Excedent brut d'explotació 

Excedent brut d'explotació
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes702.554880.908
Venda vehicles de motor449.794571.595
Manteniment i reparació vehicles de motor131.151121.856
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor102.795153.010
Venda i reparació motocicletes i recanvis18.81334.448
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor3.968.2214.421.842
Intermediaris comerç476.224556.158
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls73.31462.223
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria59.53266.544
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir85.93292.203
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos126.916194.642
       Intermediaris especialitzats venda altres productes130.530140.546
Comerç engròs matèries agràries i animals vius106.077146.099
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar69.597102.983
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells36.48043.115
Comerç engròs aliments, begudes i tabac737.899853.876
       Comerç engròs fruites i hortalisses179.648267.173
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos78.97184.522
       Comerç engròs begudes174.805192.992
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau70.26268.698
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments143.949120.640
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac90.263119.850
Comerç engròs articles d'ús domèstic1.193.8481.171.799
       Comerç engròs tèxtils50.20366.972
       Comerç engròs peces de vestir i calçat217.29668.706
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió65.32172.907
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja33.12546.148
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica89.737126.321
       Comerç engròs productes farmacèutics541.748562.048
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic196.418228.697
Comerç engròs equips per a les TIC120.47259.942
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes80.655-7.514
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions39.81767.456
Comerç engròs altra maquinària i equips542.262590.782
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles22.45643.420
       Comerç engròs màquines eina42.35755.160
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils35.51831.948
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina5.99230.870
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips435.939429.384
Altres tipus comerç engròs especialitzat770.1621.039.030
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos127.406195.949
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics32.69679.073
       Comerç engròs fusta i materials construcció132.687178.800
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció61.54473.975
       Comerç engròs productes químics317.442410.932
       Comerç engròs altres productes semielaborats41.39149.076
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig56.99751.226
Comerç engròs no especialitzat21.2774.157
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes2.680.4492.623.485
Comerç detall establiments no especialitzats766.641766.514
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats662.340654.435
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats104.301112.079
Comerç detall aliments, begudes i tabac404.573316.040
       Comerç detall fruites i hortalisses51.88665.767
       Comerç detall carn i productes carnis111.26173.192
       Comerç detall peix i marisc34.28131.068
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria90.26370.755
       Comerç detall begudes i productes de tabac84.00552.643
       Comerç detall altres productes alimentaris32.87722.614
Comerç detall carburants per a l'automoció73.31378.877
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic1.300.1911.317.028
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous300.125343.065
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics13.73417.534
       Comerç detall tèxtils30.69627.536
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre66.33064.823
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic96.736109.747
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria53.05845.756
       Comerç detall peces de vestir383.483277.952
       Comerç detall calçat i articles cuir52.87040.676
       Comerç detall productes farmacèutics260.997346.820
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà17.32614.751
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics24.83628.368
Comerç detall en parades i mercats ambulants63.80461.584
Comerç detall fora d'establiments71.92783.442
       Comerç detall per correspondència i per Internet23.08228.817
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments48.84454.625
Transport i emmagatzematge3.567.6023.648.459
Transport terrestre; transport per canonades1.692.5231.726.188
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera527.530639.418
       Transport mercaderies per carretera i per canonada1.164.9941.086.769
Transport marítim i per vies navegació interiors16.89018.783
Transport aeri158.792154.375
Emmagatzematge i activitats afins al transport1.706.5031.716.059
       Dipòsit i emmagatzematge189.796164.820
       Activitats afins al transport1.516.7081.551.239
Activitats postals i de correus-7.10633.054
Hostaleria1.482.0661.668.789
Serveis d'allotjament735.412953.819
       Hotels i allotjaments similars604.090794.704
       Allotjaments turístics i altres de curta durada44.61166.455
       Càmpings i altres tipus allotjaments86.71192.660
Serveis de menjar i begudes746.654714.970
       Restaurants i establiments de menjars337.760308.090
       Provisió de menjars preparats66.51479.135
       Establiments de begudes342.380327.744
Informació i comunicacions1.848.7052.258.862
Edició188.813186.963
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició143.218164.278
       Edició programes informàtics45.59522.685
Cinema i vídeo; enregistrament de so155.706203.723
Ràdio i televisió-53.942-36.105
Telecomunicacions932.1151.196.264
       Telecomunicacions per cable521.469730.027
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres410.646466.236
Serveis de tecnologies de la informació578.387623.271
Serveis d'informació47.62684.746
Activitats immobiliàries2.776.0262.561.870
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi2.466.2922.235.453
       Activitats immobiliàries per compte d'altri309.734326.416
Activitats professionals, científiques i tècniques3.027.6953.031.040
Activitats jurídiques i de comptabilitat1.084.1681.262.104
       Activitats jurídiques709.742780.558
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal374.426481.546
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial356.07522.552
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques757.199864.626
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria625.732778.203
       Anàlisis i assajos tècnics131.46786.423
Recerca i desenvolupament149.540104.558
Publicitat i estudis de mercat290.209377.103
       Publicitat260.482334.434
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública29.72642.669
Altres activitats professionals i tècniques363.331374.750
       Activitats de disseny especialitzat118.503115.606
       Activitats de fotografia25.23127.801
       Activitats de traducció i d'interpretació53.63954.580
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa165.958176.763
Activitats veterinàries27.17325.346
Activitats administratives i serveis auxiliars1.857.4091.978.380
Activitats de lloguer630.074638.755
       Lloguer vehicles de motor419.733416.233
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual25.69738.396
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles184.644184.127
Activitats relacionades amb l'ocupació45.94767.617
Agències de viatges i operadors turístics110.046152.218
Activitats de seguretat i investigació100.96666.578
Serveis a edificis i activitats de jardineria458.497448.123
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions13.7071.436
       Activitats de neteja409.841409.314
       Activitats de jardineria34.94937.374
Activitats administratives d'oficina i auxiliars511.880605.088
       Activitats administratives i auxiliars oficina66.61865.946
       Activitats de centres d'atenció telefònica38.53670.597
       Organització convencions i fires de mostres37.21544.659
       Altres activitats de suport a les empreses369.511423.886
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment935.164897.930
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles160.138129.103
Activitats de biblioteques, arxius i museus33.55750.848
Jocs atzar i apostes228.590137.581
Activitats esportives, recreatives i entreteniment512.879580.399
Altres serveis300.841266.515
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics73.36294.552
       Reparació ordinadors i equips de comunicació26.73946.218
       Reparació efectes personals i domèstics46.62348.334
Altres activitats de serveis personals227.478171.963
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte seleccionat Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: