Saltar al contingut principal
Taxa de salarització Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 95,7 95,9 96,0
Indústries extractives i refinació del petroli 98,7 97,2 99,0
Indústries de productes alimentaris 97,8 98,3 98,1
Indústries càrnies 98,8 99,0 98,9
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 97,4 97,6 97,5
Fabricació de productes lactis 95,9 97,8 97,0
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 94,2 97,2 96,2
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 99,3 99,1 99,2
Fabricació d'altres productes alimentaris 98,1 97,0 97,0
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 98,9 99,3 99,1
Fabricació de begudes i indústria del tabac 95,6 95,1 94,6
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 94,4 93,6 93,1
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 98,8 99,3 98,5
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 91,6 91,3 92,2
Preparació i filatura de fibres tèxtils 98,6 97,8 98,3
Fabricació de teixits tèxtils 96,2 96,6 97,5
Acabament de tèxtils 95,6 95,3 97,1
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 89,7 89,1 89,2
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 95,9 96,7 97,8
Confecció de peces de vestir 86,5 85,3 86,4
Indústria del cuir i del calçat 94,5 95,7 95,4
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 82,0 84,4 83,8
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 75,5 78,4 77,3
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 89,0 90,1 89,8
Indústria del paper i de les arts gràfiques 92,6 93,2 93,6
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 99,7 99,7 99,5
Fabricació d'articles de paper i de cartó 98,0 98,0 98,1
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 87,7 88,8 89,4
Indústries químiques 99,1 99,4 99,5
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 99,4 99,6 99,6
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 99,4 99,4 99,8
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 98,8 99,4 99,5
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 99,1 98,8 99,4
Fabricació de productes farmacèutics 99,9 99,9 99,8
Fabricació de productes farmacèutics de base 99,9 99,9 99,5
Fabricació de preparats farmacèutics 99,9 99,9 99,8
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 98,0 98,0 98,1
Fabricació de productes de cautxú 98,4 98,0 98,2
Fabricació de productes de matèries plàstiques 97,9 98,0 98,1
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 94,1 96,8 96,0
Fabricació de vidre i productes de vidre 96,5 97,6 97,4
Fabricació de productes ceràmics 93,0 94,9 95,1
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 98,5 98,3 98,1
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 82,4 94,9 90,3
Metal·lúrgia 98,5 98,2 99,0
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 98,6 99,1 98,7
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 98,4 97,5 99,2
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 92,4 92,9 93,0
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 96,1 93,6 96,7
Fabricació de tancaments metàl·lics 83,3 83,8 84,7
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 94,7 95,6 94,7
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 97,7 98,8 98,5
Tractament i revestiment de metalls 94,9 97,1 96,4
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 91,5 92,3 92,4
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 90,5 90,1 89,8
Fabricació d'altres productes metàl·lics 96,0 95,1 94,5
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 97,4 97,9 97,8
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 92,9 95,0 95,6
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 96,6 97,0 97,7
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 99,0 99,3 98,6
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 96,6 97,6 95,9
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 99,6 99,4 99,5
Fabricació de maquinària i equips ncaa 97,9 97,9 97,4
Fabricació de maquinària d'ús general 99,0 99,4 98,5
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 97,3 97,4 97,1
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 96,6 97,1 97,0
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 98,4 98,0 97,5
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 99,7 99,6 99,6
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 99,7 99,6 99,7
Fabricació de components per a vehicles de motor 99,7 99,6 99,6
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 97,5 96,4 96,6
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 85,7 85,4 86,6
Fabricació de mobles 84,3 84,6 86,7
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 82,8 80,2 78,2
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 85,5 86,3 87,0
Altres indústries manufactureres diverses 91,7 89,8 92,6
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 88,2 87,1 88,3
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 94,2 94,7 92,9
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 99,0 98,4 98,9
Captació, potabilització i distribució d'aigua 98,9 96,2 98,1
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 99,0 98,9 99,0
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte