Vendes a l'engròs i al detall 

Vendes a l'engròs i al detall
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszz
Venda vehicles de motor9.207.04010.756.948
Manteniment i reparació vehicles de motorzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.716.4012.105.751
Venda i reparació motocicletes i recanviszz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzz
Intermediaris comerçzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.737.9444.149.855
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.439.6042.591.478
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.298.3411.558.376
Comerç engròs aliments, begudes i tabac18.790.22920.814.952
       Comerç engròs fruites i hortalisses4.371.8615.321.994
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos3.186.0723.596.229
       Comerç engròs begudes2.968.7123.147.662
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.928.8701.593.035
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments3.091.7343.332.096
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac3.242.9803.823.935
Comerç engròs articles d'ús domèstic21.184.86922.391.626
       Comerç engròs tèxtils1.131.9781.187.191
       Comerç engròs peces de vestir i calçat3.641.8303.053.172
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió2.031.3262.288.463
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja662.884590.151
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.395.0311.528.802
       Comerç engròs productes farmacèutics8.721.4869.282.571
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic3.600.3344.461.276
Comerç engròs equips per a les TIC5.208.0625.153.487
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes3.269.8053.135.294
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.938.2562.018.192
Comerç engròs altra maquinària i equips8.242.2748.795.461
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles422.843572.637
       Comerç engròs màquines eina819.5511.009.726
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils418.932479.078
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina436.830506.524
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips6.144.1186.227.497
Altres tipus comerç engròs especialitzat21.251.89224.836.042
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos7.056.2588.642.777
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.971.1211.790.101
       Comerç engròs fusta i materials construcció2.563.7182.808.864
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.951.0162.654.507
       Comerç engròs productes químics5.336.5546.530.256
       Comerç engròs altres productes semielaborats843.2711.000.200
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.529.9531.409.337
Comerç engròs no especialitzat192.433311.381
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes37.738.61239.266.993
Comerç detall establiments no especialitzats13.292.75914.249.935
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats11.833.91412.673.061
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.458.8451.576.874
Comerç detall aliments, begudes i tabac4.975.0554.529.481
       Comerç detall fruites i hortalisses639.929766.776
       Comerç detall carn i productes carnis1.006.345880.288
       Comerç detall peix i marisc404.209334.289
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria832.502862.589
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.616.1711.237.160
       Comerç detall altres productes alimentaris475.900448.380
Comerç detall carburants per a l'automoció2.316.2652.410.028
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic15.630.28316.025.878
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous4.133.0434.546.910
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics628.080781.712
       Comerç detall tèxtils253.547262.251
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre1.101.4821.160.512
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic1.263.5291.309.912
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria561.693535.835
       Comerç detall peces de vestir3.852.5483.382.769
       Comerç detall calçat i articles cuir749.414741.171
       Comerç detall productes farmacèutics2.272.5992.502.670
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà284.347254.172
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics530.002547.965
Comerç detall en parades i mercats ambulants247.719338.396
Comerç detall fora d'establiments1.276.5301.713.274
       Comerç detall per correspondència i per Internet756.1311.121.107
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments520.400592.167
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte seleccionat Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: