Resta d'ingressos d'explotació 

Resta d'ingressos d'explotació
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes431.008460.306
Venda vehicles de motor377.072404.693
Manteniment i reparació vehicles de motor18.78319.691
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor31.85431.827
Venda i reparació motocicletes i recanvis3.2994.094
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor1.412.2481.397.573
Intermediaris comerç48.45869.086
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls12.3189.702
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria4.76518.952
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir16.1427.317
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos4.21313.525
       Intermediaris especialitzats venda altres productes11.01919.591
Comerç engròs matèries agràries i animals vius20.61020.443
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar14.29114.744
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells6.3205.698
Comerç engròs aliments, begudes i tabac234.072233.701
       Comerç engròs fruites i hortalisses30.73427.285
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos18.51720.060
       Comerç engròs begudes77.87965.607
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau27.95431.112
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments51.70256.710
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac27.28532.927
Comerç engròs articles d'ús domèstic625.443567.757
       Comerç engròs tèxtils8.7707.057
       Comerç engròs peces de vestir i calçat282.348205.144
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió61.50439.828
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja11.09214.509
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica16.90316.382
       Comerç engròs productes farmacèutics201.351234.292
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic43.47650.546
Comerç engròs equips per a les TIC202.626164.151
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes181.722129.705
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions20.90334.446
Comerç engròs altra maquinària i equips126.171153.017
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles4.5597.750
       Comerç engròs màquines eina10.34512.265
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils6.1677.696
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina4.8616.225
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips100.239119.081
Altres tipus comerç engròs especialitzat154.787188.676
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos30.19249.640
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics13.24512.974
       Comerç engròs fusta i materials construcció27.63723.412
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció21.71419.968
       Comerç engròs productes químics49.04469.840
       Comerç engròs altres productes semielaborats11.12410.537
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.8322.304
Comerç engròs no especialitzat81741
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes697.523725.959
Comerç detall establiments no especialitzats403.853435.176
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats364.990394.195
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats38.86340.981
Comerç detall aliments, begudes i tabac18.26916.027
       Comerç detall fruites i hortalisses2.8831.112
       Comerç detall carn i productes carnis1.2941.918
       Comerç detall peix i marisc2544.660
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria8.0486.791
       Comerç detall begudes i productes de tabac5.164804
       Comerç detall altres productes alimentaris626742
Comerç detall carburants per a l'automoció48.80839.263
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic185.378189.514
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous61.32349.091
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics11.78417.111
       Comerç detall tèxtils8731.028
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre6.99710.074
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic9.84817.922
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria11.8225.090
       Comerç detall peces de vestir54.44152.410
       Comerç detall calçat i articles cuir3.4336.476
       Comerç detall productes farmacèutics8.93910.566
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà2.2184.725
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics13.69915.022
Comerç detall en parades i mercats ambulants5921.104
Comerç detall fora d'establiments40.62344.874
       Comerç detall per correspondència i per Internet35.73637.961
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments4.8876.913
Transport i emmagatzematge476.165433.557
Transport terrestre; transport per canonades137.532142.318
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera57.97666.130
       Transport mercaderies per carretera i per canonada79.55676.187
Transport marítim i per vies navegació interiors2.9531.987
Transport aeri46.39038.134
Emmagatzematge i activitats afins al transport283.757241.842
       Dipòsit i emmagatzematge20.89920.213
       Activitats afins al transport262.858221.630
Activitats postals i de correus5.5339.276
Hostaleria195.682221.212
Serveis d'allotjament114.498114.646
       Hotels i allotjaments similars92.33196.376
       Allotjaments turístics i altres de curta durada11.0489.987
       Càmpings i altres tipus allotjaments11.1198.283
Serveis de menjar i begudes81.184106.566
       Restaurants i establiments de menjars53.25459.177
       Provisió de menjars preparats9.54610.110
       Establiments de begudes18.38437.279
Informació i comunicacions256.182248.381
Edició116.44181.668
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició109.58175.610
       Edició programes informàtics6.8606.058
Cinema i vídeo; enregistrament de so13.82217.952
Ràdio i televisió10.7198.603
Telecomunicacions65.01550.692
       Telecomunicacions per cable27.82822.415
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres37.18728.276
Serveis de tecnologies de la informació46.63085.457
Serveis d'informació3.5554.010
Activitats immobiliàries453.282304.314
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi424.659231.452
       Activitats immobiliàries per compte d'altri28.62272.862
Activitats professionals, científiques i tècniques365.178592.086
Activitats jurídiques i de comptabilitat82.834167.859
       Activitats jurídiques18.29421.611
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal64.539146.248
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial113.510279.048
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques23.60823.099
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria17.48815.147
       Anàlisis i assajos tècnics6.1207.952
Recerca i desenvolupament61.74126.009
Publicitat i estudis de mercat49.95279.101
       Publicitat35.46065.823
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública14.49313.279
Altres activitats professionals i tècniques32.99714.341
       Activitats de disseny especialitzat6851.602
       Activitats de fotografia644383
       Activitats de traducció i d'interpretació2.2961.421
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa29.37310.935
Activitats veterinàries5372.630
Activitats administratives i serveis auxiliars293.050356.071
Activitats de lloguer82.50662.530
       Lloguer vehicles de motor34.05034.022
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual1.5701.465
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles46.88627.043
Activitats relacionades amb l'ocupació2.7104.103
Agències de viatges i operadors turístics52.73560.298
Activitats de seguretat i investigació7.57610.356
Serveis a edificis i activitats de jardineria19.39428.773
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions1.2361.904
       Activitats de neteja10.90217.976
       Activitats de jardineria7.2568.893
Activitats administratives d'oficina i auxiliars128.129190.010
       Activitats administratives i auxiliars oficina7.0955.259
       Activitats de centres d'atenció telefònica19.68216.804
       Organització convencions i fires de mostres2.0828.385
       Altres activitats de suport a les empreses99.269159.562
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment294.718342.284
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles35.04320.846
Activitats de biblioteques, arxius i museus55.49561.434
Jocs atzar i apostes25.83618.677
Activitats esportives, recreatives i entreteniment178.344241.327
Altres serveis23.60646.000
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics3819.874
       Reparació ordinadors i equips de comunicació217783
       Reparació efectes personals i domèstics1659.091
Altres activitats de serveis personals23.22436.126
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte seleccionat Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: