Saltar al contingut principal
Taxa de valor afegit Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 24,8 26,4 25,2
Indústries extractives i refinació del petroli 15,8 16,7 13,6
Indústries de productes alimentaris 17,7 17,5 16,7
Indústries càrnies 17,9 17,1 16,4
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 10,7 13,4 13,0
Fabricació de productes lactis 23,8 23,2 23,7
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 32,4 30,4 31,2
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 23,9 23,8 23,6
Fabricació d'altres productes alimentaris 19,8 18,2 18,1
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 10,0 10,5 8,3
Fabricació de begudes i indústria del tabac 22,8 23,8 24,1
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 22,1 23,5 24,2
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 24,3 24,3 23,7
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 26,5 28,3 27,7
Preparació i filatura de fibres tèxtils 24,6 28,1 29,5
Fabricació de teixits tèxtils 23,7 23,8 22,4
Acabament de tèxtils 40,2 38,9 36,2
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 25,9 27,0 26,0
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 27,2 28,2 28,3
Confecció de peces de vestir 25,4 28,1 28,2
Indústria del cuir i del calçat 26,3 27,9 25,4
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 30,6 30,7 33,2
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 35,0 33,5 35,8
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 27,8 28,7 31,3
Indústria del paper i de les arts gràfiques 28,3 29,8 28,7
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 22,8 23,8 22,5
Fabricació d'articles de paper i de cartó 24,5 27,2 26,6
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 36,7 37,1 36,1
Indústries químiques 22,6 24,6 23,4
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 19,3 22,3 20,6
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 26,3 25,4 25,3
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 27,9 27,9 29,0
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 27,1 29,0 26,9
Fabricació de productes farmacèutics 38,8 40,4 40,2
Fabricació de productes farmacèutics de base 31,8 32,0 33,9
Fabricació de preparats farmacèutics 41,1 43,2 42,3
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 29,9 30,9 29,5
Fabricació de productes de cautxú 35,8 37,9 39,1
Fabricació de productes de matèries plàstiques 29,5 30,4 28,8
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 31,5 31,7 30,6
Fabricació de vidre i productes de vidre 29,7 32,1 32,5
Fabricació de productes ceràmics 41,1 37,8 35,6
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 29,6 29,7 27,8
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 28,9 28,7 28,6
Metal·lúrgia 12,8 14,9 12,2
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 15,8 17,7 15,9
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 10,6 12,8 9,8
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 32,7 33,1 31,7
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 30,5 31,6 31,7
Fabricació de tancaments metàl·lics 37,0 38,7 37,3
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 32,7 27,0 31,0
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 22,8 23,4 21,5
Tractament i revestiment de metalls 43,0 44,9 38,6
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 41,6 47,5 46,5
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 42,5 44,8 47,3
Fabricació d'altres productes metàl·lics 30,3 29,3 26,6
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 27,8 28,6 29,4
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 31,9 33,7 33,5
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 38,2 38,9 37,5
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 28,0 28,2 33,3
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 27,1 27,1 26,7
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 21,3 22,3 22,4
Fabricació de maquinària i equips ncaa 31,6 30,6 30,4
Fabricació de maquinària d'ús general 28,4 27,2 27,1
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 30,5 29,7 29,1
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 32,2 33,5 34,7
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 34,2 31,9 31,5
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 17,4 20,7 21,0
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 15,9 18,9 20,2
Fabricació de components per a vehicles de motor 19,6 23,7 22,3
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 31,4 29,2 30,7
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 38,7 37,8 37,1
Fabricació de mobles 35,5 36,7 34,9
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 33,6 35,0 32,5
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 47,8 42,4 46,4
Altres indústries manufactureres diverses 37,1 35,6 33,0
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 41,3 40,5 40,3
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 25,0 30,9 27,0
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 46,1 46,6 46,1
Captació, potabilització i distribució d'aigua 42,5 42,7 43,2
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 48,0 48,6 47,6
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte