Saltar al contingut principal
Sous i salaris Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 13.668.110 14.191.906 14.442.055
Indústries extractives i refinació del petroli 146.719 165.480 142.672
Indústries de productes alimentaris 1.795.102 1.855.824 1.944.237
Indústries càrnies 677.334 733.631 756.379
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 159.682 158.779 164.501
Fabricació de productes lactis 115.062 114.292 121.439
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 245.747 259.549 288.597
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 245.414 254.672 265.636
Fabricació d'altres productes alimentaris 249.904 223.173 234.968
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 101.958 111.728 112.717
Fabricació de begudes i indústria del tabac 318.918 326.082 321.997
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 213.875 231.405 218.065
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 105.042 94.677 103.932
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 652.000 665.901 700.816
Preparació i filatura de fibres tèxtils 57.536 63.885 61.159
Fabricació de teixits tèxtils 58.285 59.347 61.382
Acabament de tèxtils 68.802 75.477 85.764
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 88.063 86.587 98.186
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 102.609 106.358 112.541
Confecció de peces de vestir 208.752 204.001 205.087
Indústria del cuir i del calçat 67.952 70.247 76.696
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 129.703 138.391 160.341
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 60.735 62.086 71.454
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 68.968 76.305 88.887
Indústria del paper i de les arts gràfiques 772.835 794.222 784.650
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 112.591 115.611 110.279
Fabricació d'articles de paper i de cartó 293.047 295.854 312.609
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 367.197 382.757 361.762
Indústries químiques 1.417.436 1.453.536 1.465.126
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 567.025 615.954 610.953
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 147.989 158.410 184.073
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 459.774 455.280 446.707
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 242.649 223.892 223.393
Fabricació de productes farmacèutics 1.001.961 1.039.001 1.014.962
Fabricació de productes farmacèutics de base 207.168 222.964 230.502
Fabricació de preparats farmacèutics 794.794 816.037 784.461
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 661.413 658.268 683.445
Fabricació de productes de cautxú 58.689 62.861 66.342
Fabricació de productes de matèries plàstiques 602.724 595.407 617.103
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 312.058 337.709 341.792
Fabricació de vidre i productes de vidre 93.598 98.873 96.839
Fabricació de productes ceràmics 59.521 62.699 64.928
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 115.797 120.070 128.287
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 43.143 56.068 51.737
Metal·lúrgia 192.548 200.578 215.950
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 90.710 91.583 101.554
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 101.838 108.995 114.396
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 1.234.246 1.339.055 1.486.270
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 122.945 147.647 170.821
Fabricació de tancaments metàl·lics 175.114 169.032 205.052
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 55.342 62.323 60.913
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 194.416 234.873 247.485
Tractament i revestiment de metalls 99.550 159.032 184.231
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 234.374 230.312 264.882
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 107.415 111.869 112.994
Fabricació d'altres productes metàl·lics 245.090 223.965 239.892
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 713.708 762.110 757.676
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 101.909 122.769 123.716
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 141.016 146.193 148.053
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 221.343 248.811 218.578
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 61.930 73.161 74.385
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 187.509 171.175 192.944
Fabricació de maquinària i equips ncaa 783.256 807.251 847.578
Fabricació de maquinària d'ús general 121.166 111.132 107.938
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 267.003 270.161 276.654
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 86.602 96.967 97.199
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 308.484 328.992 365.787
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 1.440.869 1.516.413 1.459.513
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 727.431 757.296 751.114
Fabricació de components per a vehicles de motor 713.438 759.117 708.399
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 86.171 92.220 95.518
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 401.331 410.720 412.828
Fabricació de mobles 147.042 152.390 148.672
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 61.861 62.254 56.678
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 115.297 124.605 124.973
Altres indústries manufactureres diverses 77.131 71.471 82.505
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 408.805 416.308 422.948
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 347.700 322.950 304.404
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 851.330 889.887 879.334
Captació, potabilització i distribució d'aigua 181.553 188.362 185.194
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 669.777 701.525 694.139
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte