Resultat de l'exercici 

Resultat de l'exercici
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes200.468233.019
Venda vehicles de motor59.604152.421
Manteniment i reparació vehicles de motor80.224-5.036
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor49.76271.490
Venda i reparació motocicletes i recanvis10.87814.144
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor2.191.4642.793.320
Intermediaris comerç156.910148.770
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls21.68117.778
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria18.48516.853
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir29.72517.966
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos34.90643.966
       Intermediaris especialitzats venda altres productes52.11252.207
Comerç engròs matèries agràries i animals vius66.14584.296
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar45.69758.637
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells20.44825.660
Comerç engròs aliments, begudes i tabac379.120445.035
       Comerç engròs fruites i hortalisses57.32058.174
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos57.08363.530
       Comerç engròs begudes94.171134.084
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau32.90933.432
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments115.59791.776
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac22.04064.040
Comerç engròs articles d'ús domèstic690.084665.378
       Comerç engròs tèxtils26.17638.349
       Comerç engròs peces de vestir i calçat90.09918.651
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió38.72833.116
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja17.68516.720
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica57.05678.189
       Comerç engròs productes farmacèutics374.758363.028
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic85.581117.327
Comerç engròs equips per a les TIC78.08361.894
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes39.00831.906
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions39.07529.989
Comerç engròs altra maquinària i equips343.150359.624
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles14.28921.139
       Comerç engròs màquines eina23.73245.072
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils15.31516.975
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina8.31226.419
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips281.502250.020
Altres tipus comerç engròs especialitzat460.4941.034.035
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos54.138161.285
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics39.00055.562
       Comerç engròs fusta i materials construcció74.75728.841
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció41.954-12.140
       Comerç engròs productes químics195.964752.848
       Comerç engròs altres productes semielaborats25.99529.336
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig28.68518.304
Comerç engròs no especialitzat17.478-5.712
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes924.302624.291
Comerç detall establiments no especialitzats253.362220.593
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats272.174221.732
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats-18.812-1.139
Comerç detall aliments, begudes i tabac103.60128.562
       Comerç detall fruites i hortalisses10.9251.986
       Comerç detall carn i productes carnis15.0904.243
       Comerç detall peix i marisc2.2591.470
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria48.3176.321
       Comerç detall begudes i productes de tabac21.09613.436
       Comerç detall altres productes alimentaris5.9141.106
Comerç detall carburants per a l'automoció41.24450.577
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic497.504323.810
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous95.77094.274
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics-913-9.358
       Comerç detall tèxtils7.8291.772
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre31.2028.370
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic28.08437.624
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria8.4433.394
       Comerç detall peces de vestir182.44592.182
       Comerç detall calçat i articles cuir-11.3321.344
       Comerç detall productes farmacèutics143.52586.985
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà4.7835.065
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics7.6672.158
Comerç detall en parades i mercats ambulants8.508273
Comerç detall fora d'establiments20.082477
       Comerç detall per correspondència i per Internet1.091-25.814
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments18.99026.291
Transport i emmagatzematge1.140.7941.198.039
Transport terrestre; transport per canonades673.801231.779
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera69.25643.948
       Transport mercaderies per carretera i per canonada604.545187.831
Transport marítim i per vies navegació interiors2.6676.369
Transport aeri127.06583.665
Emmagatzematge i activitats afins al transport337.654880.073
       Dipòsit i emmagatzematge74.10773.868
       Activitats afins al transport263.547806.205
Activitats postals i de correus-393-3.847
Hostaleria464.895484.037
Serveis d'allotjament261.113347.694
       Hotels i allotjaments similars225.367290.862
       Allotjaments turístics i altres de curta durada2.69017.910
       Càmpings i altres tipus allotjaments33.05638.922
Serveis de menjar i begudes203.781136.344
       Restaurants i establiments de menjars131.118128.711
       Provisió de menjars preparats18.87133.535
       Establiments de begudes53.792-25.903
Informació i comunicacions360.864505.301
Edició203.83080.554
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició175.91365.385
       Edició programes informàtics27.91615.169
Cinema i vídeo; enregistrament de so84.84167.970
Ràdio i televisió-31.523-24.677
Telecomunicacions1.033311.770
       Telecomunicacions per cable-96.388171.600
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres97.421140.170
Serveis de tecnologies de la informació89.09229.208
Serveis d'informació13.59140.476
Activitats immobiliàries1.536.7211.297.609
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi1.401.1641.137.341
       Activitats immobiliàries per compte d'altri135.557160.268
Activitats professionals, científiques i tècniques2.702.2442.674.417
Activitats jurídiques i de comptabilitat737.519324.177
       Activitats jurídiques220.278248.102
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal517.24276.074
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial1.591.3391.725.911
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques110.715148.929
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria-15.80265.767
       Anàlisis i assajos tècnics126.51783.162
Recerca i desenvolupament50.74512.818
Publicitat i estudis de mercat131.417353.790
       Publicitat121.228327.751
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública10.19026.039
Altres activitats professionals i tècniques75.681105.074
       Activitats de disseny especialitzat51.81369.593
       Activitats de fotografia-1.057-732
       Activitats de traducció i d'interpretació5.4277.369
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa19.49828.843
Activitats veterinàries4.8283.718
Activitats administratives i serveis auxiliars723.192642.164
Activitats de lloguer140.968152.658
       Lloguer vehicles de motor77.82971.027
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual6.99517.378
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles56.14364.253
Activitats relacionades amb l'ocupació33.14531.257
Agències de viatges i operadors turístics45.85074.012
Activitats de seguretat i investigació12.5687.760
Serveis a edificis i activitats de jardineria54.69551.965
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions6.2612.132
       Activitats de neteja40.37744.454
       Activitats de jardineria8.0575.379
Activitats administratives d'oficina i auxiliars435.965324.512
       Activitats administratives i auxiliars oficina24.91417.285
       Activitats de centres d'atenció telefònica19.48033.166
       Organització convencions i fires de mostres15.66430.714
       Altres activitats de suport a les empreses375.907243.347
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment73.837487.448
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles31.76776.314
Activitats de biblioteques, arxius i museus2.8635.643
Jocs atzar i apostes67.00172.728
Activitats esportives, recreatives i entreteniment-27.794332.763
Altres serveis54.34960.501
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics9.76143.465
       Reparació ordinadors i equips de comunicació2.26929.393
       Reparació efectes personals i domèstics7.49214.072
Altres activitats de serveis personals44.58817.036
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte seleccionat Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)