Saltar al contingut principal
Càrregues socials i altres despeses de personal Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 4.130.697 4.059.344 4.154.087
Indústries extractives i refinació del petroli 48.958 51.474 47.979
Indústries de productes alimentaris 488.342 503.424 528.539
Indústries càrnies 162.659 172.554 181.174
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 43.236 43.711 45.809
Fabricació de productes lactis 33.581 33.700 34.303
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 71.652 75.901 82.311
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 80.837 84.943 85.972
Fabricació d'altres productes alimentaris 66.827 59.468 64.285
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 29.550 33.146 34.685
Fabricació de begudes i indústria del tabac 92.020 88.141 98.556
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 62.245 60.632 66.336
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 29.775 27.509 32.220
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 185.259 187.770 196.389
Preparació i filatura de fibres tèxtils 16.417 17.409 16.842
Fabricació de teixits tèxtils 16.522 16.084 15.740
Acabament de tèxtils 19.161 21.553 23.444
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 24.247 22.801 26.410
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 26.965 29.650 30.825
Confecció de peces de vestir 57.065 54.044 54.561
Indústria del cuir i del calçat 24.882 26.229 28.566
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 36.908 39.163 45.893
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 17.288 18.090 21.457
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 19.620 21.073 24.437
Indústria del paper i de les arts gràfiques 222.136 218.469 219.780
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 33.165 34.146 34.650
Fabricació d'articles de paper i de cartó 85.026 83.339 87.318
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 103.945 100.984 97.813
Indústries químiques 409.758 408.233 394.962
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 166.917 172.009 158.294
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 41.836 44.233 49.396
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 133.422 131.190 126.376
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 67.583 60.800 60.894
Fabricació de productes farmacèutics 281.919 300.660 287.787
Fabricació de productes farmacèutics de base 58.154 63.508 64.823
Fabricació de preparats farmacèutics 223.766 237.152 222.964
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 187.849 181.402 189.346
Fabricació de productes de cautxú 17.330 17.767 19.260
Fabricació de productes de matèries plàstiques 170.520 163.635 170.086
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 97.624 98.636 100.975
Fabricació de vidre i productes de vidre 30.218 27.799 28.615
Fabricació de productes ceràmics 17.714 18.297 19.020
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 36.824 35.831 38.256
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 12.868 16.710 15.083
Metal·lúrgia 57.755 60.466 65.505
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 27.847 28.825 31.470
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 29.909 31.640 34.035
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 360.501 378.378 420.357
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 36.219 43.045 48.365
Fabricació de tancaments metàl·lics 52.439 48.637 58.882
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 16.405 17.497 17.377
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 57.818 67.493 74.383
Tractament i revestiment de metalls 28.863 42.614 48.998
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 65.554 64.866 74.698
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 32.295 29.858 31.282
Fabricació d'altres productes metàl·lics 70.907 64.369 66.373
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 212.699 213.399 220.156
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 28.916 33.007 34.774
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 40.744 40.980 41.221
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 68.410 69.032 64.783
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 17.416 18.940 20.858
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 57.213 51.440 58.520
Fabricació de maquinària i equips ncaa 224.932 227.663 238.783
Fabricació de maquinària d'ús general 36.592 32.280 30.522
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 77.269 76.661 81.204
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 24.904 28.813 28.178
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 86.166 89.909 98.878
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 442.070 414.965 432.712
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 214.581 210.619 220.619
Fabricació de components per a vehicles de motor 227.489 204.346 212.093
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 28.419 31.200 31.633
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 115.762 118.069 111.516
Fabricació de mobles 42.885 43.110 43.222
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 17.116 16.144 14.829
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 33.692 39.542 34.036
Altres indústries manufactureres diverses 22.068 19.273 19.427
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 122.946 118.415 122.926
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 227.422 126.388 105.807
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 287.418 293.030 294.488
Captació, potabilització i distribució d'aigua 61.381 64.121 64.015
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 226.037 228.909 230.472
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte