Marge comercial brut 

Marge comercial brut
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszz
Venda vehicles de motor1.118.7191.503.231
Manteniment i reparació vehicles de motorzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor418.201579.647
Venda i reparació motocicletes i recanviszz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzz
Intermediaris comerçzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius505.536645.172
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar309.947394.034
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells195.589251.138
Comerç engròs aliments, begudes i tabac4.479.0504.969.707
       Comerç engròs fruites i hortalisses1.084.0761.218.479
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos601.180719.057
       Comerç engròs begudes831.2471.005.215
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau361.292317.834
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments916.712927.824
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac684.543781.298
Comerç engròs articles d'ús domèstic7.330.6087.326.521
       Comerç engròs tèxtils400.356455.790
       Comerç engròs peces de vestir i calçat1.580.4541.298.936
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió468.229482.308
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja210.613188.556
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica588.806621.237
       Comerç engròs productes farmacèutics2.846.6552.878.796
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic1.235.4951.400.898
Comerç engròs equips per a les TIC839.251971.397
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes332.477421.162
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions506.774550.235
Comerç engròs altra maquinària i equips2.661.9152.766.366
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles105.618166.921
       Comerç engròs màquines eina247.295324.770
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils150.503154.941
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina149.962200.460
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips2.008.5371.919.273
Altres tipus comerç engròs especialitzat4.200.3464.871.381
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos702.550788.120
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics344.769384.156
       Comerç engròs fusta i materials construcció808.991817.994
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció606.752810.946
       Comerç engròs productes químics1.214.8021.467.823
       Comerç engròs altres productes semielaborats175.233257.307
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig347.250345.036
Comerç engròs no especialitzat83.57986.013
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes11.740.10112.065.488
Comerç detall establiments no especialitzats3.303.0453.436.794
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats2.814.0282.922.999
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats489.017513.795
Comerç detall aliments, begudes i tabac1.569.7311.477.225
       Comerç detall fruites i hortalisses205.698224.741
       Comerç detall carn i productes carnis392.742337.343
       Comerç detall peix i marisc107.90080.625
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria539.382546.426
       Comerç detall begudes i productes de tabac154.131136.150
       Comerç detall altres productes alimentaris169.877151.940
Comerç detall carburants per a l'automoció324.448367.199
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic6.000.2476.034.572
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous1.631.3321.661.327
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics155.232203.769
       Comerç detall tèxtils122.930119.078
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre404.888434.123
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic503.333505.682
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria169.168175.302
       Comerç detall peces de vestir1.678.5391.491.431
       Comerç detall calçat i articles cuir330.375314.437
       Comerç detall productes farmacèutics683.980819.121
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà131.795115.704
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics188.676194.599
Comerç detall en parades i mercats ambulants113.361131.624
Comerç detall fora d'establiments429.269618.074
       Comerç detall per correspondència i per Internet205.261344.239
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments224.008273.835
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte seleccionat Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)