Nombre d'establiments 

Nombre d'establiments
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes11.83213.122
Venda vehicles de motor2.5962.867
Manteniment i reparació vehicles de motor7.3157.965
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.3001.468
Venda i reparació motocicletes i recanvis621822
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor46.51249.557
Intermediaris comerç11.78314.634
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls1.8102.647
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria2.3062.269
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir1.8591.675
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos3.1994.973
       Intermediaris especialitzats venda altres productes2.6103.071
Comerç engròs matèries agràries i animals vius1.2281.393
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar616822
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells612570
Comerç engròs aliments, begudes i tabac7.2007.061
       Comerç engròs fruites i hortalisses1.2941.376
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos1.2831.210
       Comerç engròs begudes1.3371.240
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau390368
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments1.4411.309
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac1.4551.559
Comerç engròs articles d'ús domèstic11.17311.296
       Comerç engròs tèxtils1.045921
       Comerç engròs peces de vestir i calçat2.3062.310
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió1.1171.113
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja630702
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.028927
       Comerç engròs productes farmacèutics1.2991.323
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic3.7484.000
Comerç engròs equips per a les TIC1.4011.423
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes549572
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions851851
Comerç engròs altra maquinària i equips5.7095.124
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles280336
       Comerç engròs màquines eina482636
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils338338
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina366389
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips4.2423.425
Altres tipus comerç engròs especialitzat7.2147.385
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos226293
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics655545
       Comerç engròs fusta i materials construcció2.4022.290
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.4401.539
       Comerç engròs productes químics1.1861.367
       Comerç engròs altres productes semielaborats284249
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.0211.102
Comerç engròs no especialitzat8031.241
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes90.22193.484
Comerç detall establiments no especialitzats9.36210.287
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats8.1179.051
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.2461.236
Comerç detall aliments, begudes i tabac21.28421.876
       Comerç detall fruites i hortalisses3.3053.694
       Comerç detall carn i productes carnis5.1825.239
       Comerç detall peix i marisc2.0621.687
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria6.0636.742
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.6911.716
       Comerç detall altres productes alimentaris2.9812.798
Comerç detall carburants per a l'automoció1.2441.256
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic50.41250.808
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous14.66114.201
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics1.8032.045
       Comerç detall tèxtils2.5082.215
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre3.6523.378
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic4.6594.681
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria2.6723.017
       Comerç detall peces de vestir11.18712.140
       Comerç detall calçat i articles cuir3.1012.657
       Comerç detall productes farmacèutics3.0023.308
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà1.4541.446
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics1.7131.721
Comerç detall en parades i mercats ambulants6.2216.710
Comerç detall fora d'establiments1.6982.547
       Comerç detall per correspondència i per Internet7641.279
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments9341.268
Transport i emmagatzematge40.47341.655
Transport terrestre; transport per canonades32.86934.116
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera12.17212.453
       Transport mercaderies per carretera i per canonada20.69821.663
Transport marítim i per vies navegació interiors5485
Transport aeri5146
Emmagatzematge i activitats afins al transport5.3794.937
       Dipòsit i emmagatzematge668591
       Activitats afins al transport4.7124.346
Activitats postals i de correus2.1192.471
Hostaleria47.97650.893
Serveis d'allotjament4.6895.024
       Hotels i allotjaments similars2.5752.661
       Allotjaments turístics i altres de curta durada1.6851.980
       Càmpings i altres tipus allotjaments429382
Serveis de menjar i begudes43.28745.869
       Restaurants i establiments de menjars14.05615.285
       Provisió de menjars preparats4.0054.006
       Establiments de begudes25.22626.578
Informació i comunicacions14.27015.275
Edició2.2222.280
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició1.9701.832
       Edició programes informàtics252448
Cinema i vídeo; enregistrament de so1.6641.697
Ràdio i televisió265265
Telecomunicacions1.0561.238
       Telecomunicacions per cable174287
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres882951
Serveis de tecnologies de la informació7.9398.782
Serveis d'informació1.1251.013
Activitats immobiliàries33.16643.507
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi24.99634.601
       Activitats immobiliàries per compte d'altri8.1708.907
Activitats professionals, científiques i tècniques69.64175.221
Activitats jurídiques i de comptabilitat25.52625.023
       Activitats jurídiques13.12912.478
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal12.39712.545
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial4.6065.143
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques17.97319.239
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria15.88216.851
       Anàlisis i assajos tècnics2.0912.388
Recerca i desenvolupament1.2431.407
Publicitat i estudis de mercat7.2359.187
       Publicitat6.3578.420
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública879767
Altres activitats professionals i tècniques11.70613.691
       Activitats de disseny especialitzat1.8191.521
       Activitats de fotografia1.8482.352
       Activitats de traducció i d'interpretació2.5052.472
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa5.5337.346
Activitats veterinàries1.3531.530
Activitats administratives i serveis auxiliars33.67534.748
Activitats de lloguer3.3143.607
       Lloguer vehicles de motor620783
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual828715
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles1.8672.109
Activitats relacionades amb l'ocupació1.2031.315
Agències de viatges i operadors turístics2.5812.865
Activitats de seguretat i investigació595585
Serveis a edificis i activitats de jardineria7.6528.054
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions234277
       Activitats de neteja5.3565.537
       Activitats de jardineria2.0622.240
Activitats administratives d'oficina i auxiliars18.33018.323
       Activitats administratives i auxiliars oficina1.7111.746
       Activitats de centres d'atenció telefònica167154
       Organització convencions i fires de mostres1.4191.442
       Altres activitats de suport a les empreses15.03414.980
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment16.77813.772
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles7.3875.166
Activitats de biblioteques, arxius i museus1.077849
Jocs atzar i apostes1.358485
Activitats esportives, recreatives i entreteniment6.9557.272
Altres serveis22.47726.994
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics4.6415.348
       Reparació ordinadors i equips de comunicació1.4131.881
       Reparació efectes personals i domèstics3.2273.466
Altres activitats de serveis personals17.83721.646

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte seleccionat Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)