Saltar al contingut principal
Despeses de personal per assalariat Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 41.951 41.377 41.288
Indústries extractives i refinació del petroli 59.682 61.055 56.096
Indústries de productes alimentaris 33.088 31.850 32.147
Indústries càrnies 27.123 27.074 26.775
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 35.138 31.901 33.271
Fabricació de productes lactis 45.804 44.066 47.360
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 28.919 27.604 28.338
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 49.319 46.603 47.970
Fabricació d'altres productes alimentaris 37.440 34.850 35.251
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 44.252 43.289 43.527
Fabricació de begudes i indústria del tabac 46.702 46.643 46.352
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 44.404 44.649 43.800
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 52.239 52.216 52.774
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 30.744 30.146 30.850
Preparació i filatura de fibres tèxtils 30.303 30.321 31.125
Fabricació de teixits tèxtils 32.934 33.810 33.813
Acabament de tèxtils 32.007 30.435 31.966
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 29.483 27.795 30.094
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 36.745 36.328 35.849
Confecció de peces de vestir 27.304 26.496 26.735
Indústria del cuir i del calçat 34.362 34.461 34.763
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 29.281 28.803 30.375
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 28.510 28.690 30.933
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 29.996 28.897 29.933
Indústria del paper i de les arts gràfiques 37.339 37.653 37.687
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 46.492 48.208 48.386
Fabricació d'articles de paper i de cartó 39.323 38.370 39.405
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 33.901 34.786 34.024
Indústries químiques 54.691 53.441 53.347
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 61.490 59.974 59.368
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 49.608 49.802 53.944
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 50.007 48.462 47.446
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 53.634 51.494 51.653
Fabricació de productes farmacèutics 62.120 61.544 60.087
Fabricació de productes farmacèutics de base 58.549 57.327 58.032
Fabricació de preparats farmacèutics 63.123 62.801 60.718
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 39.667 38.988 39.911
Fabricació de productes de cautxú 37.516 38.692 40.677
Fabricació de productes de matèries plàstiques 39.891 39.020 39.829
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 43.413 41.924 43.351
Fabricació de vidre i productes de vidre 40.594 39.142 40.042
Fabricació de productes ceràmics 44.202 42.158 44.591
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 47.375 47.527 47.635
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 39.506 36.935 39.271
Metal·lúrgia 42.052 42.688 44.031
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 44.975 44.928 46.956
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 39.728 40.941 41.704
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 36.553 37.661 38.698
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 36.981 38.442 37.277
Fabricació de tancaments metàl·lics 31.138 30.390 32.252
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 38.338 38.488 39.503
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 39.032 40.452 41.756
Tractament i revestiment de metalls 34.382 40.071 42.993
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 37.083 38.289 39.388
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 39.146 38.025 39.055
Fabricació d'altres productes metàl·lics 38.111 38.638 39.390
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 45.069 45.421 44.742
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 39.547 40.554 39.932
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 42.796 43.025 42.926
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 48.533 52.154 50.032
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 38.525 40.250 39.908
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 49.235 45.405 46.339
Fabricació de maquinària i equips ncaa 42.331 41.881 43.190
Fabricació de maquinària d'ús general 39.760 38.662 40.072
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 41.292 41.761 42.225
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 40.130 38.122 38.994
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 45.191 44.577 46.430
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 50.299 51.262 48.632
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 55.063 56.008 55.725
Fabricació de components per a vehicles de motor 46.289 47.239 42.871
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 41.875 41.828 45.554
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 32.780 33.275 34.063
Fabricació de mobles 28.950 30.586 30.675
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 36.634 35.937 35.935
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 35.885 37.351 37.041
Altres indústries manufactureres diverses 34.132 31.041 35.702
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 41.020 40.306 41.385
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 105.344 82.724 83.172
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 37.496 37.507 36.720
Captació, potabilització i distribució d'aigua 45.649 43.719 43.295
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 35.764 36.115 35.276
Unitats: Euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte