Saltar al contingut principal
Subvencions a l'explotació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 334.491 306.922 332.717
Indústries extractives i refinació del petroli 15.005 14.991 11.844
Indústries de productes alimentaris 33.283 36.247 25.656
Indústries càrnies 10.270 11.181 6.206
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 9.082 9.738 8.834
Fabricació de productes lactis 3.842 3.719 3.296
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 838 2.012 1.509
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 963 1.682 454
Fabricació d'altres productes alimentaris 3.575 2.824 3.353
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 4.714 5.091 2.003
Fabricació de begudes i indústria del tabac 20.764 14.378 18.850
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 18.637 11.977 15.426
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 2.126 2.401 3.424
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 4.097 3.422 3.826
Preparació i filatura de fibres tèxtils 859 491 1.252
Fabricació de teixits tèxtils 233 240 93
Acabament de tèxtils 419 463 348
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 670 721 537
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 976 705 941
Confecció de peces de vestir 518 709 456
Indústria del cuir i del calçat 423 93 199
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 2.753 1.496 1.574
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 2.160 215 244
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 593 1.281 1.330
Indústria del paper i de les arts gràfiques 7.486 6.059 5.883
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 2.629 3.043 2.879
Fabricació d'articles de paper i de cartó 3.403 1.764 1.569
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.454 1.252 1.435
Indústries químiques 27.014 25.976 21.924
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 20.894 19.542 15.144
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 369 354 838
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 4.289 4.101 4.201
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 1.462 1.979 1.740
Fabricació de productes farmacèutics 4.096 5.901 5.265
Fabricació de productes farmacèutics de base 511 1.447 2.638
Fabricació de preparats farmacèutics 3.584 4.454 2.627
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 6.064 5.549 3.838
Fabricació de productes de cautxú 126 305 146
Fabricació de productes de matèries plàstiques 5.938 5.244 3.692
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 19.828 22.933 29.234
Fabricació de vidre i productes de vidre 1.974 2.264 3.320
Fabricació de productes ceràmics 686 1.061 896
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 17.116 19.523 24.938
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 52 85 80
Metal·lúrgia 1.568 1.355 1.939
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 373 152 834
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 1.195 1.203 1.105
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 5.107 2.724 5.693
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 978 409 2.072
Fabricació de tancaments metàl·lics 423 242 252
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 227 38 1.095
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 1.213 650 772
Tractament i revestiment de metalls 103 157 227
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 1.356 372 397
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 188 336 167
Fabricació d'altres productes metàl·lics 619 519 711
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 3.940 6.174 4.862
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 703 2.177 673
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 1.652 2.177 1.359
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 1.129 1.289 1.199
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 204 177 1.427
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 253 355 205
Fabricació de maquinària i equips ncaa 5.717 3.022 3.859
Fabricació de maquinària d'ús general 411 381 170
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 822 512 437
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 843 367 392
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 3.641 1.762 2.860
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 11.947 12.129 13.552
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 7.059 8.469 9.076
Fabricació de components per a vehicles de motor 4.888 3.659 4.476
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 341 472 395
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 4.529 10.102 4.883
Fabricació de mobles 488 6.640 284
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 358 451 48
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 3.372 2.912 3.426
Altres indústries manufactureres diverses 312 100 1.126
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.144 1.370 667
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 96.040 76.063 76.968
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 63.769 56.558 92.003
Captació, potabilització i distribució d'aigua 19.004 17.082 52.954
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 44.765 39.476 39.049
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte