Saltar al contingut principal
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 358.540 536.736 451.072
Indústries extractives i refinació del petroli -75.504 139.762 34.987
Indústries de productes alimentaris 164.408 54.156 64.252
Indústries càrnies 35.800 -11.603 -31.589
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 90.071 22.773 43.223
Fabricació de productes lactis 279 923 -2.446
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 4.073 1.459 6.422
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 12.259 33.107 4.671
Fabricació d'altres productes alimentaris -2.516 11.657 20.610
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 24.442 -4.160 23.361
Fabricació de begudes i indústria del tabac 26.286 -20.648 13.000
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 15.596 -14.394 12.128
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 10.690 -6.253 872
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 21.058 -961 7.546
Preparació i filatura de fibres tèxtils -526 1.876 3.881
Fabricació de teixits tèxtils 1.062 -61 -5.210
Acabament de tèxtils 2.589 2.611 673
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 5.746 -326 5.481
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 771 -1.778 6.632
Confecció de peces de vestir 9.664 -6.166 -12.044
Indústria del cuir i del calçat 1.753 2.883 8.133
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria -3.202 7.817 2.597
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció -1.168 7.812 -693
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro -2.035 4 3.290
Indústria del paper i de les arts gràfiques 5.403 20.465 23.509
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 5.573 7.515 9.940
Fabricació d'articles de paper i de cartó 4.216 -1.093 11.879
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats -4.386 14.044 1.690
Indústries químiques 14.977 41.420 112.380
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides -6.422 26.961 48.964
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta -3.177 69 3.472
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 10.184 11.581 40.488
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 14.392 2.808 19.457
Fabricació de productes farmacèutics 42.537 102.989 17.254
Fabricació de productes farmacèutics de base 12.410 12.370 -1.347
Fabricació de preparats farmacèutics 30.126 90.620 18.601
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 11.465 12.158 25.855
Fabricació de productes de cautxú 1.150 -326 1.124
Fabricació de productes de matèries plàstiques 10.315 12.483 24.731
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 5.398 47.913 18.943
Fabricació de vidre i productes de vidre 4.455 1.747 233
Fabricació de productes ceràmics -2.855 15.279 11.388
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 3.241 28.070 8.124
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 556 2.816 -802
Metal·lúrgia -16.060 14.059 -4.086
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer -5.704 7.426 -12.954
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls -10.356 6.633 8.867
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 21.811 36.315 14.477
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components -6.412 8.199 -7.316
Fabricació de tancaments metàl·lics 4.747 -883 -529
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 5.263 -1.222 3.616
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 3.923 24.672 6.160
Tractament i revestiment de metalls 185 2.879 411
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 4.050 -41 511
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 5.610 1.130 -1.445
Fabricació d'altres productes metàl·lics 4.445 1.580 13.069
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 16.966 37.163 36.721
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum -1.881 2.618 14.802
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 10.720 32.193 8.710
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 2.107 -910 4.398
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 1.303 -402 -405
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 4.717 3.665 9.217
Fabricació de maquinària i equips ncaa 46.762 44.547 14.725
Fabricació de maquinària d'ús general 32.490 3.661 8.981
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 9.272 9.618 893
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 5.486 30.880 -7.501
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics -487 388 12.351
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 63.969 33.589 14.194
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 39.992 54.202 -2.506
Fabricació de components per a vehicles de motor 23.977 -20.614 16.701
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 2.229 5.048 29.602
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 21.223 -111.689 1.379
Fabricació de mobles 12.186 -140.849 -431
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines -481 20.345 4.644
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 4.412 10.749 -2.392
Altres indústries manufactureres diverses 5.107 -1.934 -441
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 5.862 12.770 6.697
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas -12.510 50.712 8.006
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus -4.537 9.150 9.033
Captació, potabilització i distribució d'aigua -1.125 434 8.867
Sanejament, gestió de residus i descontaminació -3.412 8.716 166
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte