Saltar al contingut principal
Taxa de despeses de personal Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 58,8 58,2 58,2
Indústries extractives i refinació del petroli 26,0 32,9 28,3
Indústries de productes alimentaris 60,3 62,3 64,1
Indústries càrnies 61,7 66,4 66,5
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 54,1 53,6 56,1
Fabricació de productes lactis 71,0 74,0 75,1
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 64,6 68,7 68,4
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 62,5 64,0 70,6
Fabricació d'altres productes alimentaris 60,7 63,6 63,7
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 43,1 38,3 41,3
Fabricació de begudes i indústria del tabac 62,5 62,9 59,7
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 64,4 66,8 59,9
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 59,0 55,3 59,4
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 68,0 65,4 70,0
Preparació i filatura de fibres tèxtils 64,2 65,5 60,1
Fabricació de teixits tèxtils 70,2 63,0 62,9
Acabament de tèxtils 76,6 76,2 79,7
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 73,1 69,5 70,1
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 63,3 63,9 66,1
Confecció de peces de vestir 66,9 59,5 71,1
Indústria del cuir i del calçat 66,7 73,6 79,3
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 67,6 75,2 71,2
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 71,1 76,2 70,7
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 64,9 74,3 71,5
Indústria del paper i de les arts gràfiques 68,1 66,2 66,1
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 59,4 59,1 57,1
Fabricació d'articles de paper i de cartó 66,4 59,8 59,6
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 72,9 75,3 77,4
Indústries químiques 50,5 47,5 47,0
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 40,4 38,1 36,1
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 73,7 73,8 81,2
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 57,7 56,3 56,1
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 59,7 53,7 55,0
Fabricació de productes farmacèutics 55,1 54,3 55,2
Fabricació de productes farmacèutics de base 57,2 58,0 57,9
Fabricació de preparats farmacèutics 54,5 53,3 54,5
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 59,5 60,6 61,8
Fabricació de productes de cautxú 64,8 68,4 67,3
Fabricació de productes de matèries plàstiques 59,0 59,8 61,3
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 65,0 64,8 65,0
Fabricació de vidre i productes de vidre 63,4 61,7 58,6
Fabricació de productes ceràmics 56,3 57,4 62,4
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 69,0 67,7 68,3
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 73,1 75,1 75,0
Metal·lúrgia 54,5 52,0 55,7
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 49,9 48,0 50,4
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 59,5 56,1 61,5
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 70,4 73,6 74,2
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 79,2 78,5 81,6
Fabricació de tancaments metàl·lics 69,0 67,6 72,2
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 75,2 85,1 84,1
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 67,9 68,9 67,7
Tractament i revestiment de metalls 68,7 99,6 92,1
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 74,1 72,9 71,5
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 70,0 72,5 74,3
Fabricació d'altres productes metàl·lics 66,4 66,4 69,0
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 74,8 76,0 70,0
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 74,9 77,3 72,1
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 69,4 67,3 66,6
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 78,9 98,5 76,5
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 66,1 60,6 63,5
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 77,9 67,5 67,5
Fabricació de maquinària i equips ncaa 71,9 72,7 70,9
Fabricació de maquinària d'ús general 69,6 74,8 71,2
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 72,1 69,8 68,5
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 71,3 70,5 63,5
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 72,9 75,3 75,1
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 68,1 61,6 55,4
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 61,5 55,4 48,8
Fabricació de components per a vehicles de motor 76,3 69,5 64,6
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 71,9 77,0 68,8
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 67,5 70,5 71,3
Fabricació de mobles 72,7 72,2 74,5
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 64,5 63,4 61,5
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 59,6 68,1 65,7
Altres indústries manufactureres diverses 75,0 79,5 85,2
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 82,1 78,0 77,0
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 21,6 17,6 18,3
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 64,9 61,6 61,8
Captació, potabilització i distribució d'aigua 44,6 43,6 41,1
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 74,1 69,3 71,5
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte