Saltar al contingut principal
Treballs realitzats per a l'actiu Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 592.096 541.031 593.390
Indústries extractives i refinació del petroli 11.505 12.840 24.184
Indústries de productes alimentaris 28.070 25.218 29.021
Indústries càrnies 3.271 3.715 3.055
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 1.212 1.345 2.339
Fabricació de productes lactis 1.711 1.310 504
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 2.335 2.894 5.356
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 1.592 2.289 3.094
Fabricació d'altres productes alimentaris 4.367 2.808 4.494
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 13.584 10.856 10.179
Fabricació de begudes i indústria del tabac 3.341 2.328 3.914
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 1.814 1.085 684
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 1.527 1.243 3.230
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 4.060 8.740 10.580
Preparació i filatura de fibres tèxtils 17 414 133
Fabricació de teixits tèxtils 739 1.486 329
Acabament de tèxtils 56 429 528
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 1.063 2.035 3.036
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 1.594 2.072 2.209
Confecció de peces de vestir 272 2.287 4.266
Indústria del cuir i del calçat 319 17 80
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 666 -874 794
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 171 -1.335 131
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 496 461 663
Indústria del paper i de les arts gràfiques 7.257 11.352 4.312
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 1.719 2.296 2.676
Fabricació d'articles de paper i de cartó 1.002 2.397 1.132
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 4.536 6.659 503
Indústries químiques 30.744 38.152 49.984
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 19.722 26.751 38.913
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 2.130 2.443 3.103
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 4.148 3.749 2.313
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 4.743 5.208 5.654
Fabricació de productes farmacèutics 23.064 34.220 28.343
Fabricació de productes farmacèutics de base 4.491 6.710 5.500
Fabricació de preparats farmacèutics 18.573 27.510 22.843
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 8.897 7.086 6.711
Fabricació de productes de cautxú 381 691 733
Fabricació de productes de matèries plàstiques 8.515 6.395 5.978
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 12.124 14.976 13.558
Fabricació de vidre i productes de vidre 1.576 2.367 2.295
Fabricació de productes ceràmics 9.583 11.644 10.351
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 965 965 866
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres ~ ~ 46
Metal·lúrgia 4.217 4.858 4.240
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 65 150 57
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 4.152 4.707 4.183
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 13.290 19.146 17.811
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 6.070 6.691 9.047
Fabricació de tancaments metàl·lics 1.052 428 347
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 123 162 1.296
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 943 -305 676
Tractament i revestiment de metalls 308 1.980 3.645
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 218 4.738 1.414
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 1.311 1.616 258
Fabricació d'altres productes metàl·lics 3.263 3.835 1.127
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 24.055 26.292 25.100
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 3.209 1.668 1.425
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 9.733 14.022 10.968
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 2.160 970 1.490
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 1.786 1.580 2.630
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 7.166 8.053 8.588
Fabricació de maquinària i equips ncaa 16.977 22.933 25.314
Fabricació de maquinària d'ús general 757 1.237 1.083
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 4.940 5.843 6.947
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 1.512 3.456 4.357
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 9.769 12.396 12.927
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 249.545 188.883 229.582
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 221.630 168.352 208.234
Fabricació de components per a vehicles de motor 27.915 20.531 21.348
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 3.157 3.116 2.591
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 14.770 14.772 16.598
Fabricació de mobles 2.922 2.350 3.220
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 1.943 4.005 2.964
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 7.376 6.684 9.523
Altres indústries manufactureres diverses 2.529 1.733 891
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.203 1.682 1.711
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 81.279 52.763 53.734
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 52.873 52.549 45.309
Captació, potabilització i distribució d'aigua 49.534 50.226 41.678
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 3.339 2.323 3.632
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Selecció de concepte