Saltar al contingut principal
Nombre d'establiments Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 35.376 36.298 36.343
Indústries extractives i refinació del petroli 196 210 198
Indústries de productes alimentaris 2.550 2.702 2.984
Indústries càrnies 593 685 663
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 314 366 368
Fabricació de productes lactis 146 164 162
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 742 703 968
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 155 143 156
Fabricació d'altres productes alimentaris 446 480 506
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 154 162 162
Fabricació de begudes i indústria del tabac 747 772 770
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 672 727 717
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 75 44 53
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 4.283 4.390 4.366
Preparació i filatura de fibres tèxtils 159 179 154
Fabricació de teixits tèxtils 187 184 191
Acabament de tèxtils 280 312 300
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 784 777 816
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 244 265 289
Confecció de peces de vestir 2.402 2.456 2.387
Indústria del cuir i del calçat 228 217 228
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 1.719 1.762 1.696
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 1.121 1.138 1.055
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 598 624 642
Indústria del paper i de les arts gràfiques 3.434 3.465 3.318
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 54 56 60
Fabricació d'articles de paper i de cartó 456 437 452
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 2.924 2.971 2.805
Indústries químiques 906 981 974
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 295 337 321
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 95 94 97
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 294 314 328
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 222 236 228
Fabricació de productes farmacèutics 150 152 151
Fabricació de productes farmacèutics de base 49 53 56
Fabricació de preparats farmacèutics 101 99 94
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 1.199 1.251 1.244
Fabricació de productes de cautxú 117 146 130
Fabricació de productes de matèries plàstiques 1.082 1.106 1.113
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 1.027 1.111 1.017
Fabricació de vidre i productes de vidre 212 211 196
Fabricació de productes ceràmics 188 193 177
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 239 277 268
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 388 431 377
Metal·lúrgia 275 250 277
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 125 101 130
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 151 150 146
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.761 6.683 6.672
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 396 433 453
Fabricació de tancaments metàl·lics 2.249 2.243 2.184
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 236 187 198
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 388 434 394
Tractament i revestiment de metalls 457 510 515
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 1.332 1.280 1.336
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 754 735 670
Fabricació d'altres productes metàl·lics 950 861 922
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 1.335 1.322 1.325
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 467 456 429
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 331 333 315
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 215 202 233
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 170 173 186
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 152 157 162
Fabricació de maquinària i equips ncaa 1.630 1.596 1.585
Fabricació de maquinària d'ús general 184 172 166
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 597 574 557
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 226 249 234
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 623 600 628
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 405 384 422
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 137 141 147
Fabricació de components per a vehicles de motor 268 243 274
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 171 179 174
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 3.800 3.748 3.590
Fabricació de mobles 1.783 1.700 1.655
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 688 705 662
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 924 926 880
Altres indústries manufactureres diverses 405 417 392
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.523 2.715 2.892
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 1.382 1.568 1.614
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 881 1.057 1.074
Captació, potabilització i distribució d'aigua 256 309 297
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 625 748 776
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte