 21.883 21.721 18.589
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 8.890 7.608 10.332
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 324.877 228.835 301.545
Comerç engròs fruites i hortalisses 174.275 60.934 102.062
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 20.356 31.545 28.185
Comerç engròs begudes 47.487 71.879 70.310
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 9.797 14.248 11.757
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 47.786 22.872 43.484
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 25.176 27.357 45.746
Comerç engròs articles d'ús domèstic 291.613 402.724 304.621
Comerç engròs tèxtils 10.276 12.149 10.166
Comerç engròs peces de vestir i calçat 81.473 150.809 55.085
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 11.180 11.597 19.477
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 10.788 11.969 14.413
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 17.917 26.699 13.601
Comerç engròs productes farmacèutics 88.421 126.077 125.104
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 71.558 63.424 66.776
Comerç engròs equips per a les TIC 25.591 26.629 33.265
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 10.557 12.250 11.031
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 15.035 14.379 22.234
Comerç engròs altra maquinària i equips 125.429 115.735 156.750
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 11.743 6.727 27.912
Comerç engròs màquines eina 5.183 15.878 18.899
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 14.029 14.408 13.003
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 8.371 10.259 12.144
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 86.102 68.463 84.792
Altres tipus comerç engròs especialitzat 210.121 316.105 293.914
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 22.921 28.819 48.053
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 15.505 38.806 22.541
Comerç engròs fusta i materials construcció 50.817 82.150 80.091
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 34.814 38.208 29.116
Comerç engròs productes químics 41.439 96.285 64.970
Comerç engròs altres productes semielaborats 3.707 10.772 8.722
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 40.918 21.064 40.423
Comerç engròs no especialitzat 2.133 2.931 4.940
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 577.785 607.965 806.514
Comerç detall establiments no especialitzats 245.374 186.002 308.384
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 225.307 177.813 255.788
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 20.066 8.190 52.596
Comerç detall aliments, begudes i tabac 45.202 61.600 76.749
Comerç detall fruites i hortalisses 6.269 10.492 4.387
Comerç detall carn i productes carnis 12.168 8.484 8.214
Comerç detall peix i marisc 1.324 7.389 2.942
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 13.074 16.526 20.933
Comerç detall begudes i productes de tabac 4.587 9.580 19.120
Comerç detall altres productes alimentaris 7.780 9.129 21.153
Comerç detall carburants per a l'automoció 16.594 19.196 17.280
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 243.819 306.063 358.278
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 49.590 68.840 62.377
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 5.391 7.808 6.890
Comerç detall tèxtils 2.604 7.262 8.296
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 16.741 13.632 12.791
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 15.974 17.503 15.775
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 4.233 5.362 7.390
Comerç detall peces de vestir 120.933 130.588 166.167
Comerç detall calçat i articles cuir 9.604 27.809 24.766
Comerç detall productes farmacèutics 8.928 14.468 23.953
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 5.110 5.043 7.912
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 4.712 7.748 21.960
Comerç detall en parades i mercats ambulants 381 2.071 1.865
Comerç detall fora d'establiments 26.416 33.033 43.958
Comerç detall per correspondència i per Internet 3.139 4.744 12.601
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 23.276 28.289 31.357
Transport i emmagatzematge 1.436.583 1.076.519 1.213.891
Transport terrestre; transport per canonades 642.657 561.199 542.126
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 272.231 279.439 282.517
Transport mercaderies per carretera i per canonada 370.427 281.760 259.608
Transport marítim i per vies navegació interiors 599 834 3.662
Transport aeri 189.744 12.102 11.490
Emmagatzematge i activitats afins al transport 593.682 485.541 634.812
Dipòsit i emmagatzematge 57.632 94.850 95.690
Activitats afins al transport 536.050 390.691 539.123
Activitats postals i de correus 9.900 16.843 21.801
Hostaleria 405.139 626.524 750.979
Serveis d'allotjament 223.082 375.598 448.733
Hotels i allotjaments similars 167.305 303.327 363.518
Allotjaments turístics i altres de curta durada 26.368 28.977 33.981
Càmpings i altres tipus allotjaments 29.408 43.295 51.233
Serveis de menjar i begudes 182.057 250.926 302.247
Restaurants i establiments de menjars 121.442 184.328 227.774
Provisió de menjars preparats 20.391 17.278 22.812
Establiments de begudes 40.224 49.320 51.660
Informació i comunicacions 460.299 506.480 453.413
Edició 15.929 14.179 15.818
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 10.669 11.368 12.388
Edició programes informàtics 5.260 2.811 3.431
Cinema i vídeo; enregistrament de so 22.036 27.375 18.406
Ràdio i televisió 4.970 5.629 11.023
Telecomunicacions 334.056 378.305 286.291
Telecomunicacions per cable 258.453 252.437 169.231
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 75.604 125.868 117.060
Serveis de tecnologies de la informació 73.553 74.077 114.161
Serveis d'informació 9.754 6.916 7.714
Activitats immobiliàries 1.182.220 2.134.892 2.655.573
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 1.104.101 1.994.177 2.580.058
Activitats immobiliàries per compte d'altri 78.119 140.714 75.515
Activitats professionals, científiques i tècniques 550.029 455.549 498.392
Activitats jurídiques i de comptabilitat 72.816 103.447 76.033
Activitats jurídiques 22.671 42.850 36.682
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 50.145 60.597 39.351
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 70.566 102.696 199.155
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 179.949 90.545 71.575
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 165.937 77.228 52.165
Anàlisis i assajos tècnics 14.012 13.317 19.411
Recerca i desenvolupament 105.565 66.728 63.671
Publicitat i estudis de mercat 68.995 50.625 37.862
Publicitat 64.782 46.992 36.172
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 4.212 3.633 1.690
Altres activitats professionals i tècniques 41.231 31.208 40.065
Activitats de disseny especialitzat 11.767 11.857 5.431
Activitats de fotografia 3.149 3.312 4.916
Activitats de traducció i d'interpretació 1.751 3.735 4.338
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 24.563 12.304 25.380
Activitats veterinàries 10.907 10.301 10.032
Activitats administratives i serveis auxiliars 904.536 976.740 741.979
Activitats de lloguer 701.317 777.054 461.494
Lloguer vehicles de motor 541.933 605.759 246.568
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 10.331 9.208 5.906
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 149.053 162.087 209.021
Activitats relacionades amb l'ocupació 3.659 4.560 17.346
Agències de viatges i operadors turístics 11.761 12.063 8.939
Activitats de seguretat i investigació 10.060 7.117 10.254
Serveis a edificis i activitats de jardineria 23.942 46.843 38.770
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 3.256 1.518 3.138
Activitats de neteja 13.867 34.472 28.365
Activitats de jardineria 6.818 10.853 7.267
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 153.797 129.103 205.176
Activitats administratives i auxiliars oficina 3.989 7.722 15.508
Activitats de centres d'atenció telefònica 17.709 28.908 26.377
Organització convencions i fires de mostres 7.563 8.876 14.285
Altres activitats de suport a les empreses 124.537 83.598 149.006
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 324.382 341.962 228.264
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 33.694 11.976 18.054
Activitats de biblioteques, arxius i museus 15.513 17.820 15.823
Jocs atzar i apostes 42.860 43.589 41.337
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 232.316 268.578 153.050
Altres serveis 77.110 67.075 119.764
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 5.428 11.466 14.169
Reparació ordinadors i equips de comunicació 897 2.473 1.174
Reparació efectes personals i domèstics 4.531 8.993 12.995
Altres activitats de serveis personals 71.682 55.609 105.595
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes