Saltar al contingut principal
Excedent brut d'explotació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 12.462.613 13.110.873 13.333.776
Indústries extractives i refinació del petroli 556.950 441.773 482.341
Indústries de productes alimentaris 1.501.295 1.425.017 1.385.561
Indústries càrnies 520.519 458.717 471.886
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 172.444 174.949 164.405
Fabricació de productes lactis 60.591 51.954 51.566
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 173.878 152.775 171.523
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 195.362 191.431 146.113
Fabricació d'altres productes alimentaris 205.222 162.003 170.774
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 173.278 233.187 209.294
Fabricació de begudes i indústria del tabac 246.148 243.985 283.510
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 152.563 145.200 190.430
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 93.585 98.784 93.080
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 394.390 452.539 384.398
Preparació i filatura de fibres tèxtils 41.319 42.791 51.831
Fabricació de teixits tèxtils 31.742 44.213 45.503
Acabament de tèxtils 26.943 30.379 27.738
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 41.251 47.959 53.035
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 75.096 76.957 73.599
Confecció de peces de vestir 131.594 175.559 105.293
Indústria del cuir i del calçat 46.447 34.682 27.398
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 79.732 58.711 83.591
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 31.763 25.060 38.469
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 47.969 33.651 45.123
Indústria del paper i de les arts gràfiques 465.917 516.581 514.721
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 99.472 103.524 109.005
Fabricació d'articles de paper i de cartó 191.143 254.432 271.300
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 175.302 158.625 134.415
Indústries químiques 1.794.230 2.054.838 2.096.979
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 1.082.298 1.281.723 1.363.037
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 67.749 71.967 54.034
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 434.776 455.349 447.734
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 209.407 245.799 232.175
Fabricació de productes farmacèutics 1.047.652 1.128.811 1.057.036
Fabricació de productes farmacèutics de base 198.261 207.779 215.046
Fabricació de preparats farmacèutics 849.391 921.032 841.990
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 577.777 546.820 538.436
Fabricació de productes de cautxú 41.223 37.294 41.655
Fabricació de productes de matèries plàstiques 536.554 509.526 496.780
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 220.358 237.271 238.523
Fabricació de vidre i productes de vidre 71.459 78.785 88.603
Fabricació de productes ceràmics 59.837 60.069 50.555
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 68.486 74.346 77.150
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 20.575 24.071 22.215
Metal·lúrgia 208.616 240.668 223.490
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 118.948 130.571 130.712
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 89.668 110.098 92.778
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 670.453 617.547 662.585
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 41.729 52.333 49.439
Fabricació de tancaments metàl·lics 102.146 104.252 101.488
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 23.700 14.019 14.772
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 119.474 136.800 153.626
Tractament i revestiment de metalls 58.554 753 19.953
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 104.670 109.636 135.504
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 59.972 53.663 50.028
Fabricació d'altres productes metàl·lics 160.208 146.092 137.774
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 312.037 308.618 419.278
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 43.873 45.761 61.444
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 80.272 90.974 94.936
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 77.706 5.002 87.053
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 40.722 59.798 54.852
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 69.465 107.083 120.992
Fabricació de maquinària i equips ncaa 393.864 388.505 446.582
Fabricació de maquinària d'ús general 69.055 48.281 56.096
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 133.249 150.356 164.610
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 44.789 52.691 71.995
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 146.771 137.178 153.881
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 881.544 1.201.660 1.524.523
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 588.881 779.529 1.019.424
Fabricació de components per a vehicles de motor 292.663 422.131 505.099
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 44.803 36.921 57.597
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 248.702 220.857 211.364
Fabricació de mobles 71.149 75.243 65.560
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 43.409 45.332 44.851
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 101.062 76.906 83.195
Altres indústries manufactureres diverses 33.082 23.376 17.758
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 115.945 150.777 162.813
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 2.086.888 2.100.614 1.835.037
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 615.311 738.359 725.412
Captació, potabilització i distribució d'aigua 301.817 326.100 357.195
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 313.494 412.258 368.218
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte