Saltar al contingut principal
Persones no assalariades Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 19.218 19.028 18.765
Indústries extractives i refinació del petroli 45 102 33
Indústries de productes alimentaris 1.588 1.267 1.518
Indústries càrnies 384 346 384
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 152 153 159
Fabricació de productes lactis 139 76 103
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 670 348 523
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 48 70 57
Fabricació d'altres productes alimentaris 164 251 262
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 32 24 30
Fabricació de begudes i indústria del tabac 403 462 521
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 372 446 482
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 31 16 39
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 2.507 2.705 2.467
Preparació i filatura de fibres tèxtils 35 60 43
Fabricació de teixits tèxtils 89 79 59
Acabament de tèxtils 127 158 103
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 435 481 501
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 150 129 91
Confecció de peces de vestir 1.515 1.672 1.525
Indústria del cuir i del calçat 156 126 146
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 1.250 1.138 1.314
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 886 769 882
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 364 369 432
Indústria del paper i de les arts gràfiques 2.142 1.961 1.826
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 9 11 15
Fabricació d'articles de paper i de cartó 192 199 201
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.942 1.751 1.609
Indústries químiques 289 223 160
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 69 53 56
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 23 24 7
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 145 78 61
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 52 68 36
Fabricació de productes farmacèutics 17 16 50
Fabricació de productes farmacèutics de base 3 3 24
Fabricació de preparats farmacèutics 14 14 26
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 447 445 414
Fabricació de productes de cautxú 34 43 38
Fabricació de productes de matèries plàstiques 413 402 377
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 597 346 431
Fabricació de vidre i productes de vidre 111 80 83
Fabricació de productes ceràmics 131 103 96
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 51 57 68
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 304 106 184
Metal·lúrgia 91 112 65
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 37 23 36
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 53 88 30
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 3.569 3.493 3.697
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 175 338 201
Fabricació de tancaments metàl·lics 1.470 1.385 1.477
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 105 95 112
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 152 87 121
Tractament i revestiment de metalls 199 152 202
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 751 646 709
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 375 410 419
Fabricació d'altres productes metàl·lics 342 381 457
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 555 465 501
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 253 203 183
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 147 136 104
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 60 42 82
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 73 56 102
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 22 28 29
Fabricació de maquinària i equips ncaa 513 529 658
Fabricació de maquinària d'ús general 40 24 52
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 228 218 249
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 99 99 99
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 146 187 258
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 109 151 137
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 50 69 50
Fabricació de components per a vehicles de motor 58 82 87
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 72 109 98
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 2.636 2.727 2.384
Fabricació de mobles 1.223 1.163 957
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 448 538 555
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 703 695 643
Altres indústries manufactureres diverses 263 330 228
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.730 1.966 1.747
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 338 305 377
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 320 506 366
Captació, potabilització i distribució d'aigua 61 227 109
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 259 280 256
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte