Saltar al contingut principal
Treballs realitzats per altres empreses Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 7.534.968 7.759.887 7.806.830
Indústries extractives i refinació del petroli 15.553 11.957 14.660
Indústries de productes alimentaris 764.565 792.741 802.592
Indústries càrnies 319.679 365.725 416.278
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 35.367 41.519 41.116
Fabricació de productes lactis 518 956 2.204
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 30.002 19.874 4.498
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 16.635 17.554 12.146
Fabricació d'altres productes alimentaris 203.385 175.756 199.235
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 158.979 171.356 127.115
Fabricació de begudes i indústria del tabac 22.915 21.315 17.707
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 20.592 17.516 14.858
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 2.323 3.799 2.849
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 470.967 542.172 457.110
Preparació i filatura de fibres tèxtils 31.840 39.727 36.599
Fabricació de teixits tèxtils 63.933 76.914 70.975
Acabament de tèxtils 11.443 24.340 25.423
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 66.223 68.015 66.310
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 32.899 25.612 32.566
Confecció de peces de vestir 209.964 262.375 180.725
Indústria del cuir i del calçat 54.664 45.188 44.513
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 47.020 46.834 56.185
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 27.900 26.572 26.749
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 19.119 20.262 29.436
Indústria del paper i de les arts gràfiques 256.536 260.216 235.223
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 12.994 20.097 18.225
Fabricació d'articles de paper i de cartó 58.443 58.959 59.520
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 185.099 181.160 157.479
Indústries químiques 154.292 150.335 181.286
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 49.697 54.767 49.372
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 4.233 3.086 4.476
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 82.772 77.213 111.448
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 17.590 15.270 15.990
Fabricació de productes farmacèutics 136.950 146.348 135.612
Fabricació de productes farmacèutics de base 41.857 36.480 31.733
Fabricació de preparats farmacèutics 95.093 109.869 103.879
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 229.507 203.188 220.416
Fabricació de productes de cautxú 10.465 8.812 11.328
Fabricació de productes de matèries plàstiques 219.042 194.376 209.087
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 73.502 84.550 92.814
Fabricació de vidre i productes de vidre 23.466 27.741 28.254
Fabricació de productes ceràmics 4.435 3.881 9.507
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 33.675 42.976 49.034
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 11.926 9.951 6.020
Metal·lúrgia 118.231 134.905 135.955
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 50.016 55.578 54.385
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 68.215 79.326 81.570
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 514.236 568.234 635.976
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 38.720 56.243 63.366
Fabricació de tancaments metàl·lics 70.731 53.323 64.006
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 33.700 79.412 44.953
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 120.898 151.264 196.096
Tractament i revestiment de metalls 25.180 23.852 35.575
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 107.402 85.229 100.361
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 26.610 31.749 20.476
Fabricació d'altres productes metàl·lics 90.994 87.163 111.142
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 151.899 164.246 178.101
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 23.104 15.362 24.757
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 27.137 21.084 23.099
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 61.732 88.651 76.033
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 13.563 14.554 20.392
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 26.362 24.595 33.819
Fabricació de maquinària i equips ncaa 348.970 357.433 371.325
Fabricació de maquinària d'ús general 32.388 30.775 38.086
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 104.474 85.800 83.262
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 38.631 48.465 46.659
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 173.477 192.393 203.318
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 169.055 155.113 168.871
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 54.236 48.655 54.330
Fabricació de components per a vehicles de motor 114.819 106.458 114.542
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 55.337 41.886 51.410
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 97.298 76.329 76.032
Fabricació de mobles 45.904 38.947 35.035
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 28.181 17.570 21.332
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 12.063 8.542 10.057
Altres indústries manufactureres diverses 11.151 11.271 9.609
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 232.928 283.332 268.522
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 3.242.149 3.241.397 3.226.263
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 433.058 477.356 480.770
Captació, potabilització i distribució d'aigua 122.192 133.113 154.466
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 310.866 344.243 326.304
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte