Saltar al contingut principal
Consum de mercaderies Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 100.127.717 109.923.021 114.189.688
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 9.712.845 11.315.758 12.960.855
Venda vehicles de motor 8.088.321 9.253.717 10.688.598
Manteniment i reparació vehicles de motor 38.238 49.575 70.100
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.298.200 1.526.104 1.642.881
Venda i reparació motocicletes i recanvis 288.085 486.363 559.275
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 58.545.875 64.853.203 65.583.918
Intermediaris comerç 38.459 36.956 28.243
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 4.524 2.131 319
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 7.606 8.538 5.983
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.926 1.150 3
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 4.939 4.005 6.806
Intermediaris especialitzats venda altres productes 19.464 21.133 15.131
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.232.408 3.504.683 3.247.033
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.129.657 2.197.445 2.103.467
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.102.752 1.307.238 1.143.566
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 14.311.179 15.845.244 15.718.064
Comerç engròs fruites i hortalisses 3.287.785 4.103.515 3.261.323
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 2.584.892 2.877.171 3.519.438
Comerç engròs begudes 2.137.464 2.142.447 2.287.112
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.567.579 1.275.201 1.284.586
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.175.023 2.404.272 2.831.935
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 2.558.437 3.042.637 2.533.670
Comerç engròs articles d'ús domèstic 13.854.261 15.065.105 16.515.388
Comerç engròs tèxtils 731.622 731.401 837.162
Comerç engròs peces de vestir i calçat 2.061.376 1.754.236 2.627.897
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.563.097 1.806.155 1.877.795
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 452.272 401.595 763.503
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 806.225 907.564 949.715
Comerç engròs productes farmacèutics 5.874.830 6.403.775 6.697.261
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 2.364.838 3.060.378 2.762.055
Comerç engròs equips per a les TIC 4.368.810 4.182.089 4.640.037
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.937.328 2.714.132 3.002.334
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.431.483 1.467.957 1.637.703
Comerç engròs altra maquinària i equips 5.580.359 6.029.096 5.894.633
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 317.225 405.716 463.037
Comerç engròs màquines eina 572.256 684.955 799.554
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 268.429 324.137 310.766
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 286.868 306.064 288.773
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 4.135.582 4.308.224 4.032.504
Altres tipus comerç engròs especialitzat 17.051.545 19.964.661 19.290.345
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 6.353.708 7.854.657 7.552.752
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.626.352 1.405.944 1.608.895
Comerç engròs fusta i materials construcció 1.754.728 1.990.870 1.931.999
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.344.264 1.843.562 1.774.486
Comerç engròs productes químics 4.121.753 5.062.433 4.498.119
Comerç engròs altres productes semielaborats 668.038 742.894 743.873
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.182.702 1.064.302 1.180.221
Comerç engròs no especialitzat 108.853 225.368 250.175
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 25.998.511 27.201.505 27.963.265
Comerç detall establiments no especialitzats 9.989.715 10.813.141 11.117.205
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 9.019.886 9.750.062 9.978.720
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 969.829 1.063.079 1.138.485
Comerç detall aliments, begudes i tabac 3.405.324 3.052.256 3.683.535
Comerç detall fruites i hortalisses 434.230 542.034 446.078
Comerç detall carn i productes carnis 613.602 542.945 694.045
Comerç detall peix i marisc 296.309 253.664 264.234
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 293.120 316.163 365.201
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.462.040 1.101.010 1.568.178
Comerç detall altres productes alimentaris 306.023 296.440 345.798
Comerç detall carburants per a l'automoció 1.991.817 2.042.829 1.974.212
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 9.630.036 9.991.306 9.832.419
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 2.501.711 2.885.583 2.662.076
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 472.849 577.943 547.274
Comerç detall tèxtils 130.617 143.173 130.044
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 696.594 726.389 719.217
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 760.197 804.230 805.634
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 392.525 360.533 296.639
Comerç detall peces de vestir 2.174.009 1.891.338 1.977.454
Comerç detall calçat i articles cuir 419.038 426.734 451.544
Comerç detall productes farmacèutics 1.588.619 1.683.549 1.704.437
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 152.552 138.468 144.601
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 341.326 353.366 393.500
Comerç detall en parades i mercats ambulants 134.358 206.773 189.201
Comerç detall fora d'establiments 847.261 1.095.201 1.166.693
Comerç detall per correspondència i per Internet 550.870 776.868 772.326
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 296.391 318.332 394.367
Transport i emmagatzematge 72.880 328.617 203.851
Transport terrestre; transport per canonades 14.154 29.091 57.658
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 1.661 5.325 4.717
Transport mercaderies per carretera i per canonada 12.493 23.766 52.941
Transport marítim i per vies navegació interiors 649 309 1.790
Transport aeri 31 4.619 120
Emmagatzematge i activitats afins al transport 54.572 289.112 139.592
Dipòsit i emmagatzematge 4.868 20.244 20.869
Activitats afins al transport 49.704 268.868 118.723
Activitats postals i de correus 3.474 5.486 4.690
Hostaleria 131.316 105.249 99.155
Serveis d'allotjament 38.835 43.228 44.762
Hotels i allotjaments similars 32.702 30.053 36.304
Allotjaments turístics i altres de curta durada 2.171 4.913 5.023
Càmpings i altres tipus allotjaments 3.962 8.263 3.434
Serveis de menjar i begudes 92.481 62.020 54.393
Restaurants i establiments de menjars 65.078 49.495 37.897
Provisió de menjars preparats 3.658 9.149 9.983
Establiments de begudes 23.745 3.377 6.513
Informació i comunicacions 1.469.663 1.529.552 1.605.048
Edició 157.628 201.122 248.859
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 142.367 190.271 244.768
Edició programes informàtics 15.261 10.851 4.091
Cinema i vídeo; enregistrament de so 698.859 556.141 589.647
Ràdio i televisió 2.709 11.771 3.344
Telecomunicacions 428.127 561.390 543.460
Telecomunicacions per cable 185.974 313.065 283.170
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 242.153 248.325 260.289
Serveis de tecnologies de la informació 174.146 190.645 205.326
Serveis d'informació 8.195 8.483 14.413
Activitats immobiliàries 249.485 292.064 1.036.792
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 191.929 238.965 992.570
Activitats immobiliàries per compte d'altri 57.555 53.099 44.223
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.882.673 1.766.550 1.917.736
Activitats jurídiques i de comptabilitat 7.765 6.071 13.091
Activitats jurídiques 1.128 1.166 1.461
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 6.638 4.905 11.630
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 39.478 114.981 136.690
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 46.514 109.502 97.564
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 42.415 85.508 72.152
Anàlisis i assajos tècnics 4.099 23.994 25.411
Recerca i desenvolupament 12.475 13.331 31.516
Publicitat i estudis de mercat 1.697.945 1.451.344 1.552.639
Publicitat 1.696.959 1.443.953 1.549.231
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 986 7.390 3.408
Altres activitats professionals i tècniques 24.435 27.511 38.590
Activitats de disseny especialitzat 14.985 13.624 28.663
Activitats de fotografia 5.009 3.399 2.701
Activitats de traducció i d'interpretació 83 4.989 482
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 4.357 5.500 6.745
Activitats veterinàries 54.061 43.808 47.646
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.591.214 2.078.533 2.012.028
Activitats de lloguer 153.628 215.616 64.604
Lloguer vehicles de motor 109.286 62.426 13.768
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 7.167 8.046 6.086
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 37.175 145.144 44.750
Activitats relacionades amb l'ocupació 162 2.604 450
Agències de viatges i operadors turístics 1.367.999 1.608.673 1.817.138
Activitats de seguretat i investigació 6.407 5.563 36.495
Serveis a edificis i activitats de jardineria 21.358 20.371 38.526
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 1.124 2.445 16.771
Activitats de neteja 5.610 13.467 13.139
Activitats de jardineria 14.625 4.459 8.617
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 41.660 225.706 54.815
Activitats administratives i auxiliars oficina 3.964 3.114 3.193
Activitats de centres d'atenció telefònica 3.568 1.761 306
Organització convencions i fires de mostres 13.506 14.498 20.967
Altres activitats de suport a les empreses 20.622 206.333 30.349
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 248.655 220.972 600.822
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 73.883 58.436 55.279
Activitats de biblioteques, arxius i museus 6.172 9.789 7.763
Jocs atzar i apostes 70.737 48.736 394.555
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 97.864 104.011 143.224
Altres serveis 224.599 231.017 206.218
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 62.157 94.450 71.460
Reparació ordinadors i equips de comunicació 14.922 16.323 15.364
Reparació efectes personals i domèstics 47.235 78.127 56.096
Altres activitats de serveis personals 162.442 136.567 134.758
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes