Saltar al contingut principal
Valor afegit brut a preus de mercat Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 30.705.516 31.816.683 32.413.316
Indústries extractives i refinació del petroli 767.352 672.210 689.946
Indústries de productes alimentaris 3.805.993 3.807.744 3.886.875
Indústries càrnies 1.372.797 1.382.091 1.426.302
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 373.796 374.201 372.577
Fabricació de productes lactis 209.216 199.264 208.500
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 496.693 491.972 546.977
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 525.342 534.505 501.894
Fabricació d'altres productes alimentaris 523.044 447.265 471.820
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 305.105 378.446 358.806
Fabricació de begudes i indústria del tabac 659.466 662.976 703.707
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 425.979 437.536 471.892
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 233.487 225.440 231.815
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 1.241.239 1.317.347 1.294.526
Preparació i filatura de fibres tèxtils 116.038 125.078 130.047
Fabricació de teixits tèxtils 108.043 121.377 124.937
Acabament de tèxtils 116.098 129.111 138.403
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 154.479 158.077 178.865
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 205.555 214.299 219.281
Confecció de peces de vestir 400.203 436.559 368.521
Indústria del cuir i del calçat 140.822 132.845 134.472
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 245.831 237.360 290.725
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 108.613 106.328 132.237
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 137.217 131.032 158.487
Indústria del paper i de les arts gràfiques 1.475.703 1.544.653 1.534.920
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 247.544 254.977 255.983
Fabricació d'articles de paper i de cartó 575.083 640.896 679.404
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 653.077 648.780 599.533
Indústries químiques 3.661.893 3.956.619 4.002.463
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 1.836.729 2.091.787 2.160.118
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 264.223 280.630 292.789
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 1.036.595 1.051.049 1.030.047
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 524.346 533.153 519.508
Fabricació de productes farmacèutics 2.352.704 2.487.902 2.382.283
Fabricació de productes farmacèutics de base 471.317 501.153 516.689
Fabricació de preparats farmacèutics 1.881.387 1.986.749 1.865.594
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 1.439.221 1.396.941 1.424.731
Fabricació de productes de cautxú 118.148 118.765 128.146
Fabricació de productes de matèries plàstiques 1.321.073 1.278.176 1.296.585
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 628.276 667.684 671.280
Fabricació de vidre i productes de vidre 197.030 206.283 213.914
Fabricació de productes ceràmics 139.706 143.213 137.012
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 213.177 219.870 229.733
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 78.363 98.319 90.620
Metal·lúrgia 462.218 505.071 507.325
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 239.477 253.217 265.059
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 222.741 251.854 242.265
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 2.277.496 2.349.499 2.583.059
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 201.633 244.713 268.795
Fabricació de tancaments metàl·lics 331.687 324.287 368.664
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 96.040 94.686 92.709
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 374.242 441.382 478.120
Tractament i revestiment de metalls 188.327 204.227 254.718
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 405.454 406.674 477.200
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 200.737 196.262 195.937
Fabricació d'altres productes metàl·lics 479.377 437.268 446.917
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 1.247.843 1.288.304 1.401.587
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 175.590 201.083 220.811
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 261.557 277.075 283.895
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 371.298 324.053 371.651
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 120.936 152.829 149.432
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 318.462 333.263 375.797
Fabricació de maquinària i equips ncaa 1.407.317 1.430.253 1.538.747
Fabricació de maquinària d'ús general 228.326 192.912 196.017
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 479.924 499.557 525.168
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 156.666 179.500 198.133
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 542.401 558.284 619.429
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.774.234 3.147.942 3.427.596
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 1.538.543 1.758.834 1.998.509
Fabricació de components per a vehicles de motor 1.235.691 1.389.107 1.429.088
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 160.478 160.639 185.616
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 767.381 746.898 736.836
Fabricació de mobles 262.871 266.452 259.094
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 123.785 124.501 117.236
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 247.855 240.779 240.295
Altres indústries manufactureres diverses 132.870 115.165 120.212
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 651.016 687.676 713.200
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 2.950.737 2.834.488 2.568.695
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 1.729.119 1.914.477 1.869.196
Captació, potabilització i distribució d'aigua 544.532 583.065 590.353
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 1.184.586 1.331.412 1.278.844
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte