Saltar al contingut principal
Treballs realitzats per altres empreses Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 15.059.846 14.885.275 15.902.752
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 156.150 221.525 247.403
Venda vehicles de motor 76.532 77.001 83.907
Manteniment i reparació vehicles de motor 61.370 56.875 72.433
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 15.730 83.003 87.413
Venda i reparació motocicletes i recanvis 2.518 4.645 3.649
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.214.976 1.402.639 1.402.249
Intermediaris comerç 45.543 115.870 110.480
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 15.336 10.898 8.053
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 5.339 7.042 7.929
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 2.997 4.489 3.103
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 12.776 70.610 47.860
Intermediaris especialitzats venda altres productes 9.095 22.831 43.534
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 58.894 71.972 51.313
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 30.242 36.184 20.825
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 28.652 35.788 30.488
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 207.326 271.091 216.706
Comerç engròs fruites i hortalisses 83.620 85.854 70.512
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 63.136 78.785 65.856
Comerç engròs begudes 5.706 9.535 13.170
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 6.691 8.940 7.218
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 29.718 29.062 43.305
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 18.456 58.914 16.646
Comerç engròs articles d'ús domèstic 307.557 339.708 381.245
Comerç engròs tèxtils 64.290 108.826 105.302
Comerç engròs peces de vestir i calçat 119.223 100.822 112.330
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 3.851 8.828 11.500
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 6.373 1.586 3.515
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 20.528 30.709 33.485
Comerç engròs productes farmacèutics 48.492 38.036 71.262
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 44.801 50.900 43.850
Comerç engròs equips per a les TIC 58.122 76.229 86.403
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 30.829 48.814 58.567
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 27.293 27.415 27.837
Comerç engròs altra maquinària i equips 187.991 166.972 202.590
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.871 8.302 3.765
Comerç engròs màquines eina 11.474 23.972 36.014
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 7.046 8.699 7.141
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 12.698 11.425 11.595
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 154.904 114.574 144.074
Altres tipus comerç engròs especialitzat 346.569 355.349 347.552
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 173.553 146.382 134.197
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 25.449 25.167 33.685
Comerç engròs fusta i materials construcció 47.844 46.792 42.005
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 27.704 35.092 35.572
Comerç engròs productes químics 33.353 45.981 47.077
Comerç engròs altres productes semielaborats 14.448 32.560 26.453
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 24.217 23.375 28.562
Comerç engròs no especialitzat 2.973 5.448 5.959
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 145.107 157.871 189.756
Comerç detall establiments no especialitzats 25.013 27.416 28.164
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 21.510 23.196 23.718
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 3.503 4.220 4.446
Comerç detall aliments, begudes i tabac 14.585 14.783 17.183
Comerç detall fruites i hortalisses 5.501 6.867 9.995
Comerç detall carn i productes carnis 2.806 1.127 772
Comerç detall peix i marisc ~ 16 77
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 1.517 1.415 1.122
Comerç detall begudes i productes de tabac 241 79 497
Comerç detall altres productes alimentaris 4.520 5.279 4.721
Comerç detall carburants per a l'automoció 3.383 5.407 6.301
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 94.174 96.548 117.498
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 28.696 32.096 29.314
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 1.687 5.787 5.875
Comerç detall tèxtils 1.280 830 3.601
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 11.044 20.115 14.712
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 5.529 13.801 25.029
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 665 916 1.097
Comerç detall peces de vestir 38.302 17.185 27.749
Comerç detall calçat i articles cuir 1.151 305 2.391
Comerç detall productes farmacèutics 3.295 1.217 2.020
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 397 2.883 3.363
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 2.129 1.413 2.347
Comerç detall en parades i mercats ambulants 200 1.296 545
Comerç detall fora d'establiments 7.751 12.422 20.066
Comerç detall per correspondència i per Internet 4.249 8.123 15.438
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 3.502 4.299 4.628
Transport i emmagatzematge 7.281.267 6.831.260 6.503.039
Transport terrestre; transport per canonades 1.916.697 2.181.716 2.107.063
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 92.435 150.921 193.111
Transport mercaderies per carretera i per canonada 1.824.261 2.030.795 1.913.951
Transport marítim i per vies navegació interiors 9.462 22.891 22.832
Transport aeri 24.579 10.821 14.749
Emmagatzematge i activitats afins al transport 5.043.390 4.196.958 3.931.090
Dipòsit i emmagatzematge 193.033 164.954 204.068
Activitats afins al transport 4.850.358 4.032.004 3.727.023
Activitats postals i de correus 287.139 418.874 427.304
Hostaleria 187.390 280.746 234.631
Serveis d'allotjament 151.821 250.420 205.835
Hotels i allotjaments similars 112.745 207.875 158.577
Allotjaments turístics i altres de curta durada 27.755 32.444 33.171
Càmpings i altres tipus allotjaments 11.321 10.101 14.087
Serveis de menjar i begudes 35.569 30.326 28.796
Restaurants i establiments de menjars 9.473 7.113 10.875
Provisió de menjars preparats 20.646 16.999 12.994
Establiments de begudes 5.450 6.214 4.927
Informació i comunicacions 1.939.022 2.053.735 2.539.328
Edició 279.464 266.770 266.786
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 243.890 225.249 222.386
Edició programes informàtics 35.574 41.521 44.399
Cinema i vídeo; enregistrament de so 200.231 254.450 207.368
Ràdio i televisió 27.272 28.431 27.481
Telecomunicacions 641.762 589.195 1.166.081
Telecomunicacions per cable 288.773 409.148 580.919
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 352.988 180.046 585.162
Serveis de tecnologies de la informació 761.676 875.322 825.836
Serveis d'informació 28.617 39.568 45.776
Activitats immobiliàries 176.101 170.328 231.413
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 97.590 90.419 114.063
Activitats immobiliàries per compte d'altri 78.511 79.908 117.350
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.764.599 1.700.394 2.269.678
Activitats jurídiques i de comptabilitat 306.979 237.431 304.084
Activitats jurídiques 121.755 103.853 114.819
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 185.224 133.578 189.266
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 145.538 249.496 290.103
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 609.185 597.747 785.789
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 546.796 519.546 679.476
Anàlisis i assajos tècnics 62.389 78.201 106.314
Recerca i desenvolupament 89.639 62.072 89.493
Publicitat i estudis de mercat 403.821 406.708 547.107
Publicitat 336.616 362.463 513.934
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 67.205 44.246 33.172
Altres activitats professionals i tècniques 204.157 138.951 243.215
Activitats de disseny especialitzat 35.505 21.188 35.267
Activitats de fotografia 6.305 12.203 15.907
Activitats de traducció i d'interpretació 28.220 31.090 36.833
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 134.126 74.470 155.209
Activitats veterinàries 5.279 7.990 9.886
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.601.262 1.633.009 1.755.659
Activitats de lloguer 69.215 140.310 166.104
Lloguer vehicles de motor 13.378 12.709 15.879
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 22.825 5.763 12.745
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 33.012 121.838 137.480
Activitats relacionades amb l'ocupació 18.448 16.225 27.731
Agències de viatges i operadors turístics 643.962 690.804 791.549
Activitats de seguretat i investigació 33.065 29.726 41.962
Serveis a edificis i activitats de jardineria 165.688 184.562 184.869
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 12.512 24.951 37.535
Activitats de neteja 137.248 141.007 128.614
Activitats de jardineria 15.928 18.604 18.720
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 670.884 571.382 543.445
Activitats administratives i auxiliars oficina 33.012 36.787 36.098
Activitats de centres d'atenció telefònica 102.811 86.215 150.613
Organització convencions i fires de mostres 144.424 126.784 165.498
Altres activitats de suport a les empreses 390.637 321.596 191.236
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 442.043 330.066 448.034
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 105.427 139.789 155.902
Activitats de biblioteques, arxius i museus 5.664 8.513 14.608
Jocs atzar i apostes 250.535 81.261 149.442
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 80.418 100.503 128.082
Altres serveis 151.929 103.703 81.562
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 21.285 50.608 27.067
Reparació ordinadors i equips de comunicació 16.887 30.595 16.417
Reparació efectes personals i domèstics 4.398 20.012 10.650
Altres activitats de serveis personals 130.645 53.096 54.494
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes