Subvencions a l'explotació 

Subvencions a l'explotació
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes2.4464.628
Venda vehicles de motor2.0454.196
Manteniment i reparació vehicles de motor143142
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor210198
Venda i reparació motocicletes i recanvis4891
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor48.28162.661
Intermediaris comerç8071.382
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls1534
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria66152
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir17216
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos361151
       Intermediaris especialitzats venda altres productes349828
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.6257.326
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar1.6744.778
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.9502.548
Comerç engròs aliments, begudes i tabac29.19236.745
       Comerç engròs fruites i hortalisses24.59533.534
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos8891.255
       Comerç engròs begudes108135
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau3654
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments2.6711.218
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac893549
Comerç engròs articles d'ús domèstic7.97110.275
       Comerç engròs tèxtils228266
       Comerç engròs peces de vestir i calçat3.0133.903
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió1.1292.377
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja2323
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica284148
       Comerç engròs productes farmacèutics1.8512.131
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic1.4431.427
Comerç engròs equips per a les TIC2.4531.972
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes1.9591.875
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions49497
Comerç engròs altra maquinària i equips1.1211.307
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles2038
       Comerç engròs màquines eina3765
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils165117
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina2421
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips8751.066
Altres tipus comerç engròs especialitzat3.0593.652
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos6061
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics988146
       Comerç engròs fusta i materials construcció356513
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció575974
       Comerç engròs productes químics689872
       Comerç engròs altres productes semielaborats3046
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig3611.040
Comerç engròs no especialitzat522
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes16.77315.064
Comerç detall establiments no especialitzats4.6624.537
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats3.6154.057
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.048479
Comerç detall aliments, begudes i tabac1.9701.294
       Comerç detall fruites i hortalisses49784
       Comerç detall carn i productes carnis560184
       Comerç detall peix i marisc9479
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria42354
       Comerç detall begudes i productes de tabac86067
       Comerç detall altres productes alimentaris2126
Comerç detall carburants per a l'automoció485295
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic9.0658.684
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous3.4802.938
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics50714
       Comerç detall tèxtils5027
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre237746
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic469305
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria1.204848
       Comerç detall peces de vestir2.3781.655
       Comerç detall calçat i articles cuir140148
       Comerç detall productes farmacèutics340642
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà682406
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics35256
Comerç detall en parades i mercats ambulants4318
Comerç detall fora d'establiments547236
       Comerç detall per correspondència i per Internet181167
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments36669
Transport i emmagatzematge1.385.554869.251
Transport terrestre; transport per canonades618.720670.100
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera609.369662.339
       Transport mercaderies per carretera i per canonada9.3527.760
Transport marítim i per vies navegació interiors22518
Transport aeri4901.024
Emmagatzematge i activitats afins al transport736.503169.246
       Dipòsit i emmagatzematge404409
       Activitats afins al transport736.099168.837
Activitats postals i de correus29.61628.863
Hostaleria18.83419.144
Serveis d'allotjament13.48910.788
       Hotels i allotjaments similars4.3022.137
       Allotjaments turístics i altres de curta durada7.3118.074
       Càmpings i altres tipus allotjaments1.876577
Serveis de menjar i begudes5.3458.356
       Restaurants i establiments de menjars1.9673.154
       Provisió de menjars preparats2.8102.139
       Establiments de begudes5683.063
Informació i comunicacions614.705352.827
Edició12.90211.953
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició12.30011.354
       Edició programes informàtics602599
Cinema i vídeo; enregistrament de so16.24318.625
Ràdio i televisió295.054272.723
Telecomunicacions253.36419.300
       Telecomunicacions per cable1.4401.138
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres251.92518.161
Serveis de tecnologies de la informació33.92627.175
Serveis d'informació3.2163.051
Activitats immobiliàries69.35971.096
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi66.22167.446
       Activitats immobiliàries per compte d'altri3.1373.651
Activitats professionals, científiques i tècniques825.897828.640
Activitats jurídiques i de comptabilitat2.4718.126
       Activitats jurídiques8777.005
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal1.5941.121
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial70.74712.294
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques301.855316.362
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria294.945312.020
       Anàlisis i assajos tècnics6.9104.342
Recerca i desenvolupament428.105471.849
Publicitat i estudis de mercat1.9371.431
       Publicitat1.6181.027
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública319403
Altres activitats professionals i tècniques20.67418.506
       Activitats de disseny especialitzat10922
       Activitats de fotografia~31
       Activitats de traducció i d'interpretació28299
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa20.53618.155
Activitats veterinàries10972
Activitats administratives i serveis auxiliars170.406215.800
Activitats de lloguer3.5807.447
       Lloguer vehicles de motor3.5367.216
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual977
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles35154
Activitats relacionades amb l'ocupació1.4203.721
Agències de viatges i operadors turístics9.01813.214
Activitats de seguretat i investigació5.8711.707
Serveis a edificis i activitats de jardineria82.75679.059
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions3.7714.026
       Activitats de neteja22.44820.713
       Activitats de jardineria56.53754.320
Activitats administratives d'oficina i auxiliars67.761110.652
       Activitats administratives i auxiliars oficina374157
       Activitats de centres d'atenció telefònica3.6763.607
       Organització convencions i fires de mostres10.50828.348
       Altres activitats de suport a les empreses53.20478.540
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment364.199231.834
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles118.71177.095
Activitats de biblioteques, arxius i museus84.72379.962
Jocs atzar i apostes77.99721
Activitats esportives, recreatives i entreteniment82.76874.755
Altres serveis19.8664.788
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics649421
       Reparació ordinadors i equips de comunicació646359
       Reparació efectes personals i domèstics362
Altres activitats de serveis personals19.2174.367
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte seleccionat Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: