Saltar al contingut principal
Dotacions per a amortitzacions Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 4.472.833 4.589.114 4.706.414
Indústries extractives i refinació del petroli 263.503 157.684 162.961
Indústries de productes alimentaris 522.127 552.600 566.228
Indústries càrnies 166.019 170.535 175.416
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 63.287 73.129 76.102
Fabricació de productes lactis 28.339 34.028 38.320
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 83.622 81.804 88.330
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 54.780 67.886 61.830
Fabricació d'altres productes alimentaris 78.697 71.389 78.460
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 47.383 53.830 47.770
Fabricació de begudes i indústria del tabac 135.978 115.672 122.276
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 94.441 78.373 86.638
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 41.537 37.299 35.638
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 98.684 96.730 101.482
Preparació i filatura de fibres tèxtils 14.168 14.092 18.141
Fabricació de teixits tèxtils 11.935 12.106 8.940
Acabament de tèxtils 12.212 12.902 10.504
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 13.487 12.184 12.831
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 21.271 22.733 23.126
Confecció de peces de vestir 16.394 14.304 18.885
Indústria del cuir i del calçat 9.216 8.410 9.055
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 22.428 24.184 23.767
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 8.186 12.054 8.696
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 14.241 12.130 15.071
Indústria del paper i de les arts gràfiques 210.478 225.296 228.109
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 39.009 47.194 46.263
Fabricació d'articles de paper i de cartó 86.691 100.443 110.030
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 84.777 77.659 71.816
Indústries químiques 412.190 448.434 453.222
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 235.884 262.231 261.575
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 26.612 29.134 31.947
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 102.628 111.730 112.088
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 47.067 45.339 47.612
Fabricació de productes farmacèutics 253.823 269.916 266.478
Fabricació de productes farmacèutics de base 53.153 57.376 56.109
Fabricació de preparats farmacèutics 200.670 212.540 210.369
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 165.618 147.504 156.065
Fabricació de productes de cautxú 10.226 11.232 12.114
Fabricació de productes de matèries plàstiques 155.392 136.273 143.951
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 126.259 153.374 143.490
Fabricació de vidre i productes de vidre 37.863 31.799 32.495
Fabricació de productes ceràmics 29.126 31.088 29.867
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 50.716 77.117 72.628
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 8.554 13.370 8.499
Metal·lúrgia 75.752 80.239 80.490
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 37.898 36.423 36.191
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 37.854 43.815 44.299
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 208.966 209.647 238.429
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 20.540 26.287 24.513
Fabricació de tancaments metàl·lics 17.508 13.936 15.350
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 5.298 4.099 4.202
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 39.622 48.589 52.506
Tractament i revestiment de metalls 13.777 15.635 27.226
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 41.412 31.930 45.191
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 16.727 18.088 13.818
Fabricació d'altres productes metàl·lics 54.083 51.082 55.624
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 116.956 125.801 135.162
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 15.332 16.767 20.316
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 24.530 29.520 29.816
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 31.305 33.096 32.020
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 11.425 12.207 12.734
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 34.364 34.210 40.275
Fabricació de maquinària i equips ncaa 91.544 96.895 105.137
Fabricació de maquinària d'ús general 19.392 17.657 19.388
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 26.296 29.421 31.775
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 11.158 12.519 11.987
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 34.697 37.298 41.988
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 534.950 559.345 714.226
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 371.876 393.753 526.280
Fabricació de components per a vehicles de motor 163.075 165.592 187.946
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 9.663 11.938 10.283
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 60.556 65.406 66.923
Fabricació de mobles 17.484 21.636 18.386
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 11.647 12.524 9.285
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 21.962 20.707 27.144
Altres indústries manufactureres diverses 9.462 10.539 12.109
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 32.578 30.193 31.475
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 853.211 917.793 815.524
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 277.568 300.465 284.686
Captació, potabilització i distribució d'aigua 129.906 135.650 131.708
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 147.663 164.815 152.978
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte